Redux nascholing

Aanmaken account digitaal logboek

Door Marian de Cloet
Het is voor de POH (en huisarts) ook mogelijk om zelf een account voor een patiënt aan te maken voor het digitaal logboek. De huidige manier met het opsturen van een formulier voor het aanvragen van een account blijft bestaan.

Klik hier voor de handleiding om zelf een account aan te maken
Klik hier voor het aanvraagformulier dat naar HE gestuurd kan worden

Werkafspraak consultatie en verwijzing Meander

Door Rianne Dijkema
Het gebeurt de laatste tijd regelmatig dat er aan het Meander onvolledig gevulde EPD’s worden aangeboden voor consultatie of overdracht van de behandeling. Graag herinneren we jullie aan de volgende werkafspraak;

Het is niet verplicht om de medicatiemodule in Portavita te gebruiken, echter voorafgaand aan een consultatie of verwijzing naar de internist moet de actuele medicatie zijn geregistreerd. De OZIS medicatie overzichten zijn hiervoor niet voldoende. Een goed ingevulde medicatiemodule is van groot belang om een adequaat behandeladvies te kunnen geven.

De samenwerking voor de behandeling en begeleiding van een individuele diabetespatiënt kan alleen plaatsvinden op voorwaarde van een zo volledig mogelijk ingevuld EPD (denk aan relevante voorgeschiedenis of informatie over medicatie-intoleranties). Denk hier dus aan alvorens een aanvraag voor consultatie of verwijzing te doen.

Zoekfunctie voor berichten uit de nieuwsbrief

De nieuwsbrief van Huisartsen Eemland verschijnt 1x per 2 weken. Uiteraard pakt iedereen dat bericht eruit wat op dat moment van belang is voor de praktijk.
Mocht je een bericht uit een eerdere nieuwsbrief willen terugvinden, dan is dat via de website mogelijk.
Zie: https://huisartseneemland.nl/archief/, zoeken kan via het zoekveld in de rechterkolom.

Redux scholing

Substitutieprojecten Meander en Huisartsen Eemland

Door Manon van Leeuwen
Zoals jullie weten hebben wij eind vorig jaar samen met het Meander 5 aanvragen voor substitutietrajecten gedaan.

  1. Substitutie Chronische Nierschade
  2. Substitutie BeterBuik
  3. Substitutie Screening Osteoporose
  4. Substitutie Goed gebruik DOAC
  5. Substitutie Diagnose Dementie

Osteoporose, DOAC en Dementie waren in eerste instantie door het Zilveren Kruis goedgekeurd en zijn later alsnog afgewezen omdat er een interpretatiefout in de afname kosten 2e lijn zat. Wij hebben in de verschillende projecten berekend wat de (ook toekomstige) afname kosten zouden zijn. De zorgverzekeraar gaat echter alleen akkoord met daadwerkelijke afname die het ziekenhuis garandeert door het minder openen van DOT’s. Het ziekenhuis wordt dan ook direct gekort op hun budget met dit bedrag. Of zoals de zorgverzekeraar ons heeft gemeld:

Substitutie is geld voor initiatieven omtrent verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de 1e lijn, waarover een afspraak is met een zorgverzekeraar.  Het maximale bedrag wat wij kunnen inregelen, zal de afname kosten 2e lijn zijn. Dit budget zal worden verschoven naar de 1e lijn en vormt het ‘potje’ substitutie.

In de media is altijd gecommuniceerd dat er 75 mio beschikbaar was voor substitutieprojecten in 2018. Het is ook voor de zorgverzekeraar pas eind maart van dit jaar duidelijk geworden dat deze 75 mio uit de ziekenhuisbudgetten moest worden gehaald en niet een eenmalige extra voorziening was.

We hebben ons ongenoegen duidelijk geuit aan de zorgverzekeraar en zij hebben erkend dat er inderdaad onduidelijkheid was over de landelijke afspraken voor substitutie. We hebben dan ook besloten dit jaar geen projecten op te pakken omdat de budgetten om dit te organiseren voor ons te laag waren. We hebben altijd gesteld dat substitutie de werkdruk in de praktijken niet moet verhogen, tenzij extra tijd en inzet wordt vergoed zodat mensen en/of middelen kunnen worden ingezet. Dat betekent dat wij als HE dit soort projecten maximaal moeten kunnen faciliteren en dit was onmogelijk met de budgetten die wij aangeboden kregen.

Echter, met de contouren uit het nieuwe hoofdlijnenakkoord (zie bijlage) zijn er weer mogelijkheden om substitutieprojecten op te gaan pakken samen met het ziekenhuis. De financieringssystematiek is nu helder en met het Meander bereiden we ons daar de komende periode weer samen op voor. We houden jullie op de hoogte!

