Huisartsen Eemland zoekt leden voor de Patiëntenadviesraad

Redux nascholing

Folder ‘Spreek op tijd over het levenseinde’ op voorraad

Door Marieke de Korte
Sinds 1,5 jaar stellen we deze folders ter beschikking aan de huisartsenpraktijken.
De folder geeft de patiënt inzicht in de keuzes die gemaakt kunnen worden in de laatste levensfase ten aanzien van behandeling, wat hij daarbij van de zorgverleners verwacht en hoe dit vast te leggen. Met name in de ouderenzorg is het van belang dat we dit in kaart hebben gebracht.
De folder kan de patiënt ondersteunen in de voorbereiding van het gesprek met huisarts/POH. De uitkomst van het levenseindegesprek, wat meer is dan wel/niet reanimeren, wordt in het HIS genoteerd bij episode A20.

De papieren versie van de folder kan aangevraagd worden via: info@huisartseneemland.nl

Per keer max 25 exemplaren.

Slaapstraat

Door Franciska Zeilmaker (Projectleider Slaapstraat)
De Slaapstraat is een interventie voor de aanpak van slaapproblemen. De pilot Slaapstraat wordt middels subsidie gefinancierd door de Hersenstichting. De Hersenstichting onderzoekt welke interventies effectief zijn met betrekking tot het voorkomen of behandelen van slaapproblemen en het daarmee verkleinen van