Pilot: ‘Ontsluiting zorg en welzijn’

Door Gemeente Amersfoort
In maart 2018 is Amersfoort (huisartspraktijken Orion en Sagenhoek in de wijk Koppel en Schothorst) gestart met de pilot ‘ontsluiting zorg en welzijn’. Huisartsen verwijzen actief door naar de maatschappelijke dienstverleners van Indebuurt033. De pilot maakt onderdeel uit van de Gezonde Wijk aanpak in Amersfoort.

Doel is om de samenwerking tussen de 1e lijn (huisarts en POH) en welzijn in de wijk te vergemakkelijken en te verankeren. Chantal Emaus, huisarts in huisartsenpraktijk Sagenhoek: “We hopen dat deze pilot bijdraagt aan het welzijn van onze patiënten en tegelijkertijd hun zelfredzaamheid versterkt”. Lees hier meer over de pilot.

Bent u als huisarts werkzaam in Amersfoort en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Bennita IJtsma, coördinator Gezonde Wijk Amersfoort.

Uitnodiging Gezamenlijke Refereeravond Jeugdartsen, Kinderartsen en Huisartsen

Van samen werken naar samenwerken! 

Datum: Donderdag 28 juni 2018
Tijd: 19:00 uur – 21:00 uur
Locatie: Auditorium Wilhelmina Kinderziekenhuis & Kindertheater

Jeugdarts, huisarts en kinderarts hebben een deels overlappend werkveld, waarbinnen ze alle drie  hun eigen expertise hebben. Hoe kunnen wij van elkaars kennis en kunde en mogelijkheden profiteren?

Aan de hand van casuïstiek zullen we met elkaar exploreren waar we elkaar kunnen vinden in de wederzijdse samenwerking, wat we elkaar te bieden hebben en wat we van elkaar kunnen leren.

Na een motiverende opening van de avond zullen we in groepen uit een gaan om casuïstiek te bespreken, om deze vervolgens plenair terug te koppelen en zullen we afsluiten met een samenvatting hoe we elkaar het best kunnen bereiken.

Registratie (anders dan andere avonden)
We hopen op een grote opkomst, om een inschatting van de benodigde ruimte te krijgen vragen wij u om u door middel van deze link aan te melden voor deze avond.

Inschrijfkosten Voor deze avond geldt een tarief van € 30,- per persoon (incl. lopend buffet, koffie thee & frisdrank).

Voorlopig programma 18:15 uur Inloop met buffet 
19:00 uur 2-3 “Ted talks” (korte pitches): over samenwerking – Marjolein van den Brink, Huisarts te Amersfoort
19:30 uur Casuïstiek bespreking in break out sessies. Groep 1 voorzitters (leeftijd 12+): 

Marjolein van den Brink + Lisette Jongbloets + Menno van den Bergh

Groep 2 voorzitters (leeftijd 4-12): 

Floor Verhagen-Van Woerkum + Karin van de Bovenkamp + Berbe Paes

Groep 3 voorzitters Leeftijd 0-4): 

Andrea Krikke + Pieter Meijers + Willemien Klazema

20:15 uur Terugkoppeling uit de break out groepen 
20:45 uur Samenvatting 
21:00 uur Sluiting 

Uitnodiging Kring-symposium 20 juni 2018

Woensdagavond 20 juni a.s. organiseren wij ons jaarlijkse Kring-symposium van Midden-Nederland van 17.00-22.00 uur in Utrecht. Dit jaar is het onderwerp Organisatie & Infrastructuur (O&I) en Zorg Op de Juiste Plek (ZODJP).

Voor huisartsen, directies van zorggroepen, bestuurders en beleidsmedewerkers uit de eerste en tweede lijn is een mooi inhoudelijk programma gemaakt met een aantal inspirerende sprekers. Dit jaar onder meer met Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV, Marc Bruijnzeels, directeur van het Jan van Es Instituut, Guy Schulpen, medisch directeur van het ZIO en lid van de taskforce Zorg Op De Juiste Plek.

Voor ZODJP en O&I zijn we in de regio en ook landelijk regelmatig met elkaar in gesprek in diverse overleggen en bijeenkomsten. Dit symposium is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, nieuwe kennis op te doen en ervaringen te delen.

