Diabeteszorg voor zorgafhankelijke patiënten.

Door commissie kwaliteit diabetes
Patiënten die voor hun zorg afhankelijk zijn van anderen hebben baat bij goed afspraken en samenwerking.

Huisartsen Eemland Zorg heeft de druk van een belangrijk boekje over diabetes zorg voor zorgafhankelijke patiënten gesteund. Dit boekje is verspreid onder alle praktijken.

De diabeteszorg in de huisartsenpraktijk waarbij derden betrokken zijn bij de uitvoering is vaak ingewikkeld en complex doordat de verantwoordelijkheid gedeeld wordt. Dit vergroot het risico op miscommunicatie en fouten met als gevolg ontregeling.

Goede diabeteszorg voor mensen met diabetes in verzorgingshuizen of voor mensen die onder verantwoordelijkheid van de thuiszorg vallen, vraagt aandacht van alle betrokkenen. De uitvoering wordt in deze situaties vooral gedaan door verzorgenden die in hun opleiding niet altijd voldoende diabeteskennis en -vaardigheden hebben meegekregen.

Het boekje van Stichting Langerhans genaamd “Diabeteszorg voor zorgafhankelijke patiënten in verzorgingshuis of thuis” wil handvatten geven voor een aantal handelingen door verpleegkundigen en verzorgenden, zowel in het verzorgingshuis als in de thuissituatie. Uniforme geprotocolleerde afspraken geven duidelijkheid en voorkomen dat huisartsen(organisaties) zich per thuiszorg- of verzorgingshuisorganisatie moeten afvragen welke afspraken van toepassing zijn. Omgekeerd is het voor thuiszorg- of verzorgingshuisorganisatie helder dat alle huisartsen en hun praktijkondersteuners hetzelfde beleid hebben. Deze afspraken dragen op deze wijze bij aan een betere kwaliteit van de patiëntenzorg.

Onze suggestie is om met dit boekje in gesprek te gaan met thuiszorg of verzorgingshuis en zo te komen tot heldere werkafspraken. Het inlegvel met schema’s is daarbij heel handig. Door samen per patiënt afspraken te maken, uit te spreken wat precies wordt verwacht in verschillende situaties, voorkomen we miscommunicatie en kunnen we een goede diabeteszorg waarborgen.