Folder ‘Spreek op tijd over het levenseinde’ op voorraad

Door Marieke de Korte
Sinds 1,5 jaar stellen we deze folders ter beschikking aan de huisartsenpraktijken.
De folder geeft de patiënt inzicht in de keuzes die gemaakt kunnen worden in de laatste levensfase ten aanzien van behandeling, wat hij daarbij van de zorgverleners verwacht en hoe dit vast te leggen. Met name in de ouderenzorg is het van belang dat we dit in kaart hebben gebracht.
De folder kan de patiënt ondersteunen in de voorbereiding van het gesprek met huisarts/POH. De uitkomst van het levenseindegesprek, wat meer is dan wel/niet reanimeren, wordt in het HIS genoteerd bij episode A20.

De papieren versie van de folder kan aangevraagd worden via: info@huisartseneemland.nl

Per keer max 25 exemplaren.

Boek tip

Door Marieke de Korte
Tip van huisarts Loes Meijer voor een boek over omgaan met dementie: ‘de dag door met dementie’ van Anneke van der Plaats en Dick Kits. Loes leent dit boek o.a. uit aan mantelzorgers van mensen met dementie.

Casemanagers dementie

Door Marieke de Korte
In Portavita staan nu een flink aantal casemanagers dementie, die via deze beveiligde route ingeschakeld kunnen worden. Met name bij Beweging 3.0 is er veel verloop geweest maar er is nu weer een vast team.

Het idee is dat er bij elke patiënt met dementie een casemanager ingeschakeld wordt.

Ze willen bij voorkeur zo vroeg mogelijk, dus liefst al voordat de diagnose gesteld wordt, betrokken worden bij de zorg om zo vroegtijdig mogelijk te werken aan het opbouwen van een vertrouwensband met de patiënt. Uiteraard als de patiënt en mantelzorg daar voor open staan. De casemanager zal de bezoekfrequentie aanpassen aan de situatie.

Als een organisatie al wijkverpleegkundige zorg levert aan een specifieke patiënt, dan heeft het de voorkeur om van dezelfde organisatie ook de casemanager dementie in te schakelen, maar dit is zeker geen verplichting. Aanvragen van de casemanager in Portavita doe je zo: Kies ‘alle onderzoeken’ en vervolgens ‘dementieconsulent’.

 

Verslag Meesterklas organisatie vroegsignalering dementie in de huisartsenpraktijk

Door Marieke de Korte
Op 12 juni kwamen 26 huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en een geriater bijeen voor de Meesterklas.
Het was een praktische en informatieve bijeenkomst waarbij er ruimte was om te netwerken. Met elkaar is gesproken over knelpunten waar we in de praktijk tegenaan lopen en het concept herziene werkafspraak geheugendiagnostiek werd aangevuld.

Het proces van diagnose van verschillende type dementie werd toegelicht door geriater Marloes Romijn. Ze besprak onder andere de signalen die aanleiding kunnen geven om te denken aan een andere vorm van dementie dan de ziekte van Alzheimer. Ze gaf duidelijke handvaten wanneer je als huisarts de diagnose dementie zelf kunt stellen.

Gea Antonides, specialist ouderengeneeskunde vertelde over gedragsproblemen bij dementie. Dit geeft patiënt en omstanders vaak enorme lijdensdruk. Medicatie is daarbij niet altijd te voorkomen maar Gea gaf wat punten mee: er is zelden één oorzaak dus probleem analyse is belangrijk waarbij je je altijd moet afvragen voor wie iets een probleem is.

Verslag nascholing vroegsignalering en screening dementie

Door Marieke de Korte
Woensdag 6 juni waren POH’s en assistenten aanwezig bij de nascholing over het signaleren van kwetsbaarheid en het proces van diagnosticeren van dementie.
Petra de Witte -van Eck, POH van de Heelkom, had een aantal aansprekende praktijk voorbeelden; bijvoorbeeld van de patiënte die er altijd keurig uitzag, maar nu regelmatig een afspraak vergeet en wat rommeliger gekleed gaat. Dit kan aanleiding zijn om eens verder in gesprek te gaan met haar. Een signalerende taak voor alle praktijkmedewerkers.

Judith Groothuis, verpleegkundig specialist geriatrie in MMC, ging in op de verschillende typen dementie. Het belang van vroegsignalering kwam aan de orde. De patiënt en mantelzorger hebben dan de tijd om met elkaar over de toekomst te spreken en de ondersteuning van de mantelzorg kan dan gestart worden en bij crisissituaties is het nuttig dat er een diagnose gesteld is. Verteld werd uit welke onderdelen de diagnostiek bestaat en wanneer de diagnose gesteld wordt.