Organisatie & Infrastructuur en Zorg Op de Juiste Plek: the sky is the limit……?!
Er wordt gestreefd naar kwalitatief goede, persoonsgerichte, samenhangende en betaalbare zorg. ZODJP en nu ook O&I worden ingezet om dat te bereiken. Is ons bord al niet te vol? Hoe acteren we gezamenlijk vanuit onze eigen kracht in Midden-Nederland? Hoe kunnen we mogelijkheden binnen wet- en regelgeving & contractering optimaal gebruiken? Wat is daarvoor nodig?

Het definitieve programma met plenaire presentaties en deelsessies is inmiddels bekend. U kunt zich kosteloos inschrijven. De aanmelding voor de diverse deelsessies regelen we ter plekke bij het symposium. Voor dit symposium is accreditatie voor huisartsen aangevraagd. Op 20 juni verwelkomen we u graag bij The Colour Kitchen in Utrecht (Zuilen).

Graag tot dan!

Hartelijke groet namens het Kringbestuur Midden-Nederland,
Henk van den Assem, Hiltjo Graafland en Guus Hermsen

Vragenlijst Beweging 3.0

Graag nodigen wij u uit om een vragenlijst over Beweging 3.0 in te vullen.

Hiermee willen we achterhalen welk beeld u hebt van onze organisatie, hoe u de samenwerking met ons ervaart en wat u vindt van onze dienstverlening. Ook willen we graag inzicht krijgen in hoe u geïnformeerd wilt worden door ons. Hiermee geeft u voor ons belangrijke informatie om ook onze communicatie als onderdeel van onze zorg- en dienstverlening, te verbeteren.

Hoe kunt u de vragenlijst invullen?
U kunt de vragenlijst online invullen. Dit duurt maximaal 10 minuten. Klik hier voor de link. We ontvangen graag de antwoorden op de vragen uiterlijk 22 juni 2018.

De vragenlijst wordt verspreid onder een deel van onze cliënten van de wijkverpleging, familie/naasten van onze bewoners, vrijwilligers, samenwerkingspartners van Beweging 3.0 en het algemene publiek in de regio Eemland. Het invullen van de vragenlijst is geheel anoniem en de resultaten zijn niet te herleiden naar een persoon.

Krijgt u de uitkomsten van het onderzoek?
De uitkomsten van het onderzoek worden naar verwachting medio oktober op de website van Beweging 3.0 gepubliceerd.

Bij wie kunt u terecht voor vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Tara Wierda, adviseur Raad van Bestuur Communicatie, M: 06 – 20521791, E: tara.wierda@beweging3.nl

Uitnodiging! Theatergroep Drang presenteert: ‘Broos’

Veilig Thuis /Samen Veilig Midden-Nederland en GGD regio Utrecht organiseren op maandagmiddag 11 juni een theatervoorstelling over ouderenmishandeling.
Klik hier voor de uitnodiging. U kunt deze uitnodiging doorsturen naar collega’s en/of ketenpartners die mogelijk geïnteresseerd zijn in het bijwonen van dit symposium.
Wij verwelkomen u graag!
Met vriendelijke groet namens Mirjam Polak, beleidsadviseur OGGZ/Huiselijk geweld (Eemland Gemeenten)

Meander Medisch Centrum presenteert Dementie in het theater

Ter gelegenheid van het afscheid van Anda Pikhaar, consulent geriatrie. Muziektheater voorstelling ‘Dag mama’ met lezing en workshop.

Plaatsen van AED’s in buitenkasten

Door Machiel Lambooij – Namens het bestuur van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort
Op basis van een unaniem besluit van de gemeenteraad van Amersfoort hebben wij een subsidie gekregen van de gemeente Amersfoort om AED-eigenaren aan te bieden hun bestaande (of nieuwe) AED’s in buitenkasten te plaatsen zodat deze beschikbaar zijn voor burgerhulpverleners in hun omgeving. Dit aanbod geldt alleen voor plaatsing binnen de gemeente Amersfoort.

Klik hier voor meer informatie.

