Scholing Inhaleren: wat en waarom?

Door Alinda Docter
Bij deze nodigen wij je uit voor de scholing: Inhaleren: wat en waarom?
Huisartsen Eemland verzorgt deze scholing voor alle POH’s die deelnemen aan de COPD-keten
De longverpleegkundigen Erna van der Star en Gea van Essen zullen de scholing geven.

De training bestaat uit de volgende items:

 • Uitleg over luchtwegmedicatie en ICS
 • Uitleg over de diverse inhalatoren en hulpmiddelen
 • Uitleg over de juiste inhalatietechniek
 • Er wordt aandacht besteedt aan de veranderingen m.b.t. inhalatietechniek en de richtlijnen.
 • Er is volop aandacht voor het oefenen met de diverse inhalatoren en het stellen van vragen.

Maximaal aantal deelnemers: 15

Geef je snel op want vol is vol!

Datum: Door Erna van der Star:·         Dinsdag: 29 mei

Kerkelijk centrum Rehoboth , Gasthuisstraat 5 in Barneveld

·         Dinsdag 5 juni

Huisartsen Eemland (vergaderzaal beneden, linker ingang
Nijverheidsweg Noord 60a te Amersfoort

Door Gea van Essen:

·         Ma: 11 juni

Kerkelijk centrum Rehoboth , Gasthuisstraat 5 in Barneveld

·         Woe: 20 juni

Huisartsen Eemland (vergaderzaal beneden, linker ingang
Nijverheidsweg Noord 60a te Amersfoort

Programma: 15:30u – 17:30u
Accreditatie: Is aangevraagd bij de V&VN en NVvPO
Kosten: Gratis voor deelnemers waarvan de huisartsen zijn aangesloten voor de  COPD module bij HE
Aanmelden: Mail je naam, praktijknaam en registratienummer door naar info@huisartseneemland.nl.

Het bepalen van de patiënten-aantallen

Door Monique de Goeij
De afgelopen periode hebben wij meerdere vragen ontvangen van huisartsen over hoe wij de patiënten-aantallen van de huisartsenpraktijken bepalen. Deze zijn namelijk leidend voor de diensten bij de HAP, contributie HCE, de factuur voor de diensten GGZ en het plafon voor inclusie bij het keten CVRM.

In een eerdere HAP commissie is vastgesteld dat de patiënten-aantallen worden opgevraagd bij Stichting ION in september van het jaar. Aan de hand hiervan worden de diensten voor het hele jaar vastgesteld. Er kunnen verschillen bestaan tussen de patiënten-aantallen ION en HIS.  Het is echter rooster-technisch niet mogelijk om dit aantal in een lopend jaar te wijzigen voor de HAP.

Voor de contributie van de HCE wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement waarin staat dat er een verzoek tot correctie mogelijk is indien er binnen 6 maanden en stijging dan wel daling van 20% van het patiënten-aantal plaatsvindt.

Om jullie zo min mogelijk te belasten met vragen over de patiënten-aantallen is in de contracten van HE zorg van de GGZ en CVRM afgesproken dat wij deze patiënten-aantallen overnemen van de HAP. Hier is echter wel de mogelijkheid om de patiënten-aantallen te laten wijzigen met ingang van het eerst volgende kwartaal. Patiënten-aantallen fluctueren gedurende het jaar en wij hopen dat jullie dit niet verzoeken bij geringe wijzingen. Immers voor GGZ valt bij een stijging van de aantallen de factuur hoger uit, maar bij deelname aan de CVRM is de vergoeding ook hoger waardoor het verschil elkaar doorgaans opheft.

Verschillen tussen patiënten aantallen ION en HIS:
Er kunnen verschillen ontstaan tussen het HIS en ION. Dit is echter een zaak van de praktijken zelf om deze verschillen regelmatig te controleren en te nivelleren. Stichting ION voert zelf geen bewerkingen uit op de ION-database. Alle mutaties komen enkel tot stand vanuit de bronsystemen i.c. de HIS-sen.

We bemerken wel vaker na de facturering bijv. dat men patiënten is vergeten af te melden in ION.  Echter wij kunnen nooit controleren of een patiënt al dan niet in de praktijk actief is of niet als men dat zelf niet aangeeft.

Normaliter worden patiënten nooit afgemeld in ION als deze de praktijk verlaten op zoek naar een andere huisarts (bijv. verhuizingen e.d). De nieuwe huisarts zal bij inschrijving de patiënt ook in ION aanmelden en op dat moment wordt pas de relatie met de voorgaande huisarts in ION beëindigd. Tot die tijd mag de oude huisarts ook gewoon het inschrijftarief declareren. Hij/zij is tenslotte dossierhouder totdat de dossieroverdracht met de nieuwe huisarts heeft plaatsgevonden.

