1

Er wordt door Huisartsen Eemland een aantal individuele scholingen ‘’Het andere gesprek’’ aangeboden:
Er is een variant voor POH’s (3 dagdelen), voor huisartsen (2 uur) en voor assistenten (1 dagdeel)

In de scholingsagenda staan de trainingen waarvoor individueel ingeschreven kan worden. Wanneer je de scholing wilt volgen in wijkverband, met 10-12 huisartsen, POH’s of assistenten dan kunnen we op verzoek een training organiseren. Doorgeven via scholing@huisartseneemland.nl.

De praktijktraining praktijkgericht samenwerken wordt desgewenst gegeven aan een praktijk, waar alle praktijkmedewerkers bij aanwezig zijn. Doel en inhoud wordt afgestemd met praktijkhouders. Hier zijn kosten aan verbonden.

2

De ziektelastmeter helpt patiënten in het gesprek met hun zorgverlener. Met gekleurde ballonnen brengt de meter in beeld op welke punten het goed of minder goed gaat met de gezondheid van iemand met COPD. In Portavita is het mogelijk om de ziektelastmeter in te vullen. Een digitaal in te vullen versie is te vinden op de Huisartsen Eemland website. De patiënt zou dit thuis kunnen doen, al dan niet ter voorbereiding op het spreekuur. 

3 goede vragen is een manier om patiënten te stimuleren om het consult voor te bereiden. Wanneer de patiënt de consulten voorbereidt is de kans groter dat het spreekuur daadwerkelijk gaat over dat waarvoor de patiënt kwam. De patiënt wordt voor het spreekuur al geactiveerd om hiermee aan de slag te gaan.  Op de website van 3 goede vragen zijn folders en andere materialen te vinden. 

Thuisarts.nl heeft allerlei goede manieren om te bevorderen dat de patiënt het spreekuur kan voorbereiden. Je kunt de patiënt stimuleren om dit te gebruiken tijdens het spreekuur, de assistente kan bij het maken van de afspraak wijzen op thuisarts.nl, op de praktijkwebsite kan genoemd worden dat de praktijkmedewerkers adviseren om thuisarts te gebruiken. 

De landelijke campagne Samen beslissen – begin een goed gesprek geeft allerlei tips en hulpmiddelen om beter en vaker samen te beslissen. Samen beslissen kan het verschil maken tussen goede, passende zorg en zorg waar mensen net bewust voor gekozen hebben of zelfs helemaal niet achter staan. Dat geldt voor alle sectoren binnen de zorg, daarom is dit een campagne die geschikt is voor in de huisartsenpraktijk maar ook binnen de wijk. 

3

Minddistrict is een e health platform waarbij de cliënt psycho-educatie krijgt, door middel van tekst en videomateriaal. Er staan opdrachten en dagboeken in.Veel verschillende tools om aan psychisch herstel te werken. De POH-GGZ kan de cliënt online volgen, tijdens het doorlopen van de module en hierbij reactie geven op de gemaakte opdrachten.Het is een manier van blended-care werken om zowel E-Health in te zetten en gesprekken met cliënten te voeren.  Het wordt aangeboden aan praktijken die meedoen met het GGZ zorgprogramma. 

Digitaal logboek van Portavita is een hulpmiddel om de zorg voor chronische aandoeningen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wensen en behoeften van de patiënt. De patiënt kan hier inloggen en in zijn eigen Portavita dossier kijken. Het is ook mogelijk om daarin zelf bloedsuikers en gewicht in te voeren en beveiligd te communiceren met aangesloten hulpverleners. Wanneer de patiënt beter geïnformeerd is zullen consulten effectiever verlopen en mensen meer grip krijgen op de aandoening. De POH informeert de patiënt over de mogelijkheid tot digitaal logboek en kan de patiënt daarvoor aanmelden. 

OPEN is een programma om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. Door gebruik te maken van een patiëntportaal/persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) wordt zorg op afstand en samenwerken in het zorgnetwerk mogelijk. Voor de patiënt kan gebruik zorgen voor meer eigen regie, meer gemak en een betere gezondheid. Voor de zorgverlener betekent dit een verschuiving van ‘zorgen voor’, naar ‘zorgen dat’. Het vereist maatwerk om invulling te geven aan eigen regie van de patiënt.   

