Namens de VIM Cie

Editie 01-2018
Het VIM jaar 2017 (Primair) moet nog worden afgesloten. Melders en betrokkenen van de nog lopende VIM meldingen (Primair 2017) krijgen uiteraard nog een terugkoppeling van ons.
Het duurt door de transitie alleen iets langer dan dat jullie van ons zijn gewend, onze excuus hiervoor.

We starten medio januari 2018 met een nieuwe VIM procedure (Huisartsen Eemland).
Medewerkers kunnen de VIM-melding, zodra de inloggegevens bekend zijn*, in Corpio doen.
Werkwijze: Mijn Corpio> kopje “VIM”> toevoegen VIM-melding> formulier invullen> opslaan.
De melding is alleen te zien door leden van de VIM-commissie!
Tijdens het werkoverleg van de triagistes op 5 februari zal het werken met Corpio nog nader worden toegelicht. Je kunt je hier als huisarts nog voor aanmelden.

We vinden het belangrijk dat jullie zoveel mogelijk gaan melden.
Soms ontstaat er een discussie over wat nu precies een VIM-melding is?

  • Wij hanteren de volgende omschrijving:

Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk incidenten worden gemeld en geanalyseerd.
Dit vraagt om een brede omschrijving van de te melden incidenten: het melden van “alles wat niet de bedoeling is”.
Het gaat daarbij niet alleen om gebeurtenissen die daadwerkelijk tot schade voor patiënten en medewerkers hebben geleid, maar ook om “near misses” en gesignaleerde veiligheidsrisico’s.

Eventuele vragen m.b.t. de VIM procedure kun je mailen naar Cristien Luycx – Westerhuis (Beleidsmedewerker Kwaliteit).
c.luycx@huisartseneemland.nl

* Tot die tijd kun je ingevulde formulieren in het tijdelijke VIM postvakje kwijt.

Bereikbaarheid Huisartsenpost

Editie 01-2018
Voor HAP-gerelateerd zaken (waarneemberichten, roostervragen etc.) kun je van maandag t/m donderdag overdag bellen naar de HAP via telefoonnummer 088-1309641 of per mail: rooster@huisartseneemland.nl
Vragen met betrekking tot de financiën kunnen gesteld worden via administratie@huisartseneemland.nl

Van de SEH

Editie 01-2018
In de vorige nieuwsbrief hebben een aantal tips and trics namens de SEH gestaan. Dit is goed ontvangen door de huisartsen. Hierbij nog een aantal aandachtspunten namens de SEH:
Aangezichtsletsel: een x-aangezicht of x-sinus bij verdenking aangezichtsletsel is obsoleet. Bij hoge verdenking is CT aangewezen onderzoek, maar het moet wel klinische consequenties hebben (dus bij verminderde sensibiliteit van het aangezicht, verstoorde oogvolgbewegingen of diplopie, of vervormd aangezicht). Vaak is het een blaas/snuitverbod, een paar dagen afwachten tot zwelling wegtrekt en dan nogmaals herbeoordelen, en evt controle bij kaakchirurg.

Andere foto’s die niet (meer) geïndiceerd zijn:
x-os nasale: geen consequenties, alleen septum controleren en op dag 3-5 nr KNO arts
x-coccygis: geen consequenties, behandelen met pijnstilling
x-distale phalanx (voet/hand): alleen nagel/weke delen behandeling. Fractuur verandert het beleid niet. Antibiotica bij wond + distale phalanx # ook niet geïndiceerd
x-rib detail: behandeling rib # en contusie is hetzelfde. X-thorax wel geïndiceerd vr uitsluiten pneu/hematothorax

Advies VIM cie

Editie 01-2018
Naar aanleiding van het advies van de VIM-cie, is het vernevelen protocol aangepast: na vernevelen dient de  huisarts direct terug geroepen te worden en aan patiënt mededelen dat zij bij verslechtering naar de balie gaan om dit te melden of op de gele noodknop aan de muur drukken, zodat er een triagist naar de kamer kan komen.

