O&I (Organisatie en Infrastructuur)

Door Manon van Leeuwen
Tijdens de ALV van woensdag 7 maart hebben we uitgebreid gesproken over O&I en heeft Monique de Goeij een presentatie gegeven. Nog niet alles is duidelijk omdat het Zilveren Kruis op 1 april a.s. pas formeel haar beleid presenteert. We hebben met elkaar afgesproken dat we een O&I-commissie gaan samenstellen met HCE-leden en ons zo gezamenlijk voorbereiden op de contractering 2019. Voor de O&I-commissie hebben zich al een flink aantal enthousiaste leden aangemeld!

Woensdag 16 mei 2018 (inloop 17.00 u, start 17.30 u tot 19.00 u) organiseert Huisartsen Eemland een extra informatieavond met de Zorgverzekeraar, de commissie en geïnteresseerde leden. Aanmelden kan via de nascholingsagenda.

AVG (kick-off en workshop)

Door Manon van Leeuwen
Om de huisartsenpraktijken in onze regio te ondersteunen bij de AVG hebben we een begeleidingstraject georganiseerd. Huisartsen en/of praktijkmanagers kunnen zich hiervoor inschrijven via de nascholingsagenda.

De AVG stelt een aantal aanvullende eisen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Deze nieuwe verplichtingen zijn er vooral op gericht om:

 • Persoonsgegevens beter te beveiligen;
 • Patiënten meer controle te geven over hun gegevens;
 • U te stimuleren gericht beleid te maken op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.

De belangrijkste nieuwe verplichtingen voor de huisarts zijn:

 1. Het sluiten van verwerkersovereenkomsten met leveranciers
 2. Het bijhouden van een register van verwerkingen
 3. Het opstellen en publiceren van een privacyverklaring
 4. Zorgen dat u aan kunt tonen dat persoonsgegevens passend beveiligd zijn.

Wij helpen onze huisartsen hier graag bij en hebben samen met het bureau ‘Informatiebeveiliging doejezo’ een begeleidingstraject georganiseerd. De consultants van dit bureau hebben veel ervaring met het ondersteunen van organisaties in de zorg (jeugdzorg en gezondheidszorg) op het gebied van informatiebeveiliging.

Het idee is dat we starten met een kick-off waarin informatie wordt gegeven waarmee je praktisch aan de slag kan in de praktijk. Na een aantal weken volgt een workshop waarin vragen kunnen worden gesteld over de toepassing in de praktijk. Deze workshops worden elke maand georganiseerd en de deelnemers kunnen zich hier steeds voor inschrijven tot de regels van de AVG voldoende zijn geïmplementeerd in de praktijk.

Samengevat:
Doelgroep: huisartsen en/of praktijkmanagers
Inhoud bijeenkomst: Kick-off en workshop
Aantal deelnemers: Kick-off max 20 – workshop max 10
Kosten: 100 euro voor kick-off en 1 workshop
Tijdsinvestering: totaal 4,5 uur
Locatie: Nijverheidsweg- Noord Amersfoort
Data: Kick-off 11 en 12 april – van 14.30-17.30
Workshops – vanaf 3e en 4e week mei elke maand. Data volgen.

 Klik hier voor de uitgebreide beschrijving.

Geen formulieren meer voor stoppen-met-roken- medicatie

Door Rianne Dijkema
Regelmatig kom ik nog in praktijken tegen dat er gebruik gemaakt wordt van het formulier voor de vergoeding van stoppen-met-roken-medicatie. Per 1 januari 2016 is bij het voorschrijven van stoppen-met-roken-medicatie de vermelding van de letters SMR op een recept voldoende. Huisartsen hoeven daarnaast geen aanvullend formulier aan te leveren. Voorwaarde is dat de medicatie onderdeel is van een begeleid SMR-programma. Als de begeleiding van SMR niet plaats vindt in de eigen praktijk, vergewist de huisarts zich van de medische noodzaak voor de voor te schrijven medicatie.