Gevolgen nieuwe wetgeving – gegevensuitwisseling

Door Helma Groeneweg
Ineen, onze branchevereniging, heeft aan de Vaste Kamercommissie VWS een brief geschreven met daarin het verzoek om aandacht te vragen bij de minister voor de gevolgen van ogenschijnlijk tegenstrijdige opdrachten in wet- en regelgeving. Zij hebben gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om meer wettelijke grondslagen te creëren om in het kader van de patiëntveiligheid en/of de kwaliteit van zorg gezondheidsgegevens van patiënten te (mogen) verwerken, dan wel op een andere manier via aanpassingen in de regelgeving te bewerkstelligen zodat zorgaanbieders (in de eerste lijn) niet belemmerd worden bij hun taakuitoefening. Dit ten behoeve van optimale patiëntenzorg.

Klik hier voor gehele brief.

Geen ALV op 27 juni

Beste collega’s, de ALV van 27 juni a.s. gaat niet door. Op 12 september zorgen we weer voor een mooi programma.
Hartelijke groet, Nienke van Delden, secretaris namens het bestuur van de HCE.

VGZ

Door Monique de Goeij
Inmiddels is helder geworden wat de oorzaak was voor de afwijzingen van de ketens DM, CVRM en COPD. Het bleek een administratieve fout in hun ICT systeem te zijn. De declaraties zijn opnieuw ingediend en zodra wij deze hebben ontvangen, zullen wij deze aan jullie overmaken.

Het bepalen van de patiënten-aantallen

Door Monique de Goeij
De afgelopen periode hebben wij meerdere vragen ontvangen van huisartsen over hoe wij de patiënten-aantallen van de huisartsenpraktijken bepalen. Deze zijn namelijk leidend voor de diensten bij de HAP, contributie HCE, de factuur voor de diensten GGZ en het plafon voor inclusie bij het keten CVRM.

In een eerdere HAP commissie is vastgesteld dat de patiënten-aantallen worden opgevraagd bij Stichting ION in september van het jaar. Aan de hand hiervan worden de diensten voor het hele jaar vastgesteld. Er kunnen verschillen bestaan tussen de patiënten-aantallen ION en HIS.  Het is echter rooster-technisch niet mogelijk om dit aantal in een lopend jaar te wijzigen voor de HAP.

Voor de contributie van de HCE wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement waarin staat dat er een verzoek tot correctie mogelijk is indien er binnen 6 maanden en stijging dan wel daling van 20% van het patiënten-aantal plaatsvindt.

Om jullie zo min mogelijk te belasten met vragen over de patiënten-aantallen is in de contracten van HE zorg van de GGZ en CVRM afgesproken dat wij deze patiënten-aantallen overnemen van de HAP. Hier is echter wel de mogelijkheid om de patiënten-aantallen te laten wijzigen met ingang van het eerst volgende kwartaal. Patiënten-aantallen fluctueren gedurende het jaar en wij hopen dat jullie dit niet verzoeken bij geringe wijzingen. Immers voor GGZ valt bij een stijging van de aantallen de factuur hoger uit, maar bij deelname aan de CVRM is de vergoeding ook hoger waardoor het verschil elkaar doorgaans opheft.

Verschillen tussen patiënten aantallen ION en HIS:
Er kunnen verschillen ontstaan tussen het HIS en ION. Dit is echter een zaak van de praktijken zelf om deze verschillen regelmatig te controleren en te nivelleren. Stichting ION voert zelf geen bewerkingen uit op de ION-database. Alle mutaties komen enkel tot stand vanuit de bronsystemen i.c. de HIS-sen.

We bemerken wel vaker na de facturering bijv. dat men patiënten is vergeten af te melden in ION.  Echter wij kunnen nooit controleren of een patiënt al dan niet in de praktijk actief is of niet als men dat zelf niet aangeeft.

Normaliter worden patiënten nooit afgemeld in ION als deze de praktijk verlaten op zoek naar een andere huisarts (bijv. verhuizingen e.d). De nieuwe huisarts zal bij inschrijving de patiënt ook in ION aanmelden en op dat moment wordt pas de relatie met de voorgaande huisarts in ION beëindigd. Tot die tijd mag de oude huisarts ook gewoon het inschrijftarief declareren. Hij/zij is tenslotte dossierhouder totdat de dossieroverdracht met de nieuwe huisarts heeft plaatsgevonden.

Afmelden in ION moet echter door de praktijk zelf plaatsvinden in de volgende 5 gevallen t.w.

1)      Patiënt is overleden

2)      Patiënt wordt opgenomen in een WLZ-instelling (langdurige zorg – voorheen AWBZ-instelling)

3)      Patiënt is geëmigreerd

4)      Patiënt is langdurig in detentie (gevangenis)

5)      Patiënt is werkzaam voor Defensie (leger)

Deze genoemde categorieën vallen niet onder de reguliere huisartsenzorg waarvoor inschrijftarieven worden gedeclareerd.

NOOT:
De huisartsen kunnen overigens de door mij aangeleverde getallen zelf in ION controleren via de www.vecozo.nl website en de functie ‘Telling aantal patiënten’ waarbij men dan wel de peildatum moet aanpassen en op 1-9-2016 moet instellen om te kunnen vergelijken.