Recepten via tablet

Editie 01-2018
Vriendelijk verzoek van de DAP voor de visite-artsen om recepten via de tablet door te geven en deze niet door te bellen. Bellen kent meerdere nadelen: de verstaanbaarheid laat nogal eens te wensen over en ieder telefoongesprek trekt bij de DAP een dame van de balie af waardoor aan die kant de wachttijden oplopen – en het echte recept moet alsnog volgen dus er wordt als het ware dubbel werk verricht door de arts met soms ook nog een discrepantie tussen het telefonisch doorgebelde en het uiteindelijk verstuurde recept.

Diabeteszorg op maat

Door Rianne Dijkema
Een jaar na de start van het project Zorg op maat is de belangrijkste conclusie en tevens zorg, het toenemend aantal mensen jonger dan 70 jaar bij wie de glucoseregulatie minder goed is. Waar het project gestart is met de zorg van overbehandeling blijkt nu onderbehandeling een groter probleem.

Het project Diabeteszorg op maat is op 1 oktober 2016 van start gegaan. De resultaten daarvan zijn op de website van HE zorg in te zien. Het project richt zich naast het vastleggen van persoonlijke streefwaarden ook op onder- en overbehandeling van de glucose, bloeddruk en lipiden. In welke mate persoonlijke streefwaarden zijn vastgelegd is helaas niet te meten. Dat dit echter een basisvoorwaarde is voor maatwerk spreekt voor zich. Wel zijn de uitkomsten bekend van de behandeling.  Deze vind je met een analyse in bijgevoegd document. De volgende conclusies zijn te trekken:

  1. Overbehandeling met glucoseverlaging bij de oudere groep lijkt iets terug te zijn gelopen.
  2. Onderbehandeling met glucoseverlagende middelen lijkt een toenemend probleem.
  3. De bloeddruk regulatie wisselt in de tijd, maar veranderd niet echt structureel.
  4. De behandeling van het cholesterol lijkt langzaam minder goed te gebeuren.

Overbehandeling met glucoseverlagende medicatie bij ouderen is een probleem wat blijvend aandacht verdient. Het risico op hypoglykemie en de gevolgen daarvan moet niet onderschat worden.
Het is mogelijk dat de aandacht die voor dit probleem gevraagd wordt en de differentiatie in streefwaarden voor het HbA1c in de laatste NHG standaard diabetes mellitus type 2 er toe hebben geleid dat ook de groep die wel een strakke instelling verdienen minder scherp zijn ingesteld. De indicatoren in het zorg op maat project voor glucose onder behandeling betreffen mensen jonger dan 70 jaar. Juist in deze groep is een goede instelling van essentieel belang voor het voorkomen van de complicaties op lange termijn. Juist deze complicaties (retinopathie, neuropathie, nefropathie) kunnen de kwaliteit van leven van mensen zeer nadelig beïnvloeden en zorgen voor toename van zorgbehoefte en kosten. Het is daarom van groot belang in gesprek te gaan met die patiënten die nu onderbehandeld worden. Als eerste kunnen dan de persoonlijke streefwaarden worden vastgelegd en vervolgens is dan te zien waar verbetering mogelijk en ondersteuning nodig is. Portavita analytics kan de huisarts en POH ondersteunen in het opsporen van deze patiënten. Klik hier voor het volledige document met resultaten.

Berichtenverkeer Portavita zonder verplichte patiëntnaam

Door Rianne Dijkema
Om het berichtenverkeer binnen de Portavita applicatie meer vrijheid te geven is het niet meer verplicht om een patiënt in te voeren bij het verzenden van een bericht. Het veld waar de patiëntnaam dient te staan is niet meer rood omkaderd.

Terugblik POH dag 2018

Door Marieke de Korte
Er waren bijna 100 POH’s aanwezig op de POH dag van Huisartsen Eemland in leerhotel Het Klooster.
De dag werd geopend door Dianne Jaspers, medisch directeur van Huisartsen Eemland.
Ze sprak haar waardering uit voor enorme inzet van de POH’s en zij onthulde de nieuwe website Eemvitaal. Plenair sprak Jan Ruigrok over provocatieve gesprekstechniek.  Een heel andere manier om een gesprek te voeren waarbij vaste patronen ontregelt worden, de patiënt geprovoceerd wordt hoe zijn eigen probleem op te lossen in plaats van de oorzaken buiten zichzelf te zoeken. De aanpak van Jan is tamelijk on-orthodoxs, hij gebruikt humor en vergroot zaken uit. Niemand van de aanwezigen zal zijn aanpak exact in de praktijk brengen, maar zijn boodschap om alert te blijven dat de patient zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen probleem was duidelijk.