Afmelden in ION moet echter door de praktijk zelf plaatsvinden in de volgende 5 gevallen t.w.

1)      Patiënt is overleden

2)      Patiënt wordt opgenomen in een WLZ-instelling (langdurige zorg – voorheen AWBZ-instelling)

3)      Patiënt is geëmigreerd

4)      Patiënt is langdurig in detentie (gevangenis)

5)      Patiënt is werkzaam voor Defensie (leger)

Deze genoemde categorieën vallen niet onder de reguliere huisartsenzorg waarvoor inschrijftarieven worden gedeclareerd.

NOOT:
De huisartsen kunnen overigens de door mij aangeleverde getallen zelf in ION controleren via de www.vecozo.nl website en de functie ‘Telling aantal patiënten’ waarbij men dan wel de peildatum moet aanpassen en op 1-9-2016 moet instellen om te kunnen vergelijken.

Vacature indienen

Plaatsen van AED’s in buitenkasten

Door Machiel Lambooij – Namens het bestuur van de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort
Op basis van een unaniem besluit van de gemeenteraad van Amersfoort hebben wij een subsidie gekregen van de gemeente Amersfoort om AED-eigenaren aan te bieden hun bestaande (of nieuwe) AED’s in buitenkasten te plaatsen zodat deze beschikbaar zijn voor burgerhulpverleners in hun omgeving. Dit aanbod geldt alleen voor plaatsing binnen de gemeente Amersfoort.

Klik hier voor meer informatie.

Tips voor gebruik Portavita ouderen

Door Marieke de Korte
Op 15 en 22 maart 2018 waren er 2 scholingsbijeenkomsten over het gebruik van Portavita ouderen. Naar aanleiding hiervan een aantal tips:

 • Vul minimaal 1x per jaar Controle ouderenzorg in, minstens de samenvatting.
 • De samenvatting van controle ouderenzorg komt nu nog als bericht naar het HIS, maar toegezegd is door Portavita dat dit eind van het jaar via de OZIS ‘uitgepakt’ in het HIS komt. Tot die tijd is het slim om de samenvatting te plakken en knippen in het HIS.
 • MDO’s inplannen via MDO module. Advies is om hier gebruik van te maken zodat het aantal patiënten dat besproken is in MDO zichtbaar wordt (bv voor het jaarverslag).
 • MDO rapporteer je ook bij Controle ouderenzorg in de samenvatting bij de ‘P’.
 • Maak het IZP (individueel zorgbehandelplan) om te beginnen niet ingewikkeld en begin bij het maken van minimaal 1 zorgprobleem, bijvoorbeeld over hoe de mantelzorg. (in Portavita staat bij instructies filmpjes over het maken van het IZP)
 • Via ‘consult’ kan de POH ook PDF’s uploaden in Portavita.
 • Door gebruik van Portavita Analytics kan je allerlei gegevens uit Portavita halen. De helpdesk helpt hier graag bij.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Door Marieke de Korte
Cliëntondersteuners geven advies en begeleiding bij vragen over zorg, opvoeding, wonen, werk en inkomen. Er zijn geen kosten aan verbonden, dit is wettelijk zo geregeld. Patiënten en mantelzorgers kunnen zelf bellen met organisaties die deze onafhankelijke cliëntondersteuning bieden.

Voor bemiddeling naar zorg en ondersteuning vanuit Wmo of voor het vinden van een geschikte Wlz- instelling kunnen de onafhankelijk cliëntondersteuners ingeschakeld worden. De cliëntondersteuners werken voor mensen van alle leeftijden.

In onze regio zijn dat:

Clientondersteuning Zorgsoort Contactgegevens  
MEE 

 

 

Wmo en Wlz AmersfoortBaarn

Barneveld

Leusden

Nijkerk

Scherpenzeel

Soest

Woudenberg

Meer info zie hier.

Voor de gemeentes Barneveld en Scherpenzeel meer info hier.