Bron:  https://hetroergaatom.lhv.nl/

O&I (info)

De LHV, Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS, NZa en InEen hebben een nieuwe structuur ontworpen voor de Organisatie en Infrastructuur (O&I) in de eerste lijn. Dit zal de huidige bekostigingsvormen zoals GEZ, OWZ en organisatiekosten van ketenzorg op termijn kunnen vervangen. De contouren worden nu verder uitgewerkt voor daadwerkelijke implementatie in 2019. Het Zilveren Kruis heeft al wel duidelijk gemaakt dat ze regionaal willen contracteren en heeft ons als HE hier ook voor benaderd. Wij hebben hier binnenkort (6 maart) een 1e oriënterend gesprek over en willen daarna met jullie input een gezamenlijk regioplan maken. Als HE zijn we daarom met het volgende bezig:
–          Voorbereiden infosessie ALV over O&I op 7 maart
–          Informatie over projecten (GEZ, OWZ) uit de regio verzamelen door gesprekken te voeren en jullie wensen te inventariseren
–          Commissie O&I (huisartsen) samenstellen tijdens ALV 7 maart
–          Informatiepunt inrichten
–          O&I functionaris aanstellen

Voor vragen en/of opmerkingen horen we je graag via info@huisartseneemland.nl of zien we je graag op de ALV van 7 maart!

AVG (info)

Vanaf 25 mei 2018 is er de nieuwe privacywet AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet vervangt de Wbp. De LHV heeft jullie bericht dat vóór de ingangsdatum je praktijkvoering aangepast moet zijn aan de eisen van de AVG. In dit dossier van de LHV kun je lezen waar een huisartsenpraktijk aan moet voldoen. Echter het is praktisch niet mogelijk om op 25 mei 2018 aan alle eisen van de AVG te voldoen. Zo ligt de Uitvoeringswet AVG (UAVG) nog bij de Tweede Kamer in afwachting van parlementaire behandeling. Daarnaast zijn nog niet alle uitvoeringsregels bekend en sommige zaken ook technisch nog niet mogelijk. Wel is het mogelijk om een begin te maken met een aantal belangrijke onderdelen en een aantal prioriteiten te stellen. We begrijpen dat dit voor een huisartsenpraktijk weer een activiteit is die er bij komt en willen jullie hier graag bij ondersteunen.

We zijn daarom bezig met het organiseren van:
– een workshop in onze regio (obv LHV format) voor huisartsen en/of praktijkmanagers waarin we de checklist met elkaar doornemen. Geef daarom de naam en mailadres         van de praktijkmanagers aan ons door!
– een terugkomdagdeel nadat er met de checklist in de praktijk is gewerkt
– de mogelijkheid gebruik te maken van onze centraal gecontracteerde Functionaris Gegevensbescherming (FG) die ook de praktijk jaarlijks zal auditen.

We richten informatiepunt in waar jullie met al je vragen terecht kunnen mbt AVG. Per direct kan dat al via ons algemene emailadres: info@huisartseneemland.nl.

Terugblik POH dag 2018

Door Marieke de Korte
Er waren bijna 100 POH’s aanwezig op de POH dag van Huisartsen Eemland in leerhotel Het Klooster.
De dag werd geopend door Dianne Jaspers, medisch directeur van Huisartsen Eemland.
Ze sprak haar waardering uit voor enorme inzet van de POH’s en zij onthulde de nieuwe website Eemvitaal. Plenair sprak Jan Ruigrok over provocatieve gesprekstechniek.  Een heel andere manier om een gesprek te voeren waarbij vaste patronen ontregelt worden, de patiënt geprovoceerd wordt hoe zijn eigen probleem op te lossen in plaats van de oorzaken buiten zichzelf te zoeken. De aanpak van Jan is tamelijk on-orthodoxs, hij gebruikt humor en vergroot zaken uit. Niemand van de aanwezigen zal zijn aanpak exact in de praktijk brengen, maar zijn boodschap om alert te blijven dat de patient zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen probleem was duidelijk.

De workshop rouw, verlies en depressie, gegeven door Laetitia Overduin en Helma Groeneweg werd het meest positief beoordeeld door aanwezigen.
Bij de workshop beweging was de boodschap: bewegen is goed, meer is beter. Spreker Joyceline van Houdt benadrukte hoe belangrijk het is dat de patiënt zelf gemotiveerd is en op zoek gaat naar –meer- bewegingsmogelijkheden die bij hem/haar passen. Een groot deel van de workshop verliep staand en er werden oefeningen gedaan.
Suzanne vd Els gaf de workshop laaggeletterdheid en gaf ons inzicht in het feit we deze patiënten dagelijks tegenkomen. Welke impact dit heeft op hun dagelijks bestaan en hoe wij daar als hulpverleners mee om kunnen gaan. We hebben geleerd op welke signalen we moeten letten en kregen handvatten die we kunnen toepassen binnen onze spreekuren. Ze liet ons handige tools zien zoals bijvoorbeeld werken a.d.h.v. visuele materialen  en aangepaste afsprakenkaartjes.
Bij de workshop probleemgedrag bij dementie werden mogelijkheden besproken om de patiënt met gedragsproblemen gedwongen op te nemen, waarbij de boodschap was dat het pro-actief werken problemen in een aantal gevallen kan voorkomen. Het slaapdebat van PodiumT was een talkshow, waarin deskundigen en ervaringsdeskundigen spraken over het onderwerp slaap.
Er konden vragen worden gesteld over slaap, de aanwezige apotheker uitte zijn zorgen over het gebruik van slaapmedicatie.
Het slaapdebat was alvast een kick-off voor de slaapstraat die in 5 tal praktijken van start gaat, onder voorbehoud nog van de definitieve financiering.
Een en ander was start van de pilot over slaap die in de regio van start gaat.

