Vragenlijst Beweging 3.0

Graag nodigen wij u uit om een vragenlijst over Beweging 3.0 in te vullen.

Hiermee willen we achterhalen welk beeld u hebt van onze organisatie, hoe u de samenwerking met ons ervaart en wat u vindt van onze dienstverlening. Ook willen we graag inzicht krijgen in hoe u geïnformeerd wilt worden door ons. Hiermee geeft u voor ons belangrijke informatie om ook onze communicatie als onderdeel van onze zorg- en dienstverlening, te verbeteren.

Hoe kunt u de vragenlijst invullen?
U kunt de vragenlijst online invullen. Dit duurt maximaal 10 minuten. Klik hier voor de link. We ontvangen graag de antwoorden op de vragen uiterlijk 22 juni 2018.

De vragenlijst wordt verspreid onder een deel van onze cliënten van de wijkverpleging, familie/naasten van onze bewoners, vrijwilligers, samenwerkingspartners van Beweging 3.0 en het algemene publiek in de regio Eemland. Het invullen van de vragenlijst is geheel anoniem en de resultaten zijn niet te herleiden naar een persoon.

Krijgt u de uitkomsten van het onderzoek?
De uitkomsten van het onderzoek worden naar verwachting medio oktober op de website van Beweging 3.0 gepubliceerd.

Bij wie kunt u terecht voor vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Tara Wierda, adviseur Raad van Bestuur Communicatie, M: 06 – 20521791, E: tara.wierda@beweging3.nl

Uitnodiging! Theatergroep Drang presenteert: ‘Broos’

Veilig Thuis /Samen Veilig Midden-Nederland en GGD regio Utrecht organiseren op maandagmiddag 11 juni een theatervoorstelling over ouderenmishandeling.
Klik hier voor de uitnodiging. U kunt deze uitnodiging doorsturen naar collega’s en/of ketenpartners die mogelijk geïnteresseerd zijn in het bijwonen van dit symposium.
Wij verwelkomen u graag!
Met vriendelijke groet namens Mirjam Polak, beleidsadviseur OGGZ/Huiselijk geweld (Eemland Gemeenten)

Meander Medisch Centrum presenteert Dementie in het theater

Ter gelegenheid van het afscheid van Anda Pikhaar, consulent geriatrie. Muziektheater voorstelling ‘Dag mama’ met lezing en workshop.

Het ELV-aanmeldpunt is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer: 033-850 27 37 voor HCE-leden

Door Marieke de Korte en Debora Smits – de Vries
Het aanmeldcentrum is een samenwerking van ‘Huisartsen Eemland Zorg’ met het ‘Meander Medisch Centrum’ en heeft als doel om de doorstroming van onze kwetsbare ouderen door de keten te verbeteren. De juiste zorg op het juiste bed voor de patiënt. Daar gaat het om. Op deze manier hopen we tevens dat de full houseproblematiek van ons regionale ziekenhuis zal afnemen, zodat onze andere patiënten opgenomen kunnen worden indien zij medische zorg in het ziekenhuis behoeven.

Wat is de procedure?
Als huisarts beoordeelt u zelf of de patiënt in aanmerking komt voor een ELV-bed. Het landelijk afwegingsinstrument is een hulpmiddel hierbij. Van dit afwegingsinstrument is een nieuw vereenvoudigd stroomschema gemaakt die door HCE-leden te gebruiken is. Hierin is namelijk goed te zien vanaf welk moment de transferverpleegkundige van het aanmeldcentrum tijdens kantooruren kan faciliteren: 033-850 27 37.

De transferverpleegkundigen hebben hetzelfde probleem dat er te weinig ELV-bedden in onze regio zijn. Zij kunnen dus niet garanderen dat uw patiënt snel opgenomen wordt op een ELV-bed. Wel zullen zij hun uiterste best doen om overbruggingszorg te organiseren en indien nodig stellen zij de zorgverzekeraar van de patiënt op de hoogte. In alle gevallen koppelen zij de gemaakte afspraken weer terug aan u.

Ons ideaal blijft om de huisartsen 24/7 te kunnen ondersteunen met een Centraal aanmeldpunt. Dit is de volgende stap die wij gaan oppakken. Dat kan pas zodra zorgdomein is ingericht en een aanvraag om deze wijze gedaan kan worden.