Enquête onderzoek machine learning

Geachte huisarts,

Wij zijn een groep van zes studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en wij zijn bezig met een onderzoek naar machine learning. Hiervoor hebben wij een hoofdvraag geformuleerd die luidt: “Hoe kan het gebruik van een applicatie, die gebruikmaakt van machine learning, de huisarts ondersteunen bij het stellen van medische diagnoses?”. Wij willen een applicatie gaan ontwikkelen die de huisarts zou kunnen ondersteunen bij het stellen van diagnoses. Om wat meer informatie te krijgen over mogelijke eisen en wensen die huisartsen zouden stellen aan de applicatie zouden wij u willen vragen een korte enquête in te vullen.

De enquête is gericht op huisartsen en het invullen hiervan zal maximaal 10 minuten duren.

Wij hopen op uw medewerking. We zouden het op prijs stellen als u deze enquête met collega’s zou willen delen.

Met vriendelijke groeten,

Alex Post
Student HBO-ICT Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Vluchtelingen en huisartsenzorg in Eemland

De toestroom van vluchtelingen naar Nederland is nog steeds groot. Als vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen hebben zij recht op een dak boven hun hoofd en dit wordt door de gemeente georganiseerd. Ook dan worden de zg. statushouders ingeschreven bij een huisartsenpraktijk. De NVA in Amersfoort begeleidt de mensen van niet-Nederlandse afkomst hierbij. Hun doel is om hen te helpen zich thuis te voelen in een wereld van verschil. Sommige problemen, bijvoorbeeld relatieproblemen of problemen met de verwerking van psychotrauma’s, gaan pas opspelen als zij een verblijfsvergunning hebben en dat komt dan vaak terecht in de huisartsenpraktijk.

Door de taalproblemen en de onwetendheid van de statushouders met de manier waarop wij de zorg hebben georganiseerd ontstaan er soms wat problemen. De NVA heeft ons gevraagd aandacht te vragen voor het volgende:

–    De NVA schrijft de patiënt in bij de huisartsenpraktijk. Het dossier komt dan via COWA naar de praktijk. Wanneer dit om onverklaarbare redenen niet gebeurt, graag     contact opnemen met het NVA.
–    De communicatie is vaak een probleem is vanwege de Nederlandse taal(achterstand). Dit wordt sinds kort weer (tijdelijk) vergoed. Zie hiervoor de website van de LHV. Er is zelfs een app beschikbaar.
–    De kennismaking van statushouders met huisartsen verloopt in het algemeen goed. Een dubbele consult heeft de voorkeur opdat er dan voldoende tijd is voor kennismaking en uitleg over ons zorgstelsel. Zij verwachten bijvoorbeeld vaak meer medicatie en antibioticum bij lichte kwalen. Kennisoverdracht van de Nederlandse gezondheidszorg en gezondheidskeuzes bij het voorschrijven van antibioticum kan wellicht voor meer begrip zorgen bij statushouders/migranten.
–    Het meegeven van meer schriftelijke praktische informatie bij bijvoorbeeld doorverwijzingen zou wenselijk zijn in voorkomende gevallen. Sommige statushouders weten na huisartsenbezoek niet waar ze naar toe moeten en hoe een ander werkt. Dit is overigens ook een probleem voor autochtone laaggeletterden.

Huisartsen Eemland onderzoekt momenteel of we een filmpje kunnen maken in meerdere talen die we op de website kunnen plaatsen zodat de mensen van niet Nederlandse afkomst goed zijn geïnformeerd over de huisartsenpraktijk in Nederland.

Vanaf mei: voorziening voor gebruik tolk van VWS voor huisartsen

Huisartsen kunnen vanaf 1 mei jl. een telefonische ad hoc tolkdienst aanvragen voor gesprekken met statushouders. Statushouders hebben zes maanden vanaf het moment van inschrijving bij de huisarts recht op een telefonische tolk wanneer zij voor een consult of behandeling bij de huisarts komen.
Deze voorziening is beschikbaar tot 1 mei 2019. De kosten hiervan worden gedragen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tijdens het verblijf in een asielzoekerscentrum zijn al tolken beschikbaar voor het contact met zorgverleners. De tolkenvoorziening wordt uitgevoerd door Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN). TVcN heeft 40 jaar ervaring met het leveren van tolkdiensten. Huisartsen kunnen naast de telefonische tolkdienst ook gebruik maken van de bestaande TolkentelefoonApp om contact te leggen met een tolk. Zie verder Anderstaligenloket.