033-2048677035-3030165

055-5269200

030-2642222

055-5269200

033-2772324

035-3030166

033-3034354

Zorgkantoor Zilveren Kruis Wlz Amersfoort, Baarn, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg 038-4567888
Zorgkantoor Menzis Wlz Barneveld en Scherpenzeel 088-2224242
Zorgbelang Wmo en Wlz Voor hele regioMeer informatie hier. 0900-2438181

Meesterklas: ‘Organisatie Vroegsignalering dementie in de huisartsenpraktijk’

Door Marieke de Korte
Save the date: dinsdag 12 juni 2018, 16:00-20:00, voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

Weet u dat de huisarts de diagnose dementie zelfstandig kan en mag stellen? Weet u wanneer en naar wie u zo nodig kunt verwijzen? Weet u dat het bijtijds stellen van de diagnose erg belangrijk is voor de patiënt en diens mantelzorger? En dat dit in grote mate bepalend is voor de wijze waarop en de duur waarmee iemand thuis kan wonen?

In deze meesterklas geven Gea Antonides, Specialist Ouderengeneeskunde, Marloes Romeijn, geriater, en Francoise Langens, huisarts, een vervolg op hun eerdere presentatie ‘Dementie of (nog) niet, huisarts stel je diagnose’. Er zal deze scholing meer ingegaan worden op de organisatie in de huisartsenpraktijk en de samenwerking met andere specialismen. Wat kan je zelf? Wanneer heb je de ander nodig? Wat kan een specialist ouderengeneeskunde betekenen? Hoe gaat het nu in de samenwerking? Waar kan het beter? De zorg voor kwetsbare ouderen, en dus ook voor mensen met cognitieve stoornissen is een teamsport, daarom is deze meesterklas tevens een netwerkbijeenkomst voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.

De huidige werkafspraak ‘Geheugendiagnostiek’ wordt geüpdatet en de input van deze meesterklas wordt daarin meegenomen. Meer informatie over o.a. aanmelding volgt in de volgende nieuwsbrief, maar de datum kunt u vast reserveren. Accreditatie wordt aangevraagd.

Marieke de Korte, programma coördinator Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen
Debora Smits-de Vries, kaderhuisarts Ouderengeneeskunde

Scholing problematisch gebruik c.q. verslavingsproblematiek

Door Helma Groeneweg
Wederom verzorgt Huisartsen Eemland een scholing voor huisarts en POH-GGZ. Deze keer gaat het over problematisch gebruik c.q. verslavingsproblematiek. Er zal worden ingegaan op casuïstiek en er is aandacht voor het oefenen van gespreksvaardigheden. Er zal een trainingsacteur aanwezig zijn.

Voor deze training maken wij gebruik van de expertise van Jellinek.
De training bestaat uit de volgende items:

 • Wat leeft er onder de jeugd. 4FMP en 2 CCB weet jij wat dit is??
 • Herkennen en onderkennen van mogelijke verslaving / c.q. problematisch gebruik.
 • Het bespreekbaar maken van je vermoeden en het bespreekbaar maken van de ouderrol (KOP/ KVO)
 • Bepaling van ernst en doorverwijzing
 • Interventies, welke modules heeft Jellinek waarbij jij als POH-GGZ uitgenodigd kan worden door patiënt, en de e-health module van Minddistrict.
Datum: Woensdag 18 april van 17.00-20.30 uur
Locatie: Huisartsen Eemland (vergaderzaal beneden, linker ingang)Nijverheidsweg Noord 60-66 te Amersfoort
Programma: 17.00 – 17.30 uur: Ontvangst met een brood en soep17.30 – 19.30 uur: Arkin preventie medewerker

20.00 – 20.30 uur: Uitleg module alcohol basis in Minddistrict

Accreditatie: Deze bijeenkomst is door de LV POH-GGZ geaccrediteerd met 3 punten
Kosten: Gratis voor deelnemers waarvan de huisartsen zijn aangesloten voor de GGZ module bij HE
Aanmelden: Mail je naam, praktijknaam en registratienummer door naar info@huisartseneemland.nl.

Nieuws uit het Meander

Door Manon van Leeuwen
GGz Centraal en Meander gaan de psychiatrische zorg in de regio anders organiseren. GGz Centraal en Meander Medisch Centrum gaan samen de inrichting van de psychiatrische patiëntenzorg op een nieuwe wijze vormgeven. Aanleiding hiervoor is de vaststelling dat het volume van de gezamenlijke zorgactiviteiten binnen SymforaMeander onvoldoende krachtig is gebleken.

Voornemen is de regie over en de uitvoering van de activiteiten van SymforaMeander in de loop van het jaar over te gaan dragen aan GGz Centraal. Zo kan de organisatie van GGz Centraal optimaal worden benut om de psychiatrische zorg met een gezonde bedrijfsvoering te continueren. GGz Centraal en Meander MC blijven intensief samenwerken en vervullen over en weer een consultfunctie.

