Huisartsen Eemland organiseert op dinsdag 11 oktober 2022 voor de 2e keer de O&I Dag! Dit jaar zal de O&I Dag plaatsvinden bij De Schakel in Nijkerk. Op deze pagina vind je alle informatie over de O&I Dag 2022!

Dinsdag 11 oktober 2022

Locatie
Vergader- en Congrescentrum De Schakel
Oranjelaan 10,
3862 CX Nijkerk
Bekijk hier de parkeeropties!

Programma O&I DAG 2022

Ontvangst   14.30 uur 
Opening   15.00 uur – 15.15 uur 
Tafelgesprek 15.15 uur – 16.15 uur 
Pauze (wissel moment) 16.15 uur – 16.45 uur 
Workshop ronde 1  16.45 uur – 17.30 uur 
Pauze (wissel moment)  17.30 uur – 17.40 uur
Workshopronde 2  17.40 uur – 18.25 uur 
Afsluiting 18.25 uur – 18.30 uur 
Diner 18.30 uur – 20.30 uur 

Plenair programma

Tafelgesprek onder leiding van Tamara de Weijer

Het integrale zorgakkoord; hoe gaan de landelijke richtlijnen eruit zien en wat betekent dit concreet voor de zorgverleners in de wijk en in de praktijk? Van landelijke partners tot partners in de wijk spreken hierover met elkaar om voor de luisteraars een beter beeld te schetsen waar we gezamenlijk naartoe werken.

VWS en Ineen zullen starten met een korte introductie over de landelijke ontwikkelingen waarna onze regionale partners; Zilveren Kruis, Meander MC, Gemeente Amersfoort, VVT, GGZ en HE een vertaalslag gaan maken welke zaken rondom domein overstijgend samenwerken onder Samen Sterker wordt vormgegeven. Daarna volgt er een tafelgesprek met een fysiotherapeut, apotheker, wijkteam medewerker en een huisarts om een beeld te schetsen wat multidisciplinair samenwerken in de wijk betekent.

Workshops

Workshop 1 – Oncolokaal 
Soest | Hoogland
Wanneer je met kanker te maken krijgt, verandert je leven in een korte tijd drastisch. Vaak heb je met meerdere zorgverleners te maken. Een goede samenwerking is dan van belang. OncoLokaal is een regionaal netwerk van gespecialiseerde zorgverleners op het gebied van kanker die elkaar kennen en samenwerken rond de patiënt. In Soest is een vergelijkbaar netwerk op gemeenteniveau opgericht. Samen bespreken de zorgverleners verschillen en overeenkomsten tussen de netwerken en de meerwaarde voor patiënt én zorgverlener.

Workshop 2 – Ouderennetwerk in de wijk
Hele regio
Het project Wijknetwerk Ouderen betreft een aantal doelstellingen namelijk: 

  1. Er is een wijknetwerk ouderenzorg van zorgverleners om samenwerkingsafspraken te maken omtrent de ouderenzorg, en (crisis)casuïstiek te bespreken. Het is een lerend netwerk van samenwerkingspartners die ondersteuning bieden aan (niet) kwetsbare ouderen, vroeg signalering en proactieve zorg in de wijk. Waarbij de regie voor de zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk ligt. Een wijknetwerk waarbij de huisartsen, POH/PA/VS, VVT, SO, paramedische diensten, sociaal domein, gemeenten, ziekenhuizen en patiënt/mantelzorgers zijn vertegenwoordigd. 
  2. Per wijknetwerk is er voorzitter wijknetwerk ouderen, die opleiding en begeleiding vanuit de HE ontvangt. Door deze rol te beleggen bij iemand die daarvoor uren krijgt wordt het wijknetwerk geborgd. Door de voorzitters van het wijknetwerk ouderenzorg een netwerk aan te bieden met andere voorzitters faciliteren we dat ideeën worden uitgewisseld en geleerd wordt van initiatieven die in de verschillende wijken genomen zijn.  
  3. Er is op niveau van wijknetwerk/wijksamenwerkingsverband verbinding tussen de wijkcoördinator en voorzitter wijknetwerk ouderen, die in gezamenlijke afstemming het wijknetwerk ouderen faciliteren met bijvoorbeeld de onderwerpen: vroegsignalering, mantelzorgondersteuning en valpreventie. 

Wij gaan een interactieve bijeenkomst organiseren om samen met de deelnemers in gesprek te gaan over het belang ervan en te horen wat hun waardevolle ideeën zijn. Met als vertrekpunt een samenwerking waarbij men elkaar kent en de regie bij de bewoner/patiënt te laten (zolang het kan) en te faciliteren vanuit het wijknetwerk.

