Functieprofiel leidinggevende triagist

1. Doel van de functie
is verantwoordelijk voor het leiding geven aan de werkzaamheden van de triagisten, junior triagisten, triagisten in opleiding. Voert werkzaamheden uit als triagist.

2. Plaats in de organisatie
De leidinggevend triagist (LGT) valt hiërarchisch onder de manager HAP. Hij/ zij geeft operationeel leiding aan een groep triagisten. Praktisch gezien is hij/zij aanspreekpunt voor derden en draagt zorg voor aansturing van de organisatie van de werkzaamheden van de triagisten. Krijgt zo nodig functionele aanwijzingen van dienstdoende huisartsen.

3. Resultaatgebieden
3.1 Management
Geeft leiding aan de werkzaamheden van triagisten, draagt zorg voor directe aansturing op de werkvloer, werkt volgens procedures en werkafspraken en levert een actieve bijdrage aan het verbeteren hiervan. De LGT:

• Is aanspreekpunt voor triagisten en andere disciplines;
• Lost knelpunten op op de werkvloer
• Treedt op bij organisatorische problemen
• Draait bereikbaarheidsdiensten volgens rooster;
• Creeert een veilige werksfeer waarin de triagist haar werk optimaal kan uitvoeren en ontwikkelen
• Creeert draagvlak voor beleidskeuzes en werkwijzen bij triagisten
• Voert functioneringsgesprekken en intervisie met triagisten
• Draagt zorg voor kortdurend verzuim
• Voert overleg met en adviseert de manager HAP over personeelsaangelegenheden.

3.2 Administratief
• Verwerken van ziek- en herstelmeldingen van triagisten uit eigen team
• Bewaken van de HR-cyclus m.b.t. eigen team
• Bereidt de jaargesprekken en intervisie voor en zorgt voor adequate verslaglegging
• Levert op verzoek managementinformatie aan en input voor begroting

3.3 Kwaliteit
Bewaakt en stimuleert de naleving van het kwaliteitsbeleid, conform gestelde (wettelijke) richtlijnen, met als doel het verder professionaliseren van de (medische) dienstverlening:
• Werkt mee als triagist op een dusdanige wijze dat wordt bijgedragen aan een professioneel en positief werkklimaat
• Bewaakt en stimuleert het werken conform de vastgestelde wettelijke kwaliteitseisen;
• Legt de focus op samenwerking en creëert eenheid op de werkvloer
• Signaleert knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden en doet voorstellen voor verbetering en
informeert de manager HAP hierover;
• Stelt in overleg met de manager HAP en andere LGT werkplannen op, controleert en bewaakt deze;
• Houdt toezicht op bij- en nascholing van de Triagisten;
• Doorlopend coachen van het team;

4.Toelichting bij functievereisten
4.1 Persoonlijkheid en sociale vaardigheden
• In het kader van de leidinggevende taken zijn sociale vaardigheden nodig, zoals kunnen motiveren, stimuleren, controleren, toegankelijk zijn, samenwerken, corrigeren, tact, kunnen luisteren, invoelingsvermogen, behulpzaam, begripvol zijn, betrokken en constructieve feedback geven.
De LGT
• beschikt over een probleemoplossend vermogen;
• staat open voor nieuwe ervaringen en methoden
• kan omgaan met weerstand en het tonen van empathisch vermogen.

4.2 Zelfstandigheid
• Richt de operationele werkprocessen en –planningen van de triagisten in en geeft leiding aan triagisten;
• Plant en bewaakt de voortgang van de eigen werkzaamheden en die van de triagisten (inclusief roostering en vakantieplanning) in samenwerking met de planner;
• De belangrijkste kaders worden gevormd door protocollen, procedures en beleid van de huisartsenpost. Soms is er een knelpunt die de LGT moet oplossen. Binnen de gestelde kaders kan ze haar creativiteit en zelfstandigheid inzetten voor een passende oplosing.
• De functie wordt veelal in een soms hectische omgeving en/of onder tijdsdruk uitgevoerd en vraagt flexibiliteit en besluitvaardigheid in het kader van voortgang van het primaire proces en het bewaken van de eigen grenzen en deskundigheid

4.3 Kennis
• Mbo-diploma Doktersassistent of Verpleegkundige (niveau 4) aangevuld met het InEen triagediploma;
• Ruime functierelevante werkervaring in de huisartsenzorg of een vergelijkbare werkomgeving waaronder ook ruime ervaring als triagist;
• Kennis van de voorgeschreven triage- en kwaliteitsrichtlijnen (de NTS, meldcode kindermishandeling etc).;
• Kennis van werkplannen en protocollen;
• Kennis van de zorgomgeving en werkprocessen en van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van collega’s binnen de organisatie;
• Kennis van digitale gegevensverwerking in automatiseringssystemen;
• Houdt zijn/haar medische inhoudelijke kennis en overige voor de functie benodigde kennis (automatisering etc.) op peil door het volgen van nascholingsactiviteiten.

4.4 Overige functie-eisen
• Doorzettingsvermogen is nodig voor het bewaken en sturen van het werkproces en het gelijktijdig uitvoeren van taken, ongeacht de hoeveelheid storende factoren.
• Integriteit en betrouwbaarheid zijn vereist voor het omgaan met vertrouwelijke gegevens van medewerkers;
• Correct gedrag (voorbeeldgedrag) en representativiteit is van belang;
• Draagt zorg voor een eenduidig beleid met collegae LGT, zodat alle neuzen dezelfde kant op (blijven) staan

4.5 Inconveniënten
• Psychische belasting kan voorkomen in verband met het aangesproken worden op de verantwoordelijkheid voor werkprocessen en planning evenals door hectische situaties op de werkvloer.