De workshop rouw, verlies en depressie, gegeven door Laetitia Overduin en Helma Groeneweg werd het meest positief beoordeeld door aanwezigen.
Bij de workshop beweging was de boodschap: bewegen is goed, meer is beter. Spreker Joyceline van Houdt benadrukte hoe belangrijk het is dat de patiënt zelf gemotiveerd is en op zoek gaat naar –meer- bewegingsmogelijkheden die bij hem/haar passen. Een groot deel van de workshop verliep staand en er werden oefeningen gedaan.
Suzanne vd Els gaf de workshop laaggeletterdheid en gaf ons inzicht in het feit we deze patiënten dagelijks tegenkomen. Welke impact dit heeft op hun dagelijks bestaan en hoe wij daar als hulpverleners mee om kunnen gaan. We hebben geleerd op welke signalen we moeten letten en kregen handvatten die we kunnen toepassen binnen onze spreekuren. Ze liet ons handige tools zien zoals bijvoorbeeld werken a.d.h.v. visuele materialen  en aangepaste afsprakenkaartjes.
Bij de workshop probleemgedrag bij dementie werden mogelijkheden besproken om de patiënt met gedragsproblemen gedwongen op te nemen, waarbij de boodschap was dat het pro-actief werken problemen in een aantal gevallen kan voorkomen. Het slaapdebat van PodiumT was een talkshow, waarin deskundigen en ervaringsdeskundigen spraken over het onderwerp slaap.
Er konden vragen worden gesteld over slaap, de aanwezige apotheker uitte zijn zorgen over het gebruik van slaapmedicatie.
Het slaapdebat was alvast een kick-off voor de slaapstraat die in 5 tal praktijken van start gaat, onder voorbehoud nog van de definitieve financiering.
Een en ander was start van de pilot over slaap die in de regio van start gaat.

Uit de evaluatie werd duidelijk dat wat de ene POH uitstekend vond, soms door de andere POH als weinig inspirerend beoordeeld werd.
De feedback die wij o.a. gaan meenemen is dat de tijd tussen de workshops wat aan de krappe kant was waardoor o.a. te weinig tijd was om te netwerken.

Het was een gezellige, leerzame en positieve dag!

Marieke , Rianne, Alinda, Tosca en Helma
Zorgprogramma Coördinatoren

  

Intervisie POH-S

Door Marieke de Korte
Een aantal POH-S hebben laten weten wel intervisie te willen hebben met een aantal collega’s uit de regio. Huisartsen Eemland gaat zelf geen intervisie regelen, maar we kunnen wel mensen aan elkaar koppelen zodat ze zelf een intervisie groep kunnen starten. Daarom de oproep wie belangstelling heeft voor een intervisie groepje: laat het weten voor 15 februari via info@huisartseneemland.nl.
We zullen jullie dan met elkaar in contact brengen zodat jullie met elkaar afspraken kunnen maken over intervisie.

Scholing MDO-module en Portavita ouderenzorg

Door Marieke de Korte
Voor alle gebruikers van Portavita ouderenzorg willen we de MDO-module en alle andere mogelijkheden die Portavita ouderen biedt om de zorg te ondersteunen bespreken in een korte scholingsbijeenkomst.
Er is veel ruimte tot het stellen van vragen.
De MDO module wordt toegelicht en we laten zien hoe deze gebruikt kan worden. ‘Rapportages’ is ondersteunend als het gaat om planning en organisatie van zorg.

Ook uit Portavita Analytics is op eenvoudige manier een overzicht te halen wat een beeld geeft van de stand van zaken van de ouderenzorg in de praktijk.
Datum: Donderdag 15 maart 2018 van 15.30 uur – 16.30 uur.
Locatie: Huisartsen Eemland, Nijverheidsweg 60-66, 3812 PM Amersfoort.