Vragen en zorgen omtrent ELV kunnen gemaild worden naar info@huisartseneemland.nl.
Zo houden we zicht op de effectiviteit van gemaakte en toekomstige afspraken over het ELV- aanmeldpunt. Het biedt ons Zorgprogrammacommissie ‘Kwetsbare ouderen’ de mogelijkheid om praktijken op praktijkniveau te adviseren en proberen we de kans op onnodige overbelasting van de transferverpleegkundigen zo klein mogelijk te houden.

WLZ-indicatie
Indien de patiënt reeds een WLZ-indicatie heeft dan belt u direct met het verpleeghuis van voorkeur voor een crisisbed/opname. Het huis van voorkeur heeft de plicht om een bed te zoeken voor uw patiënt. Dit kan ook een bed elders zijn. De patiënt is verplicht dit bed te accepteren (samenvatting uit bestaande wet- en regelgeving, WLZ).

ELV aanmeldpunt evaluatie met transferverpleegkundige

Door Marieke de Korte en Debora Smits – de Vries
12 April j.l. hebben we een eerste evaluatie van het ELV-aanmeldpunt gehad sinds de start op 19 februari 2018. Aanwezig waren Robert Vluggen, leidinggevende ‘bureau nazorg’, Lisette Sijl, transferverpleegkundige, Monique de Goeij, Dianne Jaspers, Marieke de Korte en Debora Smits-de Vries. Een grote delegatie, maar we waren ook erg benieuwd naar de ervaringen van de transferverpleegkundige(n). En die zijn zeer positief!

De transferverpleegkundigen zijn continu bezig om voor opgenomen patiënten de nazorg te organiseren. Daar zijn nu nog de‘ thuispatiënten’ bijgekomen. Een klus waarvan geen van ons kon overzien hoe veel extra tijd en inspanning dat zou vergen. En het kost hen ook tijd en inspanning (gemiddeld 1 uur per aanmelding), maar het geeft hen ook een beter overzicht over de aanvragen voor eerstelijnsbedden. Van onze kant hebben we een aantal huisartsen gesproken die gebruik hebben gemaakt van het ELV-aanmeldcentrum en zich erg geholpen voelden door deze facilitering. De wens bestaat bij alle partijen om, geleidelijk, deze facilitering uit te breiden naar andere vormen van tijdelijke opnamebedden en buiten kantoortijden. Zodra daarover meer duidelijk is dan laten we u dat natuurlijk weten.

In deze 2 maanden zijn er 18 aanmeldingen van huisartsen geweest. Bij de aanmelding neemt de transferverpleegkundige het afwegingsinstrument (link) door met de huisarts. Dit is bedoeld om de huisarts te faciliteren bij zijn keuze en daarmee de patiënt toe te geleiden naar het juiste bed. Uit de cijfers blijkt, zoals de verwachting was, dat de aanvraag voor een ELV-bed soms toch niet past bij de situatie van de patiënt. In dat geval kreeg de huisarts een beargumenteerde uitleg om een aanvraag voor een ander soort bed te doen met advies waar het desbetreffende bed zich bevond.

Bij het aanmeldcentrum wordt goed gemonitord hoeveel aanvragen gedaan worden en waar de patiënt uiteindelijk terecht komt. Uitgedrukt in aantallen waren van deze 18 aanmeldingen:

 • 11 aanvragen een terechte ELV aanvraag.
 • 1 patiënt had een WLZ-indicatie: deze huisarts heeft direct het advies gekregen om contact op te nemen met het verpleeghuis van voorkeur. Bij 1 patiënt bleek de vraag opgelost te kunnen worden met wijkverpleegkundige zorg, 1 was een observatievraag, 1 werd een zogenaamde spijtopname in ziekenhuis Ede.
 • Er wordt altijd advies gegeven.

We hebben een taart laten bezorgen bij het ELV aanmeldcentrum om de transferverpleegkundigen te bedanken voor hun inzet bij een taak waarvan de impact op hun werk niet was te overzien.

Eerste maandelijkse evaluatie van het consultatieteam

Door Helma Groeneweg
De consulenten zijn erg enthousiast over het project zelf en hopen dat het een succes gaat worden. Huidige wijze van consulteren kan helpen om de wachtlijsten te verkorten. Bijvoorbeeld als na een consultatie blijkt dat een patiënt eigenlijk helemaal niet naar de SGGZ hoeft, maar elders beter behandeld kan worden, dan wel ter voorkoming dat de patiënt naar een ander loket doorverwezen had moeten worden. Daarnaast kan een consultatie ook ondersteuning bieden aan de huisarts en POH-GGZ.

