De Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaat veranderen!

Door Marjolein van den Brink
Per januari 2019 zijn we wettelijk verplicht om in de meldcode een afwegingskader te gaan gebruiken, voor een evt. doorverwijzing naar Veilig Thuis of andere hulp. Via HE gaan we kijken in hoeverre we jullie op de HAP en in de praktijk kunnen ondersteunen om met deze aangepaste meldcode bekend te raken en deze zo nodig toe te passen.

Nieuwe aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.

Door Marjolein van den Brink
Mijn naam is Marjolein van den Brink en ik ben werkzaam als vaste waarnemer in de wijk Schuilenburg, Amersfoort. Voordat ik huisarts werd heb ik als Jeugdarts KNMG op het consultatiebureau in Utrecht gewerkt. Een van mijn interesses ligt nog steeds bij de jeugd, vandaar dat ik nu de functie aandacht functionaris kindermishandeling heb mogen overnemen van E. Peters.

Folder POH JGGZ

Door Monique de Goeij
In het kader van de pilot JGGZ is er een folder ontwikkeld. De folder is vrij algemeen geformuleerd zodat deze ook gebruikt kan worden door andere POH GGZ die ook met jeugd werken en aangesloten zijn bij het zorgprogramma GGZ. Dus mocht je deze folder willen hebben dan kun je dit via info@huisartseneemland.nl kosteloos bestellen.

Pilot Jeugd GGZ in Amersfoort

Door Monique de Goeij
De pilot loopt in de wijken Nieuwland, Vathorst, Soesterkwartier en Schuilenburg. Er zijn vier POH JGGZ werkzaam voor 4 uur per normpraktijk en de spreekuren lopen aardig vol dus er is voldoende aanbod. De eerste drie maanden zijn de POH JGGZ hard aan de slag gegaan om met iedereen binnen en buiten de huisartsenpraktijk waarin zij werkzaam zijn, kennis te maken. De functie is nieuw in de wijk en dit was voor iedereen nog even zoeken wat dit precies voor hen betekent. Inmiddels horen wij veel positieve geluiden van de wijkteams, omdat zij ervaren dat de POH JGGZ echt goed met hen kan meedenken en dat ze samen het gezin beter kunnen helpen. De POH JGGZ hebben goede contacten gelegd met de scholen, welzijn (in de buurt033) en de JGGZ aanbieders waardoor ze goed zicht hebben naar wie ze het beste kunnen verwijzen indien dit toch noodzakelijk lijkt.

Dit najaar wordt er zowel kwantitatief als een kwalitatief onderzoek gedaan. De cijfers worden uit Vital Health en de gemeentelijke database gehaald op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau. Daarnaast worden er gezamenlijke interviews gepland per wijk met een huisarts, POH JGGZ, Jeugdarts en wijkteam. De uitkomsten en ervaringen uit dit onderzoek zullen worden besproken met de wethouder waarna er een besluit valt of de pilot wordt vervolgd, verlengd en/of uitgerold naar heel Amersfoort. Andere gemeenten zijn benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek, maar varen hun eigen koers. Huisartsen Eemland kan hierin wel een rol spelen dus als uw gemeente hierover het gesprek wil aangaan, nodig ons dan hierbij uit!

Veilige informatieoverdracht van cliëntgegevens

Door Helma Groeneweg
Per 1 april 2018 gaat de jeugdgezondheidszorg van de GGD regio Utrecht werken met de diensten Zorgmail en Siilo, voor een veilige informatieoverdracht van cliëntgegevens. Een belangrijke stap in en een voorwaarde voor een optimale ketensamenwerking. Zie de informatiebrief of de flyer.

Start Pilot POH Jeugd-GGZ

Door Monique de Goeij
Huisartsen Eemland start een pilot waarbij de huisartsenpraktijken uit vier wijken in Amersfoort gebruik gaan maken van een praktijkondersteuner huisarts (POH) Jeugd-GGZ. Voor de meeste gezinnen is de huisarts het eerste aanspreekpunt voor gezinnen met vragen. De pilot heeft als doel om jeugdigen (of het gezin) op de beste en snelste manier te ondersteunen, door de hulp kwalitatief goed, snel, sluitend en effectief aan te bieden.

De POH Jeugd-GGZ ontlast huisartsen bij het signaleren en behandelen van jeugd met lichte psychosociale problematiek. De POH Jeugd-GGZ is de brugfunctionaris tussen huisartsen, het wijkteam, GGD, GGZ en het betrokken gezin.

De pilot start in het eerste kwartaal van 2018 in de wijken Nieuwland, Soesterkwartier, Schuilenburg en Vathorst-Hooglanderveen. Het loopt tot het einde van het jaar waarbij er door een onafhankelijk onderzoeksbureau monitoring plaatsvindt. De monitoring richt zich op het bieden van vroegtijdige ondersteuning aan jeugdigen (en ouders) met psychische problematiek, passende hulp op maat, zorg dichtbij organiseren en laagdrempelig maken.

Eemvitaal, sociale kaart voor jeugd en volwassen GGZ is live!

Door Jan Joost Liefhebber
Tijdens de POH dag op 11 januari jl., is de nieuwe GGZ sociale kaart van Huisartsen Eemland live gegaan!
De afgelopen jaren heeft Huisartsen Eemland veelvuldig de vraag gekregen voor meer duidelijkheid binnen het GGZ-aanbod. Eemvitaal is ontwikkeld om de juist zorg voor een patiënt te vinden.

