Het bepalen van de patiënten-aantallen

Door Monique de Goeij
De afgelopen periode hebben wij meerdere vragen ontvangen van huisartsen over hoe wij de patiënten-aantallen van de huisartsenpraktijken bepalen. Deze zijn namelijk leidend voor de diensten bij de HAP, contributie HCE, de factuur voor de diensten GGZ en het plafon voor inclusie bij het keten CVRM.

In een eerdere HAP commissie is vastgesteld dat de patiënten-aantallen worden opgevraagd bij Stichting ION in september van het jaar. Aan de hand hiervan worden de diensten voor het hele jaar vastgesteld. Er kunnen verschillen bestaan tussen de patiënten-aantallen ION en HIS.  Het is echter rooster-technisch niet mogelijk om dit aantal in een lopend jaar te wijzigen voor de HAP.

Voor de contributie van de HCE wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement waarin staat dat er een verzoek tot correctie mogelijk is indien er binnen 6 maanden en stijging dan wel daling van 20% van het patiënten-aantal plaatsvindt.

Om jullie zo min mogelijk te belasten met vragen over de patiënten-aantallen is in de contracten van HE zorg van de GGZ en CVRM afgesproken dat wij deze patiënten-aantallen overnemen van de HAP. Hier is echter wel de mogelijkheid om de patiënten-aantallen te laten wijzigen met ingang van het eerst volgende kwartaal. Patiënten-aantallen fluctueren gedurende het jaar en wij hopen dat jullie dit niet verzoeken bij geringe wijzingen. Immers voor GGZ valt bij een stijging van de aantallen de factuur hoger uit, maar bij deelname aan de CVRM is de vergoeding ook hoger waardoor het verschil elkaar doorgaans opheft.

Verschillen tussen patiënten aantallen ION en HIS:
Er kunnen verschillen ontstaan tussen het HIS en ION. Dit is echter een zaak van de praktijken zelf om deze verschillen regelmatig te controleren en te nivelleren. Stichting ION voert zelf geen bewerkingen uit op de ION-database. Alle mutaties komen enkel tot stand vanuit de bronsystemen i.c. de HIS-sen.

We bemerken wel vaker na de facturering bijv. dat men patiënten is vergeten af te melden in ION.  Echter wij kunnen nooit controleren of een patiënt al dan niet in de praktijk actief is of niet als men dat zelf niet aangeeft.

Normaliter worden patiënten nooit afgemeld in ION als deze de praktijk verlaten op zoek naar een andere huisarts (bijv. verhuizingen e.d). De nieuwe huisarts zal bij inschrijving de patiënt ook in ION aanmelden en op dat moment wordt pas de relatie met de voorgaande huisarts in ION beëindigd. Tot die tijd mag de oude huisarts ook gewoon het inschrijftarief declareren. Hij/zij is tenslotte dossierhouder totdat de dossieroverdracht met de nieuwe huisarts heeft plaatsgevonden.

Afmelden in ION moet echter door de praktijk zelf plaatsvinden in de volgende 5 gevallen t.w.

1)      Patiënt is overleden

2)      Patiënt wordt opgenomen in een WLZ-instelling (langdurige zorg – voorheen AWBZ-instelling)

3)      Patiënt is geëmigreerd

4)      Patiënt is langdurig in detentie (gevangenis)

5)      Patiënt is werkzaam voor Defensie (leger)

Deze genoemde categorieën vallen niet onder de reguliere huisartsenzorg waarvoor inschrijftarieven worden gedeclareerd.

NOOT:
De huisartsen kunnen overigens de door mij aangeleverde getallen zelf in ION controleren via de www.vecozo.nl website en de functie ‘Telling aantal patiënten’ waarbij men dan wel de peildatum moet aanpassen en op 1-9-2016 moet instellen om te kunnen vergelijken.