Enquête onderzoek machine learning

Geachte huisarts,

Wij zijn een groep van zes studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en wij zijn bezig met een onderzoek naar machine learning. Hiervoor hebben wij een hoofdvraag geformuleerd die luidt: “Hoe kan het gebruik van een applicatie, die gebruikmaakt van machine learning, de huisarts ondersteunen bij het stellen van medische diagnoses?”. Wij willen een applicatie gaan ontwikkelen die de huisarts zou kunnen ondersteunen bij het stellen van diagnoses. Om wat meer informatie te krijgen over mogelijke eisen en wensen die huisartsen zouden stellen aan de applicatie zouden wij u willen vragen een korte enquête in te vullen.

De enquête is gericht op huisartsen en het invullen hiervan zal maximaal 10 minuten duren.

Wij hopen op uw medewerking. We zouden het op prijs stellen als u deze enquête met collega’s zou willen delen.

Met vriendelijke groeten,

Alex Post
Student HBO-ICT Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Muziekvoorstelling met workshop over dementie in MMC

Door Marieke de Korte
We ontvingen van de afdeling geriatrie van Meander Medisch Centrum een uitnodiging oeen muziekvoorstelling met interactieve workshop bij te wonen over dementie. “Door middel van de prachtige muziek en levensechte scenes kruipt de toeschouwer in de huid van de mens met dementie.

Men beleeft én begrijpt als nooit tevoren wat de ziekte met hem (of haar) doet. Niet eerder kwam het zo dichtbij. Met tranen in de ogen en een glimlach op het gezicht wordt de mens met dementie in het hart gesloten. Inzichten, handvatten en omgangsvormen worden aangereikt om aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld en het beschadigde brein van de mens met dementie. Telkens is er de belangrijke terugkoppeling naar het theaterstuk.

Dementie heeft niet enkel een enorme impact op de patiënt, maar ook op de naaste, de zorgprofessional en hun onderlinge relatie. Daarom vertolkt ‘Dag Mama’ álle partijen. Ieders worsteling wordt zichtbaar, begrijpelijk en hanteerbaar. Duidelijk wordt dat naaste en zorgprofessional van onschatbare waarde zijn voor de mens met dementie, én elkaar.”

Datum: 30 mei 2018 van 13:00 – 16:30 bij Meander Medisch Centrum
Opgeven via de website van Meander Medisch Centrum via de flyer: hier.
Kosten voor een kaartje zijn € 25,75.

Nascholing vroegsignalering en screening dementie voor POH’s en assistentes

Door Marieke de Korte
Op woensdag 6 juni 2018 is van 16:00-18:00 uur een korte scholing over dementie.
De verpleegkundig specialist ouderenzorg van Meander Medisch Centrum, Judith Groothuis, zal ingaan op vroege signalen die kunnen wijzen op dementie, wanneer de diagnose wordt gesteld, welke vormen van dementie er zijn en welke rol een delier hierbij kan spelen.
Ook komen de taken die assistentes en POH’s kunnen hebben in de periode voorafgaand aan het stellen van de diagnose, aan de orde.
Verder is er aandacht voor verschillende screeningslijsten die onderdeel zijn van het hele proces om de diagnose dementie te stellen: welke informatie geven de MMSE en kloktekentest en wanneer maak je gebruik van de MOCA. Met deze laatste lijst gaan we oefenen.
Petra de Witte, POH in Achterveld, zal een bijdrage leveren door met aansprekende voorbeelden te komen uit de dagelijkse praktijk over het signaleren van kwetsbaarheid.

De scholing wordt gegeven bij Huisartsen Eemland, Nijverheidsweg Noord 60-60, 3812 PM, Amersfoort. Er zijn geen kosten aan verbonden voor de praktijken die meedoen met het zorgprogramma ouderen. Anderen betalen € 25,- per persoon. Accreditatie wordt aangevraagd.
Meld je hier aan!

Kennispunt jonge mensen met dementie Midden Nederland van start

Door Marieke de Korte
Het “Kennispunt jonge mensen met dementie Midden Nederland” kan patiënten, mantelzorgers en zorgverleners op weg helpen met gerichte vragen over dementie op jonge leeftijd. Vragen over bijvoorbeeld voorzieningen en ondersteuning. Meer informatie over het kennispunt hier.