Judith liet een filmpje zien waarin de ziekte van Alzheimer wordt toegelicht. Dit zou je ook als patiëntenvoorlichting kunnen gebruiken. Belangrijk om te weten dat het diagnosticeren van dementie bestaat uit vele puzzelstukjes waarbij de screeningsformulieren een onderdeel van uitmaken.

Heb je vragen voor Judith? Zij is te bereiken: 033-8507334, of via de mail.

Diagnose dementie gesteld door huisarts

Door Marieke de Korte
Bij aanvraag van een Wlz indicatie bij mensen met dementie wil het CIZ een document hebben waaruit o.a. blijkt door wie de diagnose gesteld is en wanneer. Als er een brief van de geriater of specialist ouderengeneeskunde is met deze diagnose dan kan een deel van deze brief daarvoor gebruikt worden. Maar als de huisarts zelf de diagnose dementie gesteld heeft dan is daarvoor een ander document nodig. Wat ze precies nodig hebben leest u hier.
Huisarts Francoise Langens heeft na overleg met het CIZ deze voorbeeldbrief opgesteld. Deze brief kan gebruikt worden als document om mee te sturen naar het CIZ.

Het ELV-aanmeldpunt is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer: 033-850 27 37 voor HCE-leden

Door Marieke de Korte en Debora Smits – de Vries
Het aanmeldcentrum is een samenwerking van ‘Huisartsen Eemland Zorg’ met het ‘Meander Medisch Centrum’ en heeft als doel om de doorstroming van onze kwetsbare ouderen door de keten te verbeteren. De juiste zorg op het juiste bed voor de patiënt. Daar gaat het om. Op deze manier hopen we tevens dat de full houseproblematiek van ons regionale ziekenhuis zal afnemen, zodat onze andere patiënten opgenomen kunnen worden indien zij medische zorg in het ziekenhuis behoeven.

Wat is de procedure?
Als huisarts beoordeelt u zelf of de patiënt in aanmerking komt voor een ELV-bed. Het landelijk afwegingsinstrument is een hulpmiddel hierbij. Van dit afwegingsinstrument is een nieuw vereenvoudigd stroomschema gemaakt die door HCE-leden te gebruiken is. Hierin is namelijk goed te zien vanaf welk moment de transferverpleegkundige van het aanmeldcentrum tijdens kantooruren kan faciliteren: 033-850 27 37.

De transferverpleegkundigen hebben hetzelfde probleem dat er te weinig ELV-bedden in onze regio zijn. Zij kunnen dus niet garanderen dat uw patiënt snel opgenomen wordt op een ELV-bed. Wel zullen zij hun uiterste best doen om overbruggingszorg te organiseren en indien nodig stellen zij de zorgverzekeraar van de patiënt op de hoogte. In alle gevallen koppelen zij de gemaakte afspraken weer terug aan u.

Ons ideaal blijft om de huisartsen 24/7 te kunnen ondersteunen met een Centraal aanmeldpunt. Dit is de volgende stap die wij gaan oppakken. Dat kan pas zodra zorgdomein is ingericht en een aanvraag om deze wijze gedaan kan worden.

Vragen en zorgen omtrent ELV kunnen gemaild worden naar info@huisartseneemland.nl.
Zo houden we zicht op de effectiviteit van gemaakte en toekomstige afspraken over het ELV- aanmeldpunt. Het biedt ons Zorgprogrammacommissie ‘Kwetsbare ouderen’ de mogelijkheid om praktijken op praktijkniveau te adviseren en proberen we de kans op onnodige overbelasting van de transferverpleegkundigen zo klein mogelijk te houden.

WLZ-indicatie
Indien de patiënt reeds een WLZ-indicatie heeft dan belt u direct met het verpleeghuis van voorkeur voor een crisisbed/opname. Het huis van voorkeur heeft de plicht om een bed te zoeken voor uw patiënt. Dit kan ook een bed elders zijn. De patiënt is verplicht dit bed te accepteren (samenvatting uit bestaande wet- en regelgeving, WLZ).

