Privacyreglement
Uw persoonsgegevens en uw privacy bij Huisartsen Eemland

Privacyverklaring Huisartsen Eemland Zorg voor patiënten

Dit is een privacyverklaring voor patiënten die gebruik maken van de ketenzorgprogramma’s van de huisartsenpraktijk, te weten: DM, CVRM, COPD, GGZ of ouderen. Huisartsen Eemland Zorg is de organisatie die de huisartsenpraktijken in de regio Eemland faciliteert bij het implementeren van ketenzorgprogramma’s voor patiënten.

Hoewel wij hebben geprobeerd om het gebruik van juridische termen te vermijden, was het soms nodig om deze te gebruiken. In de bijlage hebben we een verklarende woordenlijst opgenomen. Woorden die in de bijlage worden toegelicht, zijn in deze privacyverklaring vetgedrukt.

Huisartsen Eemland Zorg verwerkt persoonsgegevens in opdracht van de aangesloten huisartsen. Dat betekent dat de huisartsen, in de betekenis van de AVG, de rol hebben van Verwerkersverantwoordelijken en dat Huisartsen Eemland Zorg de rol heeft van Verwerker.

In opdracht van de huisartsen verwerkt Huisartsen Eemland Zorg de volgende soorten persoonsgegevens van patiënten: contactgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en
e-mailadres, uw medische gegevens (in de AVG worden dit bijzondere persoonsgegevens genoemd) en BSN.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in lijn met de opdracht van de huisartsen, dat houdt onder andere in dat:

  • Wij uw gegevens alleen verwerken om de huisartsen te ondersteunen bij het verlenen van medische zorg én voor de financiële administratie en kwaliteitszorg.

(Hierdoor ziet u onze naam op uw declaratieformulier van de zorgverzekeraar.)

  • Wij uw gegevens beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang door derden en tegen verlies.
  • Wij uw gegevens verwerken zolang deze nodig zijn voor deze medische zorg en zolang de WGBO ons verplicht om de gegevens te bewaren. Daarna zullen wij uw gegevens verwijderen.
  • Wij maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers uw gegevens alleen kunnen inzien als dat nodig is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Huisartsen Eemland Zorg levert, ten behoeve van het uitvoeren van Medisch Wetenschappelijk Onderzoek, gegevens aan NIVEL. Zie hier de privacyverklaring van NIVEL: https://www.nivel.nl/nl/privacyverklaring.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor onderzoek, dan kunt u dat aangeven bij uw eigen huisarts, dan worden uw gegevens niet meer aangeleverd.

Als u een opmerking of een klacht heeft over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u dit per e-mail laten weten aan fg@huisartseneemland.nl.

Huisartsen Eemland Zorg maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren.

Vanzelfsprekend moet Huisartsen Eemland Zorg leveranciers (verwerkers) inzetten voor ICT – gerelateerde werkzaamheden. Huisartsen Eemland Zorg ziet erop toe dat deze leveranciers voldoen aan de eisen met betrekking tot privacy en beveiliging.

Op grond van de AVG en de WGBO heeft u als betrokkene het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens uit uw dossier. Als u van dit recht gebruik wilt maken moet u dit aangeven bij uw eigen huisarts. Huisartsen Eemland Zorg kan u hierbij helpen als uw huisarts hiervoor aan ons een opdracht geeft.

Bijlage: woordenlijst

AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679) inclusief de uitvoeringswet van deze verordening

Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG.

Bijzondere persoonsgegevens: extra gegevens die over personen kunnen worden vastgelegd, zoals gezondheid, ras of etnische afkomst etc. zoals gedefinieerd in artikel 9, lid 1 van de AVG.

Cookie: is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt zodat deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt.

Inbreuk: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG.

Opt in: systeem waarbij expliciete toestemming nodig is om mee te doen.

Opt out: systeem waarbij betrokkenen kunnen aangeven dat ze niet willen meedoen.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de Betrokkene) die worden verwerkt door HP EEMLAND zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG;.

Verwerker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsorganisatie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 AVG.

Verwerken/Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 2  AVG.

Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsorganisatie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 AVG.

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO): Deze wet ligt aan de basis van alle zorgverlening in Nederland. In de WGBO staan alle rechten en plichten van patiënten die zorg krijgen.

Medisch Wetenschappelijk Onderzoek: onderzoek dat tot doel heeft het beantwoorden van een vraag op het gebied van ziekte en gezondheid.