Dit is ons consultatieteam!

Door Helma Groeneweg
Monique ten Houte de Lange – Corduwener
Ik ben als GZ-psycholoog werkzaam bij Mindfit, in de BGGZ. Hier doe ik met name kortdurende behandelingen bij volwassenen met uiteenlopende psychische klachten. Ik zie het als een uitdaging om precies datgeen uit te lichten wat iemand het meest belemmert en dat van klacht om te buigen naar kracht. Tijdens de GZ-opleiding heb ik een jaar gewerkt op de afdeling ontwikkelingsstoornissen van Dimence, waar ik met name diagnostiek naar autisme en ADHD heb gedaan. Hiervoor heb ik een aantal jaar in de ouderenpsychiatrie gewerkt bij Parnassia, waar ik complexe diagnostiek heb gedaan op zowel persoonlijkheids- als neuropsychologisch gebied. Ik vind het ontzettend leuk om nu als consultant mijn diagnostische kennis weer in te kunnen zetten om ervoor te zorgen dat mensen de juiste zorg ontvangen.

Remke van Staveren
Mijn naam is Remke van Staveren. Sinds 2010 ben ik all round psychiater, daarvoor was ik huisarts (HIDHA in Noord Holland en docent ‘patiëntgericht communiceren’ aan de VU). Ik werk momenteel als FACT-psychiater (Functional- Assertive Community Treatment) in een multidisciplinair team aan het herstel van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening: zorg op maat en in de wijk.

Ik geloof in de herstelondersteunende visie van prof. Jim van Os (ook wel bekend als ‘de Nieuwe GGZ’). In 2016 ben ik ui t onvrede over de wachtlijsten en de kwaliteit van zorg een eigen beweging begonnen www.hartvoordeggz.nl, voor een betere, herstelondersteunende, menswaardige ggz.

Ik verheug me op het werk als psychiater-consulent voor de Huisartsen en POH-GGZ Eemland. U kunt me raadplegen over diagnostiek, verwijzingen (is het zinvol, en zo ja, waar naartoe?), herstel (wat is er nog mogelijk?), medicatie (ook, en misschien zelfs vooral, afbouw!), bejegening van mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen… Voorlopig ben ik 3 uur per week beschikbaar voor consultatie, i.p. op de vrijdagochtend.

Start Pilot POH Jeugd-GGZ

Door Monique de Goeij
Huisartsen Eemland start een pilot waarbij de huisartsenpraktijken uit vier wijken in Amersfoort gebruik gaan maken van een praktijkondersteuner huisarts (POH) Jeugd-GGZ. Voor de meeste gezinnen is de huisarts het eerste aanspreekpunt voor gezinnen met vragen. De pilot heeft als doel om jeugdigen (of het gezin) op de beste en snelste manier te ondersteunen, door de hulp kwalitatief goed, snel, sluitend en effectief aan te bieden.

De POH Jeugd-GGZ ontlast huisartsen bij het signaleren en behandelen van jeugd met lichte psychosociale problematiek. De POH Jeugd-GGZ is de brugfunctionaris tussen huisartsen, het wijkteam, GGD, GGZ en het betrokken gezin.

De pilot start in het eerste kwartaal van 2018 in de wijken Nieuwland, Soesterkwartier, Schuilenburg en Vathorst-Hooglanderveen. Het loopt tot het einde van het jaar waarbij er door een onafhankelijk onderzoeksbureau monitoring plaatsvindt. De monitoring richt zich op het bieden van vroegtijdige ondersteuning aan jeugdigen (en ouders) met psychische problematiek, passende hulp op maat, zorg dichtbij organiseren en laagdrempelig maken.

Staat de diagnose juist ingevoerd?