Op het terrein van Meander zal de omvang van de aan de psychiatrie gerelateerde zorg worden teruggebracht tot de eerste hulp, triagefunctie en de consultfunctie voor het ziekenhuis. Er zal ook binnen het ziekenhuis een short-stay afdeling komen waar cliënten maximaal 1 á 2 weken kunnen verblijven. In het zorgaanbod van GGz Centraal zal de zorglijn ‘stemming- en angststoornissen’ en een deel van de spoedeisende psychiatrie en ziekenhuispsychiatrie worden geïntegreerd.

De komende maand zullen GGz Centraal en Meander MC in nauw overleg met de medewerkers en ketenpartners deze plannen verder vormgeven en voor advies voorleggen. Voor patiënten verandert er de komende periode niets: zij kunnen rekenen op de zorg zoals zij die gewend zijn. Continuering van de zorg aan patiënten en behoud van expertise staan voor beide organisaties centraal in de verdere uitwerking van de plannen.

Vragen?
Stel ze aan Ans Zandee of Jan Laterveer via communicatie@ggzcentraal.nl
Hilde Dijstelbloem en Arjan Theil, namens de vennoten van SymforaMeander

Dit is ons consultatieteam II!

Martin Beeres
Mijn naam is Martin Beeres, ruim 25 jaar gevestigd als huisarts in Hoevelaken en sinds 2011 ook werkzaam als kaderhuisarts GGZ. Waar ik mij aanvankelijk vooral ook bestuurlijk inzette (o.a. met opzetten binnen de zorggroep en landelijk bestuur van PsyHAG) heb ik de afgelopen jaren mijn aandacht meer verlegd naar de vakinhoudelijke ggz zorg. De functie als kaderhuisarts en docent binnen de huisartsenopleiding in Nijmegen past daar goed bij.

Binnen de huisartsgeneeskunde heeft de context- en levensloopgeneeskunde mijn speciale aandacht. Deze aspecten zijn juist zo waardevol voor goede ggz diagnostiek en zorg. De rol van de POH-GGZ beslaat een van de mooiste delen van het huisartsen vak, waarin persoonlijke zorg en aandacht het hoofdinstrumentarium is.  De POH-GGZ verdient  dan ook een vaste plaats binnen het gehele team van de huisartsenzorg. Mijn expertise ligt in het organiseren en afstemmen binnen de praktijk en hoe je juiste zorg bij de juiste patiënt komt. Goede samenwerking met alle spelers binnen het veld is hierbij een harde voorwaarde. De huisarts en POH is de enige die het dossier nimmer sluit en het vaste aanspreekpunt is voor zijn patiënt.

Binnen de TaskForce Wachttijden GGZ maak ik mij sterk voor goede zorg binnen redelijke tijd. Door goede onderlinge afspraken te maken kunnen we een beter samenwerking bewerkstelligen en vooral voor de meest zwakkeren onder onze patiënten. Daarnaast heb ik persoonlijk veel interesse in aandacht voor ADHD symptomatologie (wat geen ziekte is maar een symptomencomplex wat heel invaliderend kan zijn) en de behandeling van stemmingsstoornissen. Graag wil ik als consulent meewerken aan betere afstemming van GGZ zorg in de regio en kijk er naar uit om deze uitdaging samen aan te gaan. Mijn verwachting is dat middels dit team de consultatiefunctie een flinke impuls krijgt.
Anne-Marie Hubers
Ik woon in Amersfoort en werk hier als psychotherapeut en ben geregistreerd GZ- psycholoog en Klinisch Psycholoog. Ik heb 23 jaar in verschillende kinder- en jeugd psychiatrische instellingen gewerkt. Zowel in algemene kinder- en jeugd psychiatrie als in Rintveld, een gespecialiseerd behandelcentrum voor eetstoornissen. Acht jaar geleden heb ik met twee collega’s Florespraktijk opgezet, waar ik deels met jongeren en deels met volwassenen werk, veelal in de Specialistische GGZ. Specialisme in mijn behandelaanpak zijn cognitieve gedragstherapie, EMDR en systeemtherapie. Speciaal aandachtgebied is trauma behandeling, de laatste jaren ook voor zwangerschaps- en bevallingstrauma’s.

Reden om in een eigen praktijk voor psychotherapie te werken is de mogelijkheid om zonder wachtlijsten cliënten effectieve hulp te kunnen bieden en met korte lijnen samen te werken met andere disciplines. Dit sluit aan bij de reden om nu consultatie voor de huisartsen en POH-GGZ’ers te willen doen: cliënten zo goed mogelijk de weg wijzen naar hulpverlening waar ze op de juiste plek zijn en goed aan de slag kunnen is motiverend voor de cliënt en de hulpverleners en helpt ook de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!