HCE voor dummies

Door Nienke van Delden
Wat is de HCE, waarom is er een HE BV en waar is Diamuraal gebleven? Deze vragen komen regelmatig terug op en rond ALV’s van de HCE. Wie zich bij deze vragen ook even achter de oren krabt, wordt hopelijk wijzer van onderstaande beschrijving. De HCE bepaalt deels welk werk er op je huisartsenbord komt, dus is het nuttig te weten hoe je daarop invloed kunt uitoefenen.

De Huisartsenvereniging Eemland ontstond na de Tweede Wereldoorlog en was bedoeld om diensten onderling te regelen. Ook kon de HvE een rol spelen in overleg met de verzekeraars, gemeenten, de ziekenhuizen, LHV en andere partijen. Nadeel van de organisatievorm als vereniging was echter dat er zonder consensus geen macht lag bij de HvE. Tientallen jaren redden de regionale huisartsen zich zo, tot de opkomst van ketenzorg maakte dat het gebrek aan slagkracht een nijpender probleem werd.

In 2006 werd Diamuraal opgericht; een stichting die ketenzorg organiseerde voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2. Van huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, oogarts tot internist werd de zorg geprotocolleerd en gestroomlijnd. Reden voor het oprichten van deze ketenzorg was de toename van het aantal patiënten in de tweede lijn. Doelen van Diamuraal waren; meer patiënten met DM type 2 in de eerste lijn behandelen, middels geprotocolleerde zorg van hoog niveau. De opzet om de zorg voor 80% van de patiënten in de eerste lijn te houden, slaagde met vlag en wimpel. Bovendien steeg de kwaliteit van de zorg en sleepten de voortrekkers een ruime vergoeding binnen voor deze transitie van zorg.

Na het succes van de diabetes was er behoefte aan ketenzorg voor patiënten met COPD, voor GGZ en nog meer groepen. Stichting Diamuraal was met de opgedane ervaring bereid een nieuwe keten op te starten, maar had daarvoor wel draagvlak nodig in de hele regio. Niet alle huisartsen wilden echter ketenzorgprogramma’s contracteren. Bovendien bood de organisatiestructuur als stichting huisartsen uit de regio weinig mogelijkheden voor invloed op het beleid.

Er was dus een impasse ontstaan na het opzetten van een succesvol ketenzorgprogramma. Tegelijkertijd werd de noodzaak van een sterke regionale huisartsenorganisatie alleen maar groter. Want ook richting zorgverzekeraar, de GGZ, het Meander en met betrekking tot de huisartsenpost was het effectiever een centraal aanspreekpunt op te richten.

Door van Diamuraal een BV te maken konden er meer bedrijfsmatige risico’s genomen worden, én was het gemakkelijker meerdere activiteiten toe te voegen. Tegelijkertijd moest er iets gebeuren aan de invloed en betrokkenheid van de regionale huisartsen. Daarom werd de Huisartsenvereniging Eemland een coöperatie. Als de meerderheid van een coöperatie een besluit neemt, kan dat uitgevoerd worden. Ondertussen blijft de individuele praktijkhouder natuurlijk vrij om een product wel of niet af te nemen.

In 2017 werd de wet Corporate Governance aangepast. Bij BV’s in de gezondheidszorg moet een Raad van Commissarissen actief toezicht houden en sturen op maatschappelijk gezien goed en eerlijk bestuur. Een denkbeeldig voorbeeld hiervan is voorkomen dat huisartsen forse winsten maken met als gevolg stijgende kosten voor de maatschappij of nadeel voor de patiënt.

Eemlandse huisartsen kunnen dus invloed uitoefenen via de Coöperatie op de Huisartsen Eemland BV, die gecontroleerd wordt door de RvC. De Huisartsen Eemland BV is een holdingsmaatschappij met een Ondersteunende Dienst. De Raad van Bestuur van deze holding is de tweekoppige directie: Manon van Leeuwen en Dianne Jaspers. De Ondersteunende Dienst herbergt onder andere ICT, financien, P&O en communicatie.

Onder de holding vallen nu twee BV’s en in de toekomst mogelijk meer. De bestaande BV’s zijn: Huisartsen Eemland Zorg BV, waaronder alle ketenzorg modules vallen, en Huisartsen Eemland HAP BV, waaronder sinds 1 januari 2018 de Huisartsenpost Amersfoort valt.

Toekomstige BV’s waarover wordt nagedacht, zijn HE Academie en HE Service. De activiteiten die HE onderneemt in het kader van O&I en AVG zijn goede voorbeelden van programma’s die onder HE Service zouden kunnen vallen.