Uit de evaluatie werd duidelijk dat wat de ene POH uitstekend vond, soms door de andere POH als weinig inspirerend beoordeeld werd.
De feedback die wij o.a. gaan meenemen is dat de tijd tussen de workshops wat aan de krappe kant was waardoor o.a. te weinig tijd was om te netwerken.

Het was een gezellige, leerzame en positieve dag!

Marieke , Rianne, Alinda, Tosca en Helma
Zorgprogramma Coördinatoren

  

Praktische palliatieve zorg: meer weten, meer kunnen

Editie 01-2018
Door Irma Huizer

De werkgroep Palliatieve Zorg Eemland biedt in samenwerking met het educatiecentrum van het Hospice Dôme een nascholing aan om de palliatieve zorg in de regio te optimaliseren.
Datum:         Donderdag 8 februari 2018 16.00 – 21.00 uur inclusief warme maaltijd
Locatie:        Verpleeghuis De Lichtenberg, Utrechtseweg 293, Amersfoort
Kosten:         € 195,00
Deze nascholing is voor 4 uur geaccrediteerd.

Onderwerpen:

 • Opening door Margriet Euwema, directeur Hospice Dôme
 • Misselijkheid en braken Mariska Albracht-van der Linden, kaderhuisarts palliatieve zorg
 • Ascitespunctie: theorie wordt afgewisseld met oefenen op een oefenpop. Aandacht voor het protocol, wel of geen blinde ascitespunctie zonder echogeleiding.Bianka van der Oord, intensivist Meander Medisch Centrum Amersfoort, hospice-arts
 • Medicatiebeleid in de terminale fase: afbouwen van medicatie. Gea Antonides-Hendriks, specialist ouderengeneeskunde, hospice-arts, SCEN-arts en kaderarts palliatieve zorg. Eefje van Rijnsoever, apotheker

Tijdens de nascholing is er ruimte om vragen te stellen en uw eigen casuïstiek te bespreken
Voor het uitgebreide programma en wijze van inschrijven zie de bijgevoegde PDF of via info@nascholing-huisarts.nl of 06-39 76 62 65.

 

Kerstgroet

Huisartsen Eemland wenst iedereen fijne dagen!

POH dag 2018

Door Marieke de Korte
Op 11 januari 2018 is de POH dag voor alle POH-S en POH-GGz in de regio Eemland.
De dag wordt georganiseerd door Tosca, Helma, Rianne en Marieke om alle POH collega’s in het zonnetje te zetten.
We hopen zoveel mogelijk collega’s te ontmoeten.
We hebben onderwerpen op de agenda die interessant zijn voor zowel POH-S als POH-GGZ.
De bijeenkomst is in het mooie Leerhotel het Klooster en gaat vergezeld van een lekker hapje en drankje.
We hopen dat het met deze ingrediënten een leerzame en gezellige dag wordt.
Alles over de POH dag kun je terugvinden op de speciale pagina op onze site.

Toekenning Opleidingsvouchers

Door Irma Huizer
UFA stelt voor elke achterstandspraktijk zogenaamde opleidingsvouchers beschikbaar. Hiermee stimuleren we praktijken een op achterstandspatiënten gerichte scholing te doen. Voor de opleidingsvouchers wordt € 500,- per normpraktijk voor opleidingen specifiek gericht op achterstandsproblematiek beschikbaar gesteld.

 • vier sterren praktijken mogen zonder motivatie een aanvraag indienen
 • drie/twee/een sterren praktijken mogen een gemotiveerde aanvraag indienen mits de opleiding betrekking heeft op specifieke achterstandsproblematiek

Uit de vouchers kunnen cursuskosten en een eventueel gehuurde cursuslocatie betaald worden. De cursussen kunnen bijvoorbeeld bij Pharos worden gevolgd. Bekijk hier het aanbod van de scholingen van Pharos. Wil je gebruik maken van deze regeling? Stuur dan een bericht naar info@stichtingufa.nl.
Bron: Stichting UFA