GGZ-aanbieders kunnen in Eemvitaal een eigen pagina vullen met relevante informatie zoals expertise, leeftijd en wachttijden. Bij expertises mogen GGZ-aanbieders maximaal vijf expertises opgeven zodat huisartsenpraktijken in Eemvitaal kunnen vinden waar een organisatie in gespecialiseerd is. Het aanbod op Eemvitaal komt overeen met de aanbieders die een POH-GGZ/ huisarts op de eigen sociale kaart heeft staan. Niet een alleen de reguliere zorg is vindbaar maar ook vak-therapeuten en andere organisaties met een toegevoegde waarde zoals bijvoorbeeld lotgenotengroepen. Alle voorwaarden voor GGZ aanbieders vind je hier.

Eemvitaal is niet specifiek voor de GGZ sociale kaart ontworpen. Eemvitaal zal in de toekomst gebruikt worden om andere bestaande ketens te ondersteunen en daarnaast als platform fungeren voor nieuwe projecten binnen regio Eemland.

Opmerkingen, toevoegingen en tips zijn meer dan welkom en kunnen naar info@eemvitaal.nl gestuurd worden.

Verwijzing Jeugd GGZ regio Eemland

Door Monique de Goeij
Via dit schrijven informeren wij u over de wijzigingen in de inkoop per 2018. De Jeugd GGZ is opnieuw aanbesteed. Dit heeft wijzigingen in producten en aanbieders  opgeleverd. Hieronder de wijzigingen:

  • DBC’s worden afgeschaft per 1-1-2018 voor de Jeugd GGZ en dus daarmee de DBC-bekostigingssystematiek.
  • Ambulante jeugd GGZ is opnieuw aanbesteed. Dit heeft een gewijzigde lijst aanbieders opgeleverd. Voor het overgrote deel zijn de aanbieders gelijk gebleven, een aantal nieuwe zijn toegevoegd en een aantal zijn niet meer gecontracteerd. Zie de bijlage voor het overzicht.
  • Er wordt er gewerkt met interventieniveaus:
  1. Jeugd GGZ interventieniveau 1 -> is toereikend voor de meeste behandelingen (circa 40 uur).
  2. Jeugd GGZ interventieniveau 2 -> ingezet wanneer bij aanvang wordt ingeschat dat de behandeling langer zal gaan duren dan de circa 40 uur.
  3. Jeugd GGZ interventieniveau 3 -> ingezet bij behandelingen met een hoog specialistisch langdurig karakter.

Uit analyse van de data van de afgelopen jaren blijkt dat interventieniveau 1 het meest van toepassing zal zijn (80%).

  • 11 oktober jl. is er een informatiebijeenkomst geweest waarin deze wijzigingen zijn besproken. Dit is alweer een tijdje geleden, daarom stellen wij u in de gelegenheid om vragen, knelpunten en onduidelijkheden te melden via  coordinatieteam@amersfoort.nl.
  • Indien wenselijk kunnen wij op basis van uw vragen een tweede informatiebijeenkomst organiseren medio februari 2018.

Bron: Gemeente Amersfoort

Openstaande vacatures JGGZ

Door Monique de Goeij
Gezocht: POH Jeugd GGZ en een Kwaliteitsmedewerker Jeugd GGZ (8-16 uur)
Als POH Jeugd GGZ ondersteun je de huisarts in de rol van poortwachter bij het verlenen van GGZzorg. Het gaat vooral om vraagverheldering en (kortdurende) begeleiding van patiënten van 0 tot 18 jaar (en hun ouders). Doel is om de eerstelijns GGZ-zorg vanuit de huisartsenpraktijk te versterken en te verbinden met het Sociaal Team, de jeugdarts (GGD) en waar nodig specialistische hulp. Als POH Jeugd GGZ sta je met één been in de huisartsenpraktijk, de andere in het omliggende veld. De termen motiveren, verbinden en samenwerken met als drijfkracht de passie voor het kind kenmerken jou als professional.
Klik hier voor de volledige vacature

Project Jeugd GGZ

Monique Fieseler leidt het project voor de vormgeving van de Jeugd GGZ in de 9 verschillende wijken van Amersfoort. In een persoonlijk gesprek en op de laatste ALV van de HCE hebben jullie al kennis met haar kunnen maken. Zij inventariseert momenteel bij de huisartsen welke problematiek en behoefte er per wijk rondom dit thema bestaat zodat gericht kan worden gefaciliteerd in laagdrempelig aanbod. E.e.a. op basis van het implementeren van een POH GGZ jeugd en/of een specialistisch ondersteuner Jeugd GGZ. Er wordt gezocht naar verbinding en samenwerking tussen de huisartsen, POH’s , de wijkteams waarin specialisten plaatshebben, en GGD jeugdartsen en – verpleegkundigen.

Uitgangspunt is dat de huisartsen op het gebied van Jeugd GGZ worden ontzorgd. Doordat de gemeente zorgplicht heeft en financieel verantwoordelijk is voor het gehele sociale systeem van het kind zijn er verschillende scenario’s denkbaar voor de inrichting van deze zorg. Denk hierbij aan ondersteuning en expertise van een aparte POH GGZ Jeugd, in huis of op locatie, en van de wijkteams en specialisten op het gebied van kindproblematiek.
Voor de verdere ontwikkeling van het adviesplan aan de gemeente Amersfoort, dat wordt uitgesplitst per wijk, wil Monique graag verder met jullie in gesprek: Neem gerust contact met haar op via telefoonnummer 06-133 991 14.