ELV aanmeldpunt evaluatie met transferverpleegkundige

Door Marieke de Korte en Debora Smits – de Vries
12 April j.l. hebben we een eerste evaluatie van het ELV-aanmeldpunt gehad sinds de start op 19 februari 2018. Aanwezig waren Robert Vluggen, leidinggevende ‘bureau nazorg’, Lisette Sijl, transferverpleegkundige, Monique de Goeij, Dianne Jaspers, Marieke de Korte en Debora Smits-de Vries. Een grote delegatie, maar we waren ook erg benieuwd naar de ervaringen van de transferverpleegkundige(n). En die zijn zeer positief!

De transferverpleegkundigen zijn continu bezig om voor opgenomen patiënten de nazorg te organiseren. Daar zijn nu nog de‘ thuispatiënten’ bijgekomen. Een klus waarvan geen van ons kon overzien hoe veel extra tijd en inspanning dat zou vergen. En het kost hen ook tijd en inspanning (gemiddeld 1 uur per aanmelding), maar het geeft hen ook een beter overzicht over de aanvragen voor eerstelijnsbedden. Van onze kant hebben we een aantal huisartsen gesproken die gebruik hebben gemaakt van het ELV-aanmeldcentrum en zich erg geholpen voelden door deze facilitering. De wens bestaat bij alle partijen om, geleidelijk, deze facilitering uit te breiden naar andere vormen van tijdelijke opnamebedden en buiten kantoortijden. Zodra daarover meer duidelijk is dan laten we u dat natuurlijk weten.

In deze 2 maanden zijn er 18 aanmeldingen van huisartsen geweest. Bij de aanmelding neemt de transferverpleegkundige het afwegingsinstrument (link) door met de huisarts. Dit is bedoeld om de huisarts te faciliteren bij zijn keuze en daarmee de patiënt toe te geleiden naar het juiste bed. Uit de cijfers blijkt, zoals de verwachting was, dat de aanvraag voor een ELV-bed soms toch niet past bij de situatie van de patiënt. In dat geval kreeg de huisarts een beargumenteerde uitleg om een aanvraag voor een ander soort bed te doen met advies waar het desbetreffende bed zich bevond.

Bij het aanmeldcentrum wordt goed gemonitord hoeveel aanvragen gedaan worden en waar de patiënt uiteindelijk terecht komt. Uitgedrukt in aantallen waren van deze 18 aanmeldingen:

  • 11 aanvragen een terechte ELV aanvraag.
  • 1 patiënt had een WLZ-indicatie: deze huisarts heeft direct het advies gekregen om contact op te nemen met het verpleeghuis van voorkeur. Bij 1 patiënt bleek de vraag opgelost te kunnen worden met wijkverpleegkundige zorg, 1 was een observatievraag, 1 werd een zogenaamde spijtopname in ziekenhuis Ede.
  • Er wordt altijd advies gegeven.

We hebben een taart laten bezorgen bij het ELV aanmeldcentrum om de transferverpleegkundigen te bedanken voor hun inzet bij een taak waarvan de impact op hun werk niet was te overzien.

E-learning Polyfarmacie bij ouderen

Door Marieke de Korte
Polyfarmacie bij ouderen is geassocieerd met verminderde kwaliteit van leven en met meer gezondheidsklachten. Op POH educa staat een interessante, gratis en geaccrediteerde e-learning over dit onderwerp.

Tips voor gebruik Portavita ouderen

Door Marieke de Korte
Op 15 en 22 maart 2018 waren er 2 scholingsbijeenkomsten over het gebruik van Portavita ouderen. Naar aanleiding hiervan een aantal tips:

  • Vul minimaal 1x per jaar Controle ouderenzorg in, minstens de samenvatting.
  • De samenvatting van controle ouderenzorg komt nu nog als bericht naar het HIS, maar toegezegd is door Portavita dat dit eind van het jaar via de OZIS ‘uitgepakt’ in het HIS komt. Tot die tijd is het slim om de samenvatting te plakken en knippen in het HIS.
  • MDO’s inplannen via MDO module. Advies is om hier gebruik van te maken zodat het aantal patiënten dat besproken is in MDO zichtbaar wordt (bv voor het jaarverslag).
  • MDO rapporteer je ook bij Controle ouderenzorg in de samenvatting bij de ‘P’.
  • Maak het IZP (individueel zorgbehandelplan) om te beginnen niet ingewikkeld en begin bij het maken van minimaal 1 zorgprobleem, bijvoorbeeld over hoe de mantelzorg. (in Portavita staat bij instructies filmpjes over het maken van het IZP)
  • Via ‘consult’ kan de POH ook PDF’s uploaden in Portavita.
  • Door gebruik van Portavita Analytics kan je allerlei gegevens uit Portavita halen. De helpdesk helpt hier graag bij.