Wijknetwerk ouderen

Om ouderen langer zelfstandig te laten wonen, helpt het als zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers én de ouderen zelf van elkaar weten wat ze doen en integraal samenwerken. Dit vraagt om een samenhangend zorgnetwerk in de wijk, waarbinnen de huisarts een regierol heeft. 

Doel van het wijknetwerk ouderen

Het wijknetwerk ouderen biedt gelegenheid tot afstemming en samenwerking tussen het (para)medische- en sociale domein in de wijk. Hierdoor weten zorgprofessionals en anderen in de omgeving van een kwetsbare oudere elkaar tijdig te vinden. Dit helpt om kwetsbaarheid vroegtijdig te signaleren en ouderen goed te kunnen begeleiden. Met als uiteindelijk doel: het verhogen van de eigen regie en zelfredzaamheid, behoud en herstel van functioneren en het verhogen van de ervaren kwaliteit van leven van -kwetsbare- ouderen.

Duurzaam netwerk in de wijk

In de wijk kan een oudere dicht bij huis geholpen worden. Het uitgangspunt is dan ook om juist daar een duurzaam netwerk te ontwikkelen. Dat is waar zorgprofessionals en bijvoorbeeld mantelzorgers of vrijwilligers elkaar kunnen vinden en multidisciplinaire samenwerkingsafspraken kunnen maken. Als je elkaar kent, en als de lijnen kort zijn, weet je beter waar ieders expertise ligt en naar wie je een kwetsbare oudere kunt doorsturen.

Aanpak

Binnen de regio Eemland zijn 17 wijksamenwerkingsverbanden (WSV's) actief. Vanuit de O&I netwerkstructuren bouwen wij samen o.a. aan een goed lopend wijknetwerk ouderen. Elke WSV heeft een eigen wijknetwerk ouderen met een eigen wijkvoorzitter ouderen. Het wijknetwerk ouderen komt minimaal twee keer per jaar samen en wordt georganiseerd door de wijkvoorzitter ouderen.

Binnen het wijknetwerk ouderen worden er samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de zorgprofessionals ten behoeve van de – kwetsbare- ouderen.  Het wijknetwerk ouderen maakt onderdeel uit van het wijkplan en dient als basis voor groei en ontwikkeling.

De wijkvoorzitter ouderen

De wijkvoorzitter ouderen is zelf werkzaam in zijn of haar eigen wijk als zorgverlener, veelal als praktijkondersteuner of praktijkmanager.

De wijkvoorzitter vervult een coördinerende en organiserende rol ten behoeve van de ouderenzorg in de wijk. Hieronder enkele voorbeelden van verantwoordelijkheden die vallen onder deze rol. Dit is afhankelijk van de behoefte/vraag binnen het WSV. 

De wijkvoorzitter ouderen:

  • zorgt ervoor dat de plannen en activiteiten rondom ouderen binnen het WSV aansluiten bij vragen die er spelen in de verschillende domeinen;
  • faciliteert het maken van werkafspraken over informatie-uitwisseling ten behoeve van de zorg voor de kwetsbare ouderen;
  • zoekt afstemming met de wijkcoördinator om te zorgen dat het wijknetwerk ouderen duurzaam geborgd wordt in de wijk;
  • geeft binnen het WSV mede vorm aan de voorwaarden genoemd in het inkoopbeleid van Zilveren Kruis en zorgt voor de borging.

Huisartsen Eemland ondersteunt de wijkvoorzitter ouderen en het wijknetwerk met inhoudelijke input over ontwikkelingen ouderenzorg in de regio, met materialen, training en biedt de mogelijkheid voor intervisie en ervaringsuitwisseling tussen de verschillende wijknetwerken. 

Heb je vragen, dan kun je terecht bij de wijkcoördinator van de betreffende wijk. 

Contactpersonen per wijk