ANW roosteren

De toename van zorgvragen en een groeiend tekort aan personeel zet de huisartsenspoedzorg in avond, nacht en weekend onder druk. Met de uitvoering van het HE-actieplan ANW laten we de werkbelasting voor jou als huisarts meer aansluiten bij jouw behoefte. Dit vergroot het werkplezier. Een nieuwe manier van roosteren past hierbij.  

Wat zijn de voordelen van vrij roosteren? 

 • Je kan als huisarts zelf aangeven wanneer je beschikbaar bent.
 • Er is meer ruimte voor persoonlijke voorkeuren.
 • Een betere verdeling van de verantwoordelijkheid over de ANW-diensten. 

Hoe werkt het?

 • Alle praktijkhouders die zijn aangesloten bij HE staan geregistreerd als aangesloten huisarts. Als je als waarnemer diensten wilt doen voor Huisartsenspoedpost (HAP) Eemland kun je een aansluitovereenkomst aangaan met ons. Daarbij kun je kiezen uit een overeenkomst als aangesloten huisarts, of een overeenkomst als overige waarnemer.
 • Aangesloten huisartsen committeren zich aan de HAP voor minimaal 6 diensten per 6 maanden plus 1 feestdagdienst per jaar. Overige waarnemers committeren zich aan de HAP voor minimaal 2 diensten per 6 maanden.
 • Alle aangesloten huisartsen doen mee met het Vrij Roosteren. Dat betekent dat je, zodra het rooster open wordt gezet, kunt aangeven welke diensten je wanneer wilt doen. Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) worden de diensten vervolgens eerlijk verdeeld onder alle aangesloten huisartsen. Overige waarnemers doen in tweede instantie mee met het roosteren, op basis van het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt.  

Handleiding ANW-roostertool

Veelgestelde vragen

 • Dat is inderdaad niet mogelijk. Waarnemend huisartsen die zich niet als aangesloten huisarts aan Huisartsenpost Eemland willen verbinden, kunnen er wel voor kiezen een overeenkomst aan te gaan als ‘overige’ waarnemer. ‘Overige waarnemers’ kunnen zich in fase 3 (zie onder) intekenen op openstaande diensten, of bij een bestaand rooster diensten overnemen.  Zij zeggen toe minimaal 2 diensten per half jaar op Huisartsenpost Eemland te verrichten om zo voldoende betrokken te blijven op de post. Ook voor deze ‘overige waarnemers’ is een nieuwe overeenkomst nodig waarin toegezegd wordt minimaal 2 diensten per half jaar te verrichten en waarin de verantwoordelijkheid voor deze diensten beschreven is.

 • Dat is afhankelijk van de beëindigingsdatum.  

  Is het voor 31/08/2023: Geen consequenties, het contract hoeft niet ondertekend te worden. De diensten en wijze van uitbetaling blijven tot 31/08/2023 ongewijzigd. De tarieven worden hoogstwaarschijnlijk per 01/04/2023 gedifferentieerd beloond.  

  Is het na 31/08/2023: Dan kan het contract ondertekend worden.  

 • Het advies is dat de waarnemers een aansluitovereenkomst met de HAP afsluiten. De waarnemer bepaalt zelf welke aansluitovereenkomst (minimaal 6 of 2 diensten per half jaar) wordt gekozen. De HAP registreert de diensten van de waarnemers op het quotum van de praktijkhouder waarvoor zij diensten verrichten. Deze diensten tellen uiteraard mee voor de herregistratie.  

  Waarnemers kunnen voor meerdere HAP's werken. 

 • Waarnemers die voor meerdere praktijken werken, kiezen 1 praktijkhouder voor wiens quotum zij diensten verrichten. Dit gaat in onderlinge overeenstemming met de praktijkhouder en wordt voor start van de roosterfase doorgegeven aan de betreffende HAP. Er bestaat de mogelijkheid om na het uitkomen van het rooster diensten over te nemen van anderen.

 • Het advies is dat de waarnemers een aansluitovereenkomst met de HAP afsluiten. De waarnemer bepaalt zelf welke aansluitovereenkomst (minimaal 6 of 2 diensten per half jaar) wordt gekozen. De HAP registreert de diensten van de waarnemers op het quotum van de praktijkhouder waarvoor zij diensten verrichten.

 • In geval van ziekte, afronding van de huisartsopleiding of bijvoorbeeld zwangerschapsverlof kan een HAP besluiten een huisarts op een later moment van het jaar te laten aansluiten. Het is dan aan de HAP om te kijken of alsnog het minimumaantal ingeroosterd moeten worden of dat er een percentage over het restant van het jaar ingeroosterd kan worden.

 • Rijtjes diensten van drie nachten krijgen voorrang op enkele nachten. 