Een aantal punten die naar voren zijn gekomen, zijn:

 • De bereikbaarheid van POH-GGZ en of huisarts is verre van optimaal. Het verzoek om onder de consultatieaanvraag je naam en 06 nummer te zetten.!!
 • Graag zouden de consulenten feedback willen hebben op de gedane consultatie. Was hun advies helpend en passend? Hiervoor zullen wij een enquête gaan opzetten.
 • Er kan nog meer gebruik worden gemaakt van het consultatie team. Er zijn onder deze structuur al meer consultaties gedaan dan afgelopen periode, maar er is ruimte voor nog meer vragen.
 • Vragen die tot nu toe bij de consultenten zijn binnengekomen zijn allemaal zeer passende vragen. De consultenten zijn blij dat zij hierin kunnen meedenken.

Er kan nog meer gebruik worden gemaakt van het consultatie team. Er zijn onder deze structuur al meer consultaties gedaan dan afgelopen periode, maar er is ruimte voor nog meer vragen.

Save the date: 19 september 2018 17.30 – 20.00 uur

Door Helma Groeneweg
Scholing voor huisarts en POH-GGZ gegeven door Astrid Hertogh, kaderarts GGZ.
Patiënten met een licht verstandelijke beperking: hoe herken ik ze en hoe ga ik ermee om?

Kent u die patiënt die altijd wazig knikkend beaamt dat hij u heeft begrepen? De patiënt die altijd te laat op het spreekuur komt of veel te vroeg in de wachtkamer zit? De patiënt die altijd aan de balie een afspraak komt maken? De patiënt die moeite heeft zijn klacht te vertellen?

Mogelijk heeft deze patiënt een licht verstandelijke beperking (LVB). Het herkennen van deze groep is niet makkelijk, soms weten patiënten zelf niet eens dat ze een LVB hebben.

In deze nascholing krijgt u handvatten deze patiënten te herkennen en tips hoe u hen het beste kan begeleiden. Patiënten met een LVB hebben vaak een slechtere gezondheidstoestand, lopen meer risico op seksuele problematiek (SOA´s, ongewenste zwangerschap), begrijpen gegeven uitleg niet en hebben moeite veranderingen in hun dagelijks leven te effectueren.

Doelen:
Na afloop van de nascholing:

 • Hebben de deelnemers kennis opgedaan hoe LVB te herkennen
 • Hebben de deelnemers handvatten hoe te communiceren met patiënten met LVB
 • Hebben deelnemers geoefend met communicatievaardigheden.
 • Weten deelnemers waar beeldmateriaal te vinden is om patiënten met LVB beter te begeleiden

VGZ

Door Monique de Goeij
Inmiddels is helder geworden wat de oorzaak was voor de afwijzingen van de ketens DM, CVRM en COPD. Het bleek een administratieve fout in hun ICT systeem te zijn. De declaraties zijn opnieuw ingediend en zodra wij deze hebben ontvangen, zullen wij deze aan jullie overmaken.

HCE voor dummies

Door Nienke van Delden
Wat is de HCE, waarom is er een HE BV en waar is Diamuraal gebleven? Deze vragen komen regelmatig terug op en rond ALV’s van de HCE. Wie zich bij deze vragen ook even achter de oren krabt, wordt hopelijk wijzer van onderstaande beschrijving. De HCE bepaalt deels welk werk er op je huisartsenbord komt, dus is het nuttig te weten hoe je daarop invloed kunt uitoefenen.

De Huisartsenvereniging Eemland ontstond na de Tweede Wereldoorlog en was bedoeld om diensten onderling te regelen. Ook kon de HvE een rol spelen in overleg met de verzekeraars, gemeenten, de ziekenhuizen, LHV en andere partijen. Nadeel van de organisatievorm als vereniging was echter dat er zonder consensus geen macht lag bij de HvE. Tientallen jaren redden de regionale huisartsen zich zo, tot de opkomst van ketenzorg maakte dat het gebrek aan slagkracht een nijpender probleem werd.

In 2006 werd Diamuraal opgericht; een stichting die ketenzorg organiseerde voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2. Van huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, oogarts tot internist werd de zorg geprotocolleerd en gestroomlijnd. Reden voor het oprichten van deze ketenzorg was de toename van het aantal patiënten in de tweede lijn. Doelen van Diamuraal waren; meer patiënten met DM type 2 in de eerste lijn behandelen, middels geprotocolleerde zorg van hoog niveau. De opzet om de zorg voor 80% van de patiënten in de eerste lijn te houden, slaagde met vlag en wimpel. Bovendien steeg de kwaliteit van de zorg en sleepten de voortrekkers een ruime vergoeding binnen voor deze transitie van zorg.