Door Commissie Kwaliteit Diabetes
Niet alle patiënten in PV hebben een (juiste) diagnose. Ketenzorg voor diabetes bij HE Zorg is bedoeld voor patiënten met diabetes mellitus type 2. Dat wil niet zeggen dat er voor andere typen geen ketenzorg zou kunnen zijn. Ook type 1 patiënten hebben baat bij ketenzorg, maar zij horen thuis bij de specialist.

Recent onderzoek in Portavita laat de volgende cijfers zien ten aanzien van patiënten die een andere diagnose hebben dan diabetes type 2. Wij brengen dit onder de aandacht omdat mogelijk onvoldoende wordt gerealiseerd dat een type diabetes anders dan type 2 ook vaak een ander beleid behoefd. Daarom ook enkele adviezen.

  1. Totaal zijn er 12.096 patiënten met type 2 geregistreerd en geïncludeerd in de eerste lijn.
  2. Er zijn 54 patiënten met type 1 geïncludeerd in de eerste lijn. Dit is geen gewenste situatie al kan het zijn dat er een heel specifieke reden is, bijvoorbeeld hoge leeftijd en niet meer mobiel. Tevens kan een reden zijn dat patiënt niet op afspraken in 2e lijn verschijnt. In alle andere gevallen is het advies om deze patiënten, via Portavita, te verwijzen naar de tweede lijn. In die gevallen waarbij dat niet kan of niet wenselijk is, is het advies eenmaal per jaar de internist via Portavita te consulteren en zo advies te krijgen over het te voeren beleid.
  3. Er worden 13 patiënten met de diagnose LADA (= latent auto-immune diabetes in adults) in de eerste lijn behandeld. Waarschijnlijk zijn er veel meer, maar hebben die de diagnose type 2. Van belang is dat men zich realiseert dat LADA een auto-immuun probleem is en dat dus ook andere auto-immuun problemen (bijvoorbeeld van de schildklier) zich kunnen voordoen. Verder zal een LADA patiënt vroeg of laat niet uitkomen met orale medicatie en zal bij insulinetherapie nogal eens gezien worden dat de glucoseregulatie veel lastiger is dan bij de patiënt met diabetes type 2. Ook hier het advies om tijdig te consulteren en/of verwijzen via Portavita.
  4. Er staan 8 patiënten geregistreerd met de diagnose MODY (= maturity onset diabetes of the young). Ook bij deze groep weten we dat er een onderrapportage is en dat veel MODY patiënten de diagnose diabetes type 2 hebben. Het advies is om ook bij MODY patiënten ten minste eenmaal de internist te consulteren. Het stellen van de  juiste diagnose (juiste type MODY) is belangrijk omdat anders het risico bestaat dat de verkeerde behandeling gegeven wordt. Het is mogelijk middels genetisch onderzoek de juiste typering te krijgen. Dit is van belang omdat kans op complicaties op lange termijn bij de diverse typeringen uiteenloopt, iets wat ook voor de familie van deze patiënten van belang kan zijn.
  5. Bij 72 patiënten is de diagnose diabetes niet gespecificeerd. Het is bij deze groep van belang alsnog een specifieke diagnose (type) aan te geven.
  6. Bij 205 patiënten is (nog) geen diagnose toegekend. Ook hiervoor geldt dat het stellen van de juiste diagnose van belang is voor behandeling, registratie en beoordeling van de zorg.

In Portavita Analytics hebben we een aantal presets toegevoegd waarbij u met 1 druk op de knop kunt zien welke patiënten een diagnose hebben anders dan diabetes type 2. Het advies is om nog eens uw gegevens in Portavita te checken op bovengenoemde zaken. Mocht het voor u van belang zijn, dan hopen wij dat de gegeven adviezen u kunnen helpen.

Diabetes behandeling tijdens de Ramadan

Door Commissie Kwaliteit Diabetes
De glucoseregulatie kan gemakkelijk ontregeld raken tijdens de Ramadan. Bespreek tijdig de aanpassing van de diabetesbehandeling met de patiënten die daar aan mee doen.

