Samenwerken in de wijk

De juiste zorg op de juiste plek wordt steeds belangrijker om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Samenwerking tussen zorgprofessionals en welzijnsorganisaties in de wijken levert hier een grote bijdrage aan. Door goede samenwerking op wijkniveau kunnen inwoners vaak terecht in de eerste- en nuldelijnszorg dichtbij huis. Verwijzingen naar de (duurdere) tweedelijn kunnen hiermee voorkomen worden.

Wijksamenwerkingsverbanden

Huisartsen Eemland ondersteunt 17 wijksamenwerkingsverbanden (WSV) in de regio. Binnen deze WSV’s wordt de samenwerking gezocht met andere (eerstelijns) zorgverleners. Zo maken zij bijvoorbeeld samenwerkingsafspraken, organiseren netwerkoverleggen of werken samen in een multidisciplinair project.

Wijkoverzicht

Wijkcoördinator en huisartscoördinator

De wijkcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor het WSV bij vragen over de samenwerking. Hij of zij heeft een goed beeld van de lopende initiatieven in de wijk op het gebied van zorg én welzijn. En kent de behoeften van de (eerstelijns) zorgverleners binnen het WSV. De huisartscoördinator vertegenwoordigt de huisartsenzorg binnen het WSV. 


Onze wijkcoördinatoren

Wijknetwerk ouderen

Het wijknetwerk ouderen stimuleert dat zorgprofessionals en anderen in de omgeving van een kwetsbare oudere elkaar tijdig vinden. Dit helpt om kwetsbaarheid vroegtijdig te signaleren en ouderen goed te kunnen begeleiden.  Met als uiteindelijk doel: het verhogen van de eigen regie en zelfredzaamheid, behoud en herstel van functioneren en het verhogen van de ervaren kwaliteit van leven van -kwetsbare- ouderen.

Meer over het wijknetwerk ouderen