Na het succes van de diabetes was er behoefte aan ketenzorg voor patiënten met COPD, voor GGZ en nog meer groepen. Stichting Diamuraal was met de opgedane ervaring bereid een nieuwe keten op te starten, maar had daarvoor wel draagvlak nodig in de hele regio. Niet alle huisartsen wilden echter ketenzorgprogramma’s contracteren. Bovendien bood de organisatiestructuur als stichting huisartsen uit de regio weinig mogelijkheden voor invloed op het beleid.

Er was dus een impasse ontstaan na het opzetten van een succesvol ketenzorgprogramma. Tegelijkertijd werd de noodzaak van een sterke regionale huisartsenorganisatie alleen maar groter. Want ook richting zorgverzekeraar, de GGZ, het Meander en met betrekking tot de huisartsenpost was het effectiever een centraal aanspreekpunt op te richten.

Door van Diamuraal een BV te maken konden er meer bedrijfsmatige risico’s genomen worden, én was het gemakkelijker meerdere activiteiten toe te voegen. Tegelijkertijd moest er iets gebeuren aan de invloed en betrokkenheid van de regionale huisartsen. Daarom werd de Huisartsenvereniging Eemland een coöperatie. Als de meerderheid van een coöperatie een besluit neemt, kan dat uitgevoerd worden. Ondertussen blijft de individuele praktijkhouder natuurlijk vrij om een product wel of niet af te nemen.

In 2017 werd de wet Corporate Governance aangepast. Bij BV’s in de gezondheidszorg moet een Raad van Commissarissen actief toezicht houden en sturen op maatschappelijk gezien goed en eerlijk bestuur. Een denkbeeldig voorbeeld hiervan is voorkomen dat huisartsen forse winsten maken met als gevolg stijgende kosten voor de maatschappij of nadeel voor de patiënt.

Eemlandse huisartsen kunnen dus invloed uitoefenen via de Coöperatie op de Huisartsen Eemland BV, die gecontroleerd wordt door de RvC. De Huisartsen Eemland BV is een holdingsmaatschappij met een Ondersteunende Dienst. De Raad van Bestuur van deze holding is de tweekoppige directie: Manon van Leeuwen en Dianne Jaspers. De Ondersteunende Dienst herbergt onder andere ICT, financien, P&O en communicatie.

Onder de holding vallen nu twee BV’s en in de toekomst mogelijk meer. De bestaande BV’s zijn: Huisartsen Eemland Zorg BV, waaronder alle ketenzorg modules vallen, en Huisartsen Eemland HAP BV, waaronder sinds 1 januari 2018 de Huisartsenpost Amersfoort valt.

Toekomstige BV’s waarover wordt nagedacht, zijn HE Academie en HE Service. De activiteiten die HE onderneemt in het kader van O&I en AVG zijn goede voorbeelden van programma’s die onder HE Service zouden kunnen vallen.

Hopelijk heeft dit stuk helder gemaakt dat het stuur van deze organisatie in handen is van de werkvloer; de huisartsen in de regio Eemland. Achterover leunen en anderen laten sturen mag, maar wees dan niet ontevreden over waar je uitkomt – of wat er uitkomt. Wie wel wil sturen, kan dat doen op de algemene ledenvergaderingen, door bestuurslid te worden van de HCE of door plaats te nemen in een van de commissies. Richtingsgevoel is nodig en welkom!

Afscheid Gerda van de Vis

Door Gea de Bruin
Per 1 april hebben wij afscheid genomen van onze collega triagist Gerda van de Vis. Gerda werkte bij ons sinds de start van de HAP. Wij willen Gerda ontzettend bedanken voor haar collegialiteit, inzet en betrokkenheid op de HAP en wensen haar alle goeds voor de toekomst!

“Na bijna 16 jaar gewerkt te hebben op de HAP, heb ik mijn ontslag ingediend. Met pijn in mijn hart deze beslissing genomen omdat de combinatie van dagpraktijk en HAP te zwaar werd. Bedankt iedereen voor de leerzame, leuke en prettige samenwerking. Met heel veel plezier heb ik mijn vak als triagist al die jaren uitgeoefend. Wat hebben wij een gewéldig mooi beroep!”