De Huisartsen Vereniging Eemland is opgericht in 2006 vanuit de Regionale Huisarts Vereniging, met als doel het bevorderen van het goed functioneren van huisartsen, het behartigen van hun belangen en het verbeteren van kwaliteit en deskundigheid. Gelijktijdig met de introductie van de nieuwe Zorgwet in 2006 is ook de Stichting Diamuraal als ketenzorggroep in onze regio opgericht. Dit werd een groot succes en in Eemland waren we koplopers wat betreft deze ketenzorg.
In 2001 is in onze regio een coöperatie opgericht om de ANW-diensten gezamenlijk te gaan organiseren.

Voorheen werden de ANW-diensten per HAGRO geregeld. In 2006 is Primair in de regio Midden Nederland opgericht door een aantal Huisartsverenigingen. Reden hiertoe was de toegenomen wet- en regelgeving omtrent het organiseren van de ANW-diensten, onvoldoende professionele mensen om dit te behappen en het gevoel dat samen optrekken in deze, voordelen bood.

Door de de nieuwe financieringswijze middels het segmenten-model voor huisartsen en het dalen van de inkomsten uit de ketens, wilde Stichting Diamuraal een andere koers gaan varen. Een stichting heeft geen leden en die leden werden node gemist om draagvlak voor uitbreiding van de diensten aan de huisartsen, zoals Diamuraal dat voor ogen stond, te bewerkstelligen.
Begin 2014 heeft Diamuraal daarom de nota `Strategiediscussie Diamuraal 2014’ geschreven. Daarin staat o.a. duidelijk weergegeven hoe versnipperd en daardoor weinig transparant en efficiënt de regio georganiseerd was. En daarmee was het ook bestuurlijk moeilijk aan te sturen.
Zie onderstaande figuur uit deze nota:

MCCE, stichting, coördineert zorginhoudelijke aspecten tussen Eemlandse huisartsen en het Meander Medisch Centrum. Het MMC is tevens de financier van deze stichting. In 2004 is het MCCE opgericht. Dat de financiën van het Meander komen vindt zijn oorsprong in het feit dat de huisartsen toendertijd hebben besloten hun (lab.)diagnostiek door het ziekenhuis te laten uitvoeren. De meerwaarde die dit voor het ziekenhuis bracht, is deels als financiële onderlegger voor het MCCE gebruikt.
WDH, is een vereniging met individuele leden en is onderdeel van de Federatie WDH Midden Nederland. Zij ontwikkelt en organiseert programma’s voor nascholing en toetsing in de regio.
Huisartsenpost: ANW-bereikbaarheid. Primair is contractant bij de zorgverzekeraar voor de ANW-bereikbaarheid. Deze stichting organiseert en faciliteert de ANW-diensten voor 8 HAP’s in de regio. Huisartsen hebben een aansluitovereenkomst met Primair.
Saltro: stichting die in Midden Nederland diagnostische faciliteiten aanbiedt.

Door veranderingen in het zorglandschap is in 2014 besloten door Diamuraal en de HVE om te pogen de regio Eemland te reorganiseren. De motivatie hiervoor was dat we in de Eemlandse regio willen streven naar een aanspreekbare organisatie voor alle huisartsenzorg. Daarvoor waren er, dat is er deels nog steeds, verschillende organisaties actief rondom de huisartsenzorg. Er is een `expert-groep’ geformeerd, bestaande uit Leo Kliphuis, Joop Raams, Monique Smits-Schaffels en Peter Rijsman, om de leden van de HVE te adviseren betreffende een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft geresulteerd is het advies stuk ‘Herinrichting huisartsenorganisatie Eemland 1.5’. In juni 2015 is dit door de ALV omarmt en tot op heden zijn we doende deze herinrichting verder vorm te geven. Op 15 september 2015 is de HVE omgezet in de HCE U.A. waarbij de Nijkerkse huisartsen hebben besloten om geen lid van de HCE U.A. te worden. Wel participeren zij in de ANW zorg van de huisartsenpost. In het herstructureringsstuk van 2015 is ook als speerpunt benoemd om ook de huisartsenpost op te nemen in de nieuwe organisatie.

De HCE bepaalt in onze organisatie het `Wat’. De directie van de HE met de onderhangende BV’s het `Hoe’.
De ALV is het hoogste orgaan binnen de coöperatieve vereniging HCE U.A. (Uitgezonderd Aansprakelijkheid). U.A. houdt in dat individuele leden niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele verliezen in de eronder functionerende BV’s. Keerzijde daarvan is dat er ook maar een beperkte winstuitkering mogelijk is.
Alle leden hebben stemrecht, waarbij praktijkhouders t.o.v. HIDHA’s/waarnemers een stemverhouding hebben van 5:1. Vanuit de ALV wordt een bestuur gekozen.
De HCE vormt tevens de algemene aandeelhoudersvergadering (AAV) van de BV’s voor oa de Ketenzorg en straks de HAP. Statutair is geregeld dat de BV’s dezelfde RvC hebben (personele unie). De HCE is statutair de enig mogelijke aandeelhouder van de BV’s.

Directie functioneert in het `sandwich model’ dwz dat de directie verantwoording heeft af te leggen aan zowel de RvC als aan de AVA.
De Directie verschaft de Algemene Vergadering van aandeelhouders en de RvC alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden en is verplicht de Algemene Vergadering van aandeelhouders bij te wonen. Zij draagt zorg voor het opstellen van een voorstel voor de agenda van de Algemene Vergadering in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de RvC is het eerste aanspreekpunt voor de directeur.

De HCE heeft een huishoudelijk reglement, hetgeen een aanvulling is op de bepalingen vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de Statuten van de Coöperatie en de met haar verbonden Vennootschap en Dochtervennootschap. De HCE is aandeelhouder van Huisartsen Eemland BV. De activiteiten die goedkeuringsrecht aan de Algemene Vergadering verlenen worden door de directie geagendeerd op de AvA onder gelijktijdige verstrekking van deze informatie aan de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft ter zake van dergelijke goedkeuringsbesluiten een adviesrol. De raad van commissarissen van Huisartsen Eemland werkt volgens het nieuwe toezicht (`Governance Code’).

De statutair directeur van de Huisartsen Eemland BV is door de raad van commissarissen en door de aandeelhoudersvergadering op grond van de statuten aangesteld. De taken en verantwoordelijkheden van de directeur zijn vastgelegd in een directiereglement.