Workshop 3 – Intensiveren samenwerken met wijkverpleging via project ‘terminale en palliatieve zorg, hoe doe je dat?’
SSKK
Op het moment dat er sprake is van terminale en palliatieve zorg dan praten we om het verlengen van het leven en willen we ervoor zorgen dat de kwaliteit daarvan zo goed mogelijk blijft. In deze fase zijn ook meerdere en verschillende zorgprofessionals bij de zorg betrokken. Om de kwaliteit zo goed mogelijk te houden zal de geboden zorg door de verschillende zorgprofessionals zo goed als mogelijk op elkaar afgestemd moeten worden.

Workshop 4 – Slaapstraat
Nieuwland
In de wijk Nieuwland in Amersfoort hebben zorgprofessionals de handen ineengeslagen om slaapproblemen in de wijk aan te pakken. Ze volgden de geaccrediteerde Slaapstraat training (www.slaapstraat.nl)  en hebben een stroomschema ontwikkeld om de nieuwe werkwijze te implementeren gebruikmakend van alle expertise in de wijk. In de presentatie zal zowel de weg ernaartoe als het stroomschema worden toegelicht. 

Workshop 5 – Zwaarlijvige kids
Vathorst
Een multidisciplinaire aanpak bij Kinderen met obesitas. Binnen vathorst is er een project gestart rondom kinderen met obesitas waarbij er interdisciplinaire werkafspraken zijn gemaakt om de zorg rondom obese kinderen beter vorm te geven. Hoe is dit project opgestart en hoe blijft het succesvol? Deze workshop geeft een kleine kijk in de keuken bij Vathorst.   

Workshop 6 – SOLK/ALK
Leusden
De presentatie gaat over wat er in Leusden wordt verstaan onder kwalitatief goede zorg bij SOLK. SOLK als onderdeel van een continuüm gezien van de kortdurende SOLK die meestal door de huisarts wordt behandeld tot aan de ernstige SOLK die in de psychiatrie en multidisciplinaire centra worden behandeld. De presentatie gaat vooral over de behandeling in de
eerstelijn waar we een zorgprogramma voor hebben gemaakt. Maar ook waar we in Leusden bij de implementatie ervan tegenaan lopen.
 

Workshop 7 – Longzorg; netwerkzorg op maat
Nijkerk
Patiënten met COPD hebben op allerlei verschillende facetten in hun leven te maken met beperkingen. Daarnaast is het ziekteproces onomkeerbaar. Het is daarom belangrijk om boven water te krijgen hoe verslechtering voorkomen kan worden en waar de behoefte van de patiënt echt ligt. In deze workshop krijg je inzicht in hoe het gebruik van risicoprofielen, het voeren van een ander gesprek, en een menukaart aan interventies (TAPAS) de zorgverleners in Nijkerk helpen om zorg op maat te geven.

Workshop 8 – Rookvrij Amersfoort
Hele regio
De presentatie gaat over het gezamenlijke project van GGD en HE waarbij in meerdere wijken een wijkbrede aanpak is ingezet om zoveel mogelijk mensen bewust te maken over stoppen met roken. Doel is om in 2040 een compleet rookvrije generatie te hebben. De wijkbrede aanpak wordt toegelicht net als we de mogelijkheden benoemen om als wijk mee te gaan met deze aanpak en wat dat dan inhoudt. 

Workshop 9 – Pijneducatie
Nijkerk
Chronische pijn en vermoeidheid komen veel voor. Ongeveer één op de vijf mensen heeft last van chronische pijn. Deze klachten zijn complex en voor iedere patiënt verschillend. Gelukkig begrijpen we steeds beter wat de oorzaak is en hoe we dit kunnen behandelen. Een persoonlijke en zo nodig multidisciplinaire benadering is hierbij van belang en daarnaast een goede uitleg van pijn. De zorgverleners van Nijkerk hebben voorlichtingsmateriaal (boekje) voor patiënten ontwikkeld die uitgereikt is aan hulpverleners die patiënten met pijn behandelen: POH-GGZ, huisartsen, ergotherapeuten, oefentherapeuten en fysiotherapeuten. Doel hierbij was dat alle hulpverleners dezelfde ’taal/uitleg’ geven aan patiënten, waardoor er grote kans op succesvolle behandeling van chronische pijn in de eerste lijn te behalen is. Tijdens de workshop wordt deze educatie besproken en daarnaast het belang dat alle hulpverleners deze pijneducatie op dezelfde manier kennen en uitdragen.