Diabetespatiënten die deel nemen aan de Ramadan weten vaak niet hoe zij hun diabetesbehandeling moeten aanpassen. Veel huisartsen en POH’s weten niet of hun patiënten deelnemen aan de Ramadan. Op 16 mei start de Ramadan. Het is dus belangrijk tijdig aan uw patiënten te vragen of zij deelnemen. Het is ook mogelijk dit in het HIS  te registreren met NHG labcode nummer 3738 (RAMA): neemt deel aan Ramadan. Dit registreren kan ook helpen gericht aandacht te besteden aan dit probleem tijdens de consulten gedurende het jaar.

Het is nu de tijd het gesprek hierover aan te gaan. Tijdens dit gesprek kunnen de volgende punten aan bod komen:
–              Besluit om te vasten (er is vrijstelling mogelijk).
–              Mogelijke glucose ontregeling en de consequenties daarvan.
–              Aanpassing van medicatie en/of insuline.
–              Zelfcontrole.
–              Afspraken over contact opnemen met de praktijk bij klachten of afwijkende glucose waarden.

Klik hier om uitgebreide informatie over dit onderwerp te vinden, inclusief een toolbox voor behandelaars. Zie ook deze link.

Oproep medewerkers voor intern auditteam.

Door Christien Luycx
De interne audit is een manier om kansen en risico’s boven tafel te krijgen en verbeteringen te signaleren. Wanneer processen niet verlopen zoals verwacht kunnen ze in ons geval namelijk een risico vormen voor de patiënt, de kwaliteit van de diensten. Wij zijn op zoek naar medewerkers die, na een korte audittraining, in teamverband interne audits willen uitvoeren op de HAP. Het betreft voornamelijk audits op de primaire processen zoals bijvoorbeeld de telefonische triage; proces consult; proces visite etc.

Lijkt het je leuk en interessant om aan te sluiten bij onze HE HAP auditteam? Meld je dan aan! Je kunt je per mail aanmelden bij Cristien Luycx.

HKZ gecertificeerd

Door Cristien Luycx
Maandag 12 maart is er een externe audit uitgevoerd door Loyds.
Er is beoordeeld of het kwaliteitssysteem van Primair goed door Huisartsen Eemland is overgenomen en of het HKZ-certificaat behouden mag worden. We hebben een positief resultaat op deze audit behaald en hier zijn we natuurlijk erg blij mee!

Zijn we nu klaar?
Nee, want alle organisaties in Nederland moeten vóór 15 september 2018 over zijn op een “nieuw” normenkader (HKZ certificatieschema 2015). Ook HE moet deze transitie nog doormaken en op 4 juli 2018 is hiervoor een focus-audit gepland.

Het verschil t.o.v. het HKZ certificatieschema 2012 is o.a.:

  1. De organisatie als geheel moet zich nadrukkelijker bezig houden met eisen en verwachtingen van de stakeholders en de (maatschappelijke) context. Het uitgangspunt hierbij is het kunnen voldoen aan eisen en verwachtingen van de klant.
  2. Naast risico’s en de beheersing daarvan komen nu nadrukkelijker ook kansen en mogelijkheden aan bod. Er is een derde niveau van risico-inventarisatie opgenomen: de risico-inventarisatie op organisatieniveau. De overige niveaus zijn nieuw in ISO 9001:2015, maar waren al onderdeel van de HKZ-normen.
  3. De verantwoordelijkheid ten aanzien van en betrokkenheid van de directie bij het kwaliteitsbeleid, de klantgerichtheid en de verbetercyclus in zijn algemeenheid zijn nadrukkelijker dan voorheen benoemd. De rol van de directie, in het tot stand brengen van een veilige cultuur, wordt benadrukt.

De auditor gaat 4 juli 2018 bepalen of HE HAP de transitie van normenkader 2012 naar normenkader 2015 goed heeft uitgevoerd. We kunnen hier niet voor slagen of zakken maar is puur bedoeld als onderdeel in het transitietraject.

Zijn we dan klaar?
Nee…., want de auditcyclus van Primair zat in het derde jaar en deze cyclus moet in september 2018 opnieuw gestart worden. In september 2018 volgt er dus een grote audit van 2 dagen waar ook jullie de auditor zullen gaan zien.

Al met al nog een hoop te doen in kwaliteitsland, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we hier samen doorheen komen.