HE kan je hierbij ondersteunen, zie de HE website. Op de website van OPEN staan allerlei ideeën en ondersteuningsmaterialen. 

Het Nederlands diabetes fonds heeft een toolkit persoonsgerichte diabetes zorg en preventie. Zorgverleners vinden hier informatie en instrumenten te ondersteunen bij het aangaan van ‘het andere gesprek’, zoals bijvoorbeeld een praktische gesprekskaart waarmee patiënt het jaargesprek kan voorbereiden. 

De praktijkwebsite kan gebruikt worden als instrument om het samen beslissen te ondersteunen. Veel van de in dit menu benoemde items kunnen worden toegelicht op de praktijkwebsite. Je kunt patiënten hier actief naar verwijzen. 

Neem je website eens onder de loep vanuit de gedachte ‘’hoe bevorder ik hiermee Samen beslissen’’. 

4

Door zelfmetingen worden veel mensen geactiveerd en regelmatiger geconfronteerd met meetwaarden. De therapietrouw neemt toe en patiënt krijgt meer inzicht en ervaart meer regie. Tijdens het spreekuur gaat er minder tijd op aan het meten en is er meer ruimte om met patiënt in gesprek te gaan over wat de persoon nodig heeft en het vaststellen van doelen van de patiënt. 

De praktijk kan zelfmetingen bevorderen door te helpen bij de keuze van een bepaalde meter en/of deze ter beschikking te stellen (uitleen), te instrueren hoe en wanneer de meter te gebruiken. Het maakt ook mogelijk om een deel van de consulten op afstand te doen plaatsvinden. 

5

Huisartsen zien soms patiënten met gezondheidsproblemen waarvoor de oplossing te vinden is in een ander domein. Daarom is het van belang het wijknetwerk te kennen en goede samenwerkingsafspraken te maken met elkaar. Daarvoor zijn er wijksamenwerkingsverbanden (WSV) met een een wijkcoördinator en huisartscoördinator. 

Huisartsen Eemland ondersteunt wijken die een wijknetwerk ouderen willen opzetten en onderhouden. Via scholing en begeleiding ondersteunen we de voorzitters van het wijknetwerk. Ben je hierin geïnteresseerd of wil je ook een wijknetwerk ouderen opzetten, neem dan contact op met de wijk coördinator.  

Het MDO is in veel praktijken al ingeburgerd, waarbij het vaak gaat om het bespreken van kwetsbare ouderen met de specialist ouderengeneeskunde, de wijkverpleegkundige en andere betrokkenen. In de HE app staat een lijst met SO’s, waarbij voorkeurswijken zijn aangegeven.  

In een aantal wijken is de wandelchallenge al ingeburgerd. Een mooie manier om op positieve wijze, in samenwerking met andere zorgverleners, op een andere manier in gesprek te komen met patiënten. 

De GLI is een leefstijlinterventie. Hoofddoel van het twee jaar durende programma is het duurzaam verbeteren van het voedings- en beweegpatroon van deelnemers, om zo obesitas te verminderen. Dit draagt bij aan het verminderen van het risico op type 2 diabetes (voorkomen of uitstellen), aan sociale participatie en kwaliteit van leven. 

Op veel plekken in de regio zijn GLI teams. Zie hier informatie op de HE website.  

Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken lokaal nauw samen in een PaTz groep. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe. Een gestructureerde manier om de patiëntenzorg te verbeteren door  samenwerking en coördinatie van zorg. Wil je een PaTz groep opstarten en heb je behoefte aan informatie, neem dan even contact op met info@huisartseneemland.nl. 

6

18% van de mensen in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. In hoeverre houdt jouw praktijk daar rekening mee? Hoe toegankelijk is de praktijk? De LHV toolkit laaggeletterdheid is een methode om je praktijk eens onder de loep te nemen, of kijk eens naar het stappenplan laaggeletterdheid voor uw praktijk op de website van Pharos. 