Hopelijk heeft dit stuk helder gemaakt dat het stuur van deze organisatie in handen is van de werkvloer; de huisartsen in de regio Eemland. Achterover leunen en anderen laten sturen mag, maar wees dan niet ontevreden over waar je uitkomt – of wat er uitkomt. Wie wel wil sturen, kan dat doen op de algemene ledenvergaderingen, door bestuurslid te worden van de HCE of door plaats te nemen in een van de commissies. Richtingsgevoel is nodig en welkom!

Enquête groei praktijken

Door Nienke van Delden
Geachte collegae,
Als HCE bestuur willen we inventariseren of er behoefte is aan inventarisatie van nieuwbouwprojecten en daarmee samenhangende groei/knelpunten voor bestaande praktijken. Vandaar een korte enquête. Even aanvinken, beantwoorden, klaar.

Voor wie wil is er ruimte voor uitgebreidere feedback. Op de resultaten komen we terug in een volgende Algemene Ledenvergadering.

Over de ALV van 7 maart

Door Peter Rijsman
Op de agenda staan o.a. 2 belangrijke onderwerpen die ons allen ter harte gaan:
1) De nieuwe privacy- wetgeving: AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming), opvolger Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), waar we per 19 mei ’18 aan dienen te gaan voldoen.
2) O&I: een nieuwe wijze van financiering bedoeld om de Organisatie-graad en Infrastructuur van de huisartsen te gaan versterken. De HE heeft hierover op 6 maart een gesprek met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Op 7 maart zullen we tevens stil staan bij de volgende punten:

  • Het HCE-bestuur wil de ALV’s gaan omvormen tot een discussie-platform, waar `live’ en levendig over belangrijke onderwerpen van gedachten gewisseld kan worden. En waar we informatie met de HE kunnen uitwisselen, die nodig is om namens de Eemlandse huisartsen goed beleid te kunnen voeren. Kwestie van halen en brengen dus.
  • MCCE werkafspraken: deze zullen wel op de ALV worden geaccordeerd , maar niet meer op de ALV worden besproken. Discussie over de werkafspraken is zeker welkom en wel op HAWEB!!!
  • Nieuwjaarsborrel 11 januari’18 en het debat over Spoedzorg:
    In de vorige, tevens eerste Nieuwsbrief van 2018, is reeds in woord en beeld melding gemaakt van deze succesvolle avond!
    Voor hen die het gemist hebben, is een korte notitie gemaakt, zodat de inhoud van het debat ook voor hen inzichtelijke is.
  • Huisarts ontzorgt of ontzorgd? Scholing door de HE:
    Een goede nascholing met een hoge opkomst op een fraaie locatie in Amersfoort, de Wagenwerkplaats bij het Soesterkwartier. Conclusie: HE helpt zeker de huisarts te ontzorgen! Voor het verslag en informatie over het Centraal aanmeldpunt voor ELV op werkdagen; zie Kwetsbare Ouderen.

HCE

Stichting Diamuraal is per  1-1-2017 omgevormd tot Huisartsen Eemland BV, waarvan de HCE 100 % aandeelhouder is. 2017 was dus het jaar waarin we als nieuwe organisatie van start zijn gegaan. Manon van Leeuwen, directeur van HE BV, werkt volgens het ` sandwich-model’: zij legt verantwoording af aan de aandeelhouders (zijnde HCE) en de Raad van Commissarissen (RvC onder voorzitterschap van Henri Hofsteenge).

In 2018 zal er een 2-koppige directie worden aangesteld (Raad van Bestuur): een algemeen directeur en een medisch directeur. Dit model biedt meer borging van de medische inhoud en er is een betere bestuurlijke continuïteit. Manon van Leeuwen is ad interim aangesteld, haar aanstelling is gelukkig wel verlengd.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief van de HCE.

LHV-Kring Midden Nederland lanceert interactieve kaart!

Begin juni heeft LHV-Kring Midden Nederland hun interactieve kaart gelanceerd. Voortaan kun je lokaal of regionaal je collega’s vinden: in praktijkverband, op basis van hun bestuurlijke of inhoudelijke interesses en activiteiten, of door te zoeken in een waarneemgebied.

Een kaderhuisarts zoeken buiten je eigen HV-gebied, of andere huisartsen vinden met interesse voor hetzelfde vakgebied? Dat kan, want het gebied van onze Kring bruist van de ideeën, initiatieven zijn talrijk en velen zijn binnen organisaties of als deskundige actief op deelterreinen. Het inzicht wie wat doet, is nu nog lastig te krijgen en daardoor zijn veel talenten, ervaring en kennis van huisartsen binnen onze regio niet bij de rest van ons bekend. Door deze informatie met elkaar te delen ontstaat een digitaal kennis- en smoelenboek.

