Samenwerken in de regio

Samenwerking staat bij Huisartsen Eemland centraal. Wij maken elkaar sterker door processen af te stemmen, goede samenwerkingsafspraken te maken, verbeterpunten te signaleren en knelpunten op te lossen. Dat komt ten goede aan meer werkplezier voor de zorgprofessional en kwalitatief goede eerstelijnszorg voor patiënten.

Direct naar:

Overlegstructuren  

Scholing

Werkafspraken

Regionale projecten

Samen Sterker Eemland

Overlegstructuren

We stimuleren regionale zorginhoudelijke samenwerking, door het faciliteren van onder andere de volgende overlegstructuren:

 • Vanaf 2024 ondersteunt Huisartsen Eemland samen met de Apothekers Coöperatie Eemand de farmacotherapeutische overleggroepen (FTO) door het aandragen van thema's.
 • Overlegtafel GGZ, waar het wekelijks mogelijk is om consulteren over patiënten met GGZ-problematiek. Casuïstieken worden hier besproken om gezamenlijk passende vervolgzorg of begeleiding te bepalen.
 • In de PaTz-groepen wisselen huisartsen en wijkverpleegkundigen een aantal keer per jaar ervaringen uit aan de hand van patiëntcasussen over palliatieve thuiszorg. 
 • Met behulp van HASPEL-bijeenkomsten verbeteren we de samenwerking tussen huisarts en medisch specialist aan de hand van zorginhoudelijke onderwerpen.

Verder is er met diverse partners periodiek overleg. Doel is om knelpunten en ontwikkelingen in de samenwerking te bespreken en waar nodig projectmatig te ondersteunen. Er is onder andere overleg met:

 • Meander Medisch Centrum
 • Paramedische Zorggroep Eemland (PZE)
 • Verpleeg- en verzorgingstehuizen
 • GGZ-instellingen
 • Apothekers Coöperatie Eemland
 • Gemeenten

Scholing

Om de kwaliteit van zorg in de regio hoog te houden organiseert Huisartsen Eemland scholingen voor huisartsen, praktijkmedewerkers en zorgverleners in het wijksamenwerkingsverband. Hiermee stimuleren we ook de regionale samenwerking. Benieuwd naar het aanbod? 

Scholingsaanbod

Werkafspraken

Om de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er werkafspraken gemaakt; RTA's. Het betreft de samenwerking tussen de huisartsen en de medisch specialisten die veelal verbonden zijn aan het Meander MC, maar ook andere instellingen voor bijvoorbeeld GGZ en ouderenzorg.   
 
RTA's

Regionale projecten

Wij werken samen in regionale projecten op meerdere niveaus: 

 1. Domeinoverstijgend, als partner van Samen Sterker Eemland
 2. Huisartsenzorg/eerstelijnszorg. Voorbeelden van regionale projecten in 2024:
 3. Wijkniveau, wij faciliteren projecten binnen één of meerdere wijksamenwerkingsverbanden in de regio Eemland.

Projecten die gericht zijn op huisartsen in de hele regio worden vanuit HE gecoördineerd. Dit kunnen projecten zijn op het gebied van zorg, ICT en praktijkvoering. Met deze projecten werken wij onder andere aan het verbeteren van de (ervaren) gezondheid van de inwoners in de regio Eemland, het vergroten van het werkplezier van de zorgprofessionals en het efficiënt omgaan met de beperkte middelen die we met elkaar hebben.

Samen Sterker Eemland

Huisartsen Eemland is partner van Samen Sterker Eemland. Dit is een breed samenwerkingsverband van onder andere huisartsen, Meander Medisch Centrum, GGZ-instellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen, gemeenten en de zorgverzekeraar. Gezamenlijk hebben zij in het gezondheidsakkoord Samen Sterker de visie en ambitie voor regio Eemland vastgelegd. Dit is in lijn met de opgave vanuit het Integraal Zorgakkoord (2023-2026).