Controle frequentie is individueel. De tijd dat we mensen met diabetes of hart en vaatziekten 4x per jaar op het spreekuur willen/moeten zien is voorbij. De ene patiënt heeft aan een jaarlijks consult voldoende, terwijl de ander liever vaker even een aantal vragen/metingen wil bespreken of tijdelijk wat meer contact nodig heeft voordat de risicofactoren onder controle zijn. Daarbij is het zelfs niet altijd nodig om de patiënt te zien maar kan een telefonische controle ook voldoende zijn.  Goed om eens met wat afstand naar je werk te kijken: ‘laat ik mensen komen omdat ze nou eenmaal eens per zoveel tijd moeten komen, of kan ik dit beter aanpassen?’ 

Integratie van zorg past bij persoonsgerichte zorg. Kern is dat we uitgaan van de persoon en niet van de aandoening, waarbij we eigen regie van de patiënt stimuleren en daarin de samenwerking met netwerkpartners verstevigen.  HE zal een concreet plan uitwerken waarmee praktijken die dat willen ondersteunen bij het geven van integrale zorg. Een kleine eerste stap is het om de patiënt met verschillende chronische aandoeningen niet bij verschillende POH-S te laten komen, maar dit te combineren binnen een spreekuur.  

De patiënt kan met een individueel zorgplan meer kennis verwerven over zijn ziekte, meebeslissen over de behandeling en ook buiten het consult om actief aan de slag gaan. Zo vergroot hij zijn eigen controle en zelfmanagement. Voor huisarts en praktijkondersteuners is het overzicht van doelen en afspraken een middel om de betrokkenheid van de patiënt in het zorgproces te bevorderen. Gezamenlijke besluitvorming staat daarbij centraal.  Daarbij bevordert een zorgplan de coördinatie van zorg als daar andere zorgverleners bij betrokken zijn. In Portavita is een format te vinden van een zorgplan waarbij de patiënt ook de mogelijkheid heeft tot inzage. In de toekomst zal een regionaal gekozen EPD leiden tot verbetering in gebruik door verschillende zorgverleners van het zorgplan.   

Advance care planning is een proces waarbij de patiënt met zijn zorgverlener(s) zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en vastlegt. Dit proces loopt vooruit op het moment dat een patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen. Het doel van ACP is dat de zorg van mensen in hun laatste levensfase beter is afgestemd op hun wensen. Zeker van alle kwetsbare ouderen zou het mooi zijn dat er tenminste een begin is gemaakt met dit gesprek. Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig. Daarnaast is het belangrijk dat de waarnemende huisarts en de specialist ook op de hoogte zijn van de wensen van de patiënt. Uit de toolkit ACP zijn een aantal verbeterpunten te halen waarmee het samen beslissen op een hoger plan komt. Op de website van Pharos zijn hulpmiddelen te vinden die ingezet kunnen worden om dit thema te bespreken met laaggeletterden. 

7

Sensemaking is een meetinstrument voor persoonsgerichte zorg. De patiënt wordt gevraagd om een korte situatieschets te geven van het laatste consult aan huisarts of POH. Na het vertellen van een ervaring worden daarom duidingsvragen gesteld aan de patiënt. Die vragen maken het mogelijk om patronen te ontdekken in de data. Zo ontstaat uit de kwalitatieve informatie dus kwantitatieve informatie, zonder enige interpretatie door buitenstaanders. 

Je stuurt de vragenlijst digitaal naar een aantal patiënten en op een dashboard kan je uitkomsten inzien. Door op deze manier heen en weer te schakelen tussen statistieken en verhalen kunnen nieuwe inzichten ontstaan en ideeën worden getoetst. Momenteel is dit onderdeel van Toekomstbestendige huisartsenzorg ‘praktijk en patiënt in regie’.  

8

Keuzehulp.info helpt patiënt te kiezen welke behandeling bij hem/haar past. Ook deze mogelijkheid kan op de praktijkwebsite en er kan naar verwezen worden door praktijkmedewerkers. 

Er zijn een flink aantal keuzehulpen te vinden op thuisarts.nl. Gebaseerd op de NHG richtlijnen. De keuzehulpen helpen patient en zorgverlener bij het kiezen van de juiste behandeling. De keuzehulp kan zowel voor als na het bezoek aan de praktijk ingezet worden.