HCE voor dummies

Door Nienke van Delden
Wat is de HCE, waarom is er een HE BV en waar is Diamuraal gebleven? Deze vragen komen regelmatig terug op en rond ALV’s van de HCE. Wie zich bij deze vragen ook even achter de oren krabt, wordt hopelijk wijzer van onderstaande beschrijving. De HCE bepaalt deels welk werk er op je huisartsenbord komt, dus is het nuttig te weten hoe je daarop invloed kunt uitoefenen.

De Huisartsenvereniging Eemland ontstond na de Tweede Wereldoorlog en was bedoeld om diensten onderling te regelen. Ook kon de HvE een rol spelen in overleg met de verzekeraars, gemeenten, de ziekenhuizen, LHV en andere partijen. Nadeel van de organisatievorm als vereniging was echter dat er zonder consensus geen macht lag bij de HvE. Tientallen jaren redden de regionale huisartsen zich zo, tot de opkomst van ketenzorg maakte dat het gebrek aan slagkracht een nijpender probleem werd.

In 2006 werd Diamuraal opgericht; een stichting die ketenzorg organiseerde voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2. Van huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, oogarts tot internist werd de zorg geprotocolleerd en gestroomlijnd. Reden voor het oprichten van deze ketenzorg was de toename van het aantal patiënten in de tweede lijn. Doelen van Diamuraal waren; meer patiënten met DM type 2 in de eerste lijn behandelen, middels geprotocolleerde zorg van hoog niveau. De opzet om de zorg voor 80% van de patiënten in de eerste lijn te houden, slaagde met vlag en wimpel. Bovendien steeg de kwaliteit van de zorg en sleepten de voortrekkers een ruime vergoeding binnen voor deze transitie van zorg.

Na het succes van de diabetes was er behoefte aan ketenzorg voor patiënten met COPD, voor GGZ en nog meer groepen. Stichting Diamuraal was met de opgedane ervaring bereid een nieuwe keten op te starten, maar had daarvoor wel draagvlak nodig in de hele regio. Niet alle huisartsen wilden echter ketenzorgprogramma’s contracteren. Bovendien bood de organisatiestructuur als stichting huisartsen uit de regio weinig mogelijkheden voor invloed op het beleid.

Er was dus een impasse ontstaan na het opzetten van een succesvol ketenzorgprogramma. Tegelijkertijd werd de noodzaak van een sterke regionale huisartsenorganisatie alleen maar groter. Want ook richting zorgverzekeraar, de GGZ, het Meander en met betrekking tot de huisartsenpost was het effectiever een centraal aanspreekpunt op te richten.

Door van Diamuraal een BV te maken konden er meer bedrijfsmatige risico’s genomen worden, én was het gemakkelijker meerdere activiteiten toe te voegen. Tegelijkertijd moest er iets gebeuren aan de invloed en betrokkenheid van de regionale huisartsen. Daarom werd de Huisartsenvereniging Eemland een coöperatie. Als de meerderheid van een coöperatie een besluit neemt, kan dat uitgevoerd worden. Ondertussen blijft de individuele praktijkhouder natuurlijk vrij om een product wel of niet af te nemen.

In 2017 werd de wet Corporate Governance aangepast. Bij BV’s in de gezondheidszorg moet een Raad van Commissarissen actief toezicht houden en sturen op maatschappelijk gezien goed en eerlijk bestuur. Een denkbeeldig voorbeeld hiervan is voorkomen dat huisartsen forse winsten maken met als gevolg stijgende kosten voor de maatschappij of nadeel voor de patiënt.

Eemlandse huisartsen kunnen dus invloed uitoefenen via de Coöperatie op de Huisartsen Eemland BV, die gecontroleerd wordt door de RvC. De Huisartsen Eemland BV is een holdingsmaatschappij met een Ondersteunende Dienst. De Raad van Bestuur van deze holding is de tweekoppige directie: Manon van Leeuwen en Dianne Jaspers. De Ondersteunende Dienst herbergt onder andere ICT, financien, P&O en communicatie.

Onder de holding vallen nu twee BV’s en in de toekomst mogelijk meer. De bestaande BV’s zijn: Huisartsen Eemland Zorg BV, waaronder alle ketenzorg modules vallen, en Huisartsen Eemland HAP BV, waaronder sinds 1 januari 2018 de Huisartsenpost Amersfoort valt.

Toekomstige BV’s waarover wordt nagedacht, zijn HE Academie en HE Service. De activiteiten die HE onderneemt in het kader van O&I en AVG zijn goede voorbeelden van programma’s die onder HE Service zouden kunnen vallen.

Hopelijk heeft dit stuk helder gemaakt dat het stuur van deze organisatie in handen is van de werkvloer; de huisartsen in de regio Eemland. Achterover leunen en anderen laten sturen mag, maar wees dan niet ontevreden over waar je uitkomt – of wat er uitkomt. Wie wel wil sturen, kan dat doen op de algemene ledenvergaderingen, door bestuurslid te worden van de HCE of door plaats te nemen in een van de commissies. Richtingsgevoel is nodig en welkom!

Portavita

Door Marian de Cloet
Graag willen we u onder de aandacht brengen, welke voordelen een recente browser(internetprogramma) biedt bij het werken met het Portavita Health Management Platform.
In dit schrijven is aangegeven met welke browsers vanaf 1 november 2018 het Portavita programma nog goed functioneert.