 • Een belangrijk uitgangspunt voor het anders organiseren van de ANW zorg bestaat uit een evenwichtige en solidaire verdeling van de diensten over de hele beroepsgroep. Hierdoor vermindert de druk op alle huisartsen en in het bijzonder op de praktijkhoudende huisartsen.  Op basis van dit uitgangspunt is gekozen om pas in de allerlaatste fase van het roosteren de praktijkgrootte mee te laten wegen.  Vanuit het ZN-toetsingskader is deze stap zelf minder wenselijk, en gaat de voorkeur uit om praktijkgrootte op geen enkele wijze mee te wegen. Lokaal is er wel ruimte om daarin anders te besluiten. 

 • Doordat alle diensten via de HAP worden verdeeld verloopt het betalingsverkeer vanaf 01/09/23 idealiter ook rechtstreeks via de HAP. Op deze wijze is er geen betalingsverkeer meer nodig tussen individuele huisartsen. Via het roostersysteem kunnen diensten aan elkaar overgedragen worden en kan de vergoeding direct aan de dienstdoende huisarts uitbetaald worden. Er is geen onderscheid, ook HIDHA's kunnen zich verbinden als 'aangesloten huisarts' of als 'overige waarnemer'. Alleen wanneer een hid(ha) in overleg met de werkgever besluit de diensten via de loonstrook uit te betalen, wordt de vergoeding voor een dienst eerst naar de werkgever over gemaakt, waarna de werkgever, na aftrek van pensioenafdracht en sociale lasten, het bedrag via het loon uitbetaalt. De verloning door de werkgever is nog niet beschreven in de CAO Huisartsenzorg, deze wordt wel aangepast. Om die reden adviseren landelijke koepels aan HIDHA's zich nog niet aan te sluiten todat dit in de CAO goed ingebed is. Deze discussie speelt buiten onze invloedssfeer.

 • Doordat alle diensten via de HAP worden verdeeld verloopt het betalingsverkeer idealiter ook rechtstreeks via de HAP. Op deze wijze is er geen betalingsverkeer meer nodig tussen individuele huisartsen. Via het roostersysteem kunnen diensten aan elkaar overgedragen worden en kan de vergoeding direct aan de dienstdoende huisarts uitbetaald worden. Wij maken geen onderscheid, ook HIDHA's kunnen zich verbinden als 'aangesloten huisarts' of als 'overige waarnemer'. Alleen wanneer een hid(ha) in overleg met de werkgever besluit de diensten via de loonstrook uit te betalen, wordt de vergoeding voor een dienst eerst naar de werkgever over gemaakt, waarna de werkgever, na aftrek van pensioenafdracht en sociale lasten, het bedrag via het loon uitbetaalt. De verloning door de werkgever is nog niet beschreven in de CAO Huisartsenzorg, deze wordt wel aangepast. Om die reden adviseren landelijke koepels aan HIDHA's zich nog niet aan te sluiten totdat dit in de CAO goed ingebed is. Deze discussie speelt buiten onze invloedssfeer. 

 • Later instromen is werken met een percentage van het geldende aantal diensten per half jaar. Dus in juli starten, betekent 66% van het aantal diensten werken. 

 • 25% van de uurtarieven en bij oproep het volledige tarief.

 • Als je in Intershift Select gaat naar; 

  Mijn Intershift --> Vrij roosteren --> Planregels 

  Dan zie je onder Persoonlijk het zogenaamde Quotum staan. Dit aantal heeft betrekking op het aantal Ingeschrevenen op naam van de praktijkhouder. In de eerste rondes van het roosteren hoeft de praktijkhouder hier niets mee te doen. Het quotum komt pas in beeld als er na alle planrondes nog diensten open staan.  

  Zolang alle aangesloten artsen het aantal diensten doen zoals contractueel afgesproken (6 per 6 maanden plus 1 feestdagdienst per jaar), is de kans klein dat er alsnog aanspraak wordt gemaakt op dit quotum. 

  Mocht het echter toch nodig zijn, omdat er nog left-overs zijn na de laatste planronde; dan wordt er naar rato gekeken hoeveel diensten er toegewezen worden, rekening houdend met het aantal diensten die je reeds hebt gepland.

 • Waarnemers kunnen zich op ieder moment aansluiten bij HAP HE om diensten te gaan doen. Daarvoor teken je een overeenkomst voor 6 diensten per 6 maanden plus 1 feestdagdienst per jaar, of je kiest voor een overeenkomst van 2 diensten per 6 maanden. De eerste roosterperiode loopt van september 2023 tm maart 2024. Eind juli 2023 verwachten we dat rooster rond en dekkend te hebben. Als nieuwe waarnemer ben je gedurende deze roosterperiode afhankelijk van diensten die openvallen. We kunnen nu nog niet inschatten hoeveel diensten er vrijkomen. De nieuwe roosterperiode zal eind 2023 open worden gezet. Daar kunnen nieuwe waarnemers die zich voor die tijd hebben aangemeld uiteraard in mee doen.