Collega’s zien het besloten deel waarin je profiel en contactgegevens zijn opgenomen, en anderen hebben publiekelijk alleen het overzicht van praktijken en vestigingsgegevens. Voor waarnemers is er een mogelijkheid aan te geven in welk gebied je werkt. Hidha’s kunnen zich ook koppelen aan de praktijk waarin ze actief zijn. Omdat je zelf je gegevens kan beheren blijf je ook in staat de regie over je profiel te houden.

In de afgelopen maanden heeft WijZijnStuurlui, een bedrijf uit Utrecht dat gespecialiseerd is in beroepsmatig gebruik van WordPress als platform, in opdracht van LHV-Kring Midden Nederland een interactieve kaart ontwikkeld, nadat een traject met een andere leverancier onsuccesvol werd afgerond. De kaart is eigendom van de LHV-Kring Midden Nederland. Voor het gebruik van de gegevens is een gebruikersovereenkomst gesloten met de bouwer. De gegevens worden beheerd en uitgewisseld in een beveiligde omgeving, onder Nederlandse jurisdictie. Patiënten hebben via het openbare gedeelte alleen toegang tot vestigingsgegevens van de praktijk en opsomming van de huisartsen die er werkzaam zijn. Ingelogde collega’s zien daarnaast ook de persoonlijke profielen.

Tijdens de eerste 6 maanden na de lancering zal WijzijnStuurlui vragen kunnen beantwoorden, en zo nodig aanpassingen doen. Binnen de kaart bestaat de mogelijkheid hiervoor feed-back te geven. De kaart kan in de toekomst worden aangepast aan de ontwikkelingen binnen het veld en de wensen van ons als gebruikers. Daarom vragen we om wensen en knelpunten actief door te geven aan de Kring. (via: secretariaatmn@lhv.nl)
Bron: LHV Kring Midden Nederland

Informatie Tolkendienst voor huisartsen

Huisartsen kunnen sinds 1 mei 2017 een telefonische ad hoc tolkdienst aanvragen voor gesprekken met statushouders. Statushouders hebben zes maanden vanaf het moment van inschrijving bij de huisarts recht op een telefonische tolk wanneer zij voor een consult of behandeling bij de huisarts komen. Deze voorziening is beschikbaar tot 1 mei 2019. De kosten hiervan worden gedragen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tijdens het verblijf in een asielzoekerscentrum zijn al tolken beschikbaar voor het contact met zorgverleners.
Deze tolkendienst zal lopen via Anderstaligenloket van Tolk en Vertaalcentrum Nederland (zie hieronder)
Zie hier voor verdere informatie en hoe het in de praktijk werkt.

Oproep voor een afgevaardigde voor de KMN namens de regio Eemland

Wij zoeken een derde afgevaardigde om namens de regio Eemland zitting te nemen in de ledenraad van de KMN. Deze ledenraad bestaat uit 25 leden uit de regio Midden Nederland. Deze ledenraad vergadert 4 keer per jaar. Vanuit de regio Eemland hebben we 3 afgevaardigden, namelijk Frans van der Velde, Peter Rijsman en Johan Wilbrink. Tevens is er 1 Hei-dag per jaar waar o.a. nieuwe ideeën/projecten worden uitgewisseld. Middels vacatie-gelden is er compensatie voor de aanwezigheid bij deze bijeenkomsten.

Wegens vertrek van Johan Wilbrink doen we deze oproep voor belangstellenden in onze regio voor een derde afgevaardigde.
Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Peter Rijsman.

Wetenschappelijk onderzoek jeugdzorg

Het betrekken van huisartsen bij wetenschappelijk onderzoek verloopt vaak moeizaam. De deelname van huisartsen is echter absoluut noodzakelijk om goede (eerstelijns) zorg te kunnen blijven leveren. Tot ons groot genoegen neemt de HCE deel aan een wetenschappelijk onderzoek dat vanuit het Verwey-Jonker Instituut uitgevoerd wordt. Daarom ontvangen alle HCE leden bij dezen het verzoek deze vragenlijst in te vullen!

Het onderzoek richt zich op de beoordelingsprocessen bij het diagnosticeren en verwijzen van jeugdigen binnen de jeugdzorg. Het onderzoek bestaat uit zes korte beschrijvingen van kinderen met verschillende problemen. Na elke beschrijving wordt steeds een beperkt aantal vragen gesteld over uw inschatting van deze problematiek en uw eventuele doorverwijzing. Het invullen van de vragen duurt ongeveer 20 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Uw deelname aan ons onderzoek draagt bij aan mogelijke verbeteringen in de zorg voor jeugd. Voor vragen over of naar aanleiding van het onderzoek kunt u contact opnemen met de projectleider, Delia Burke, via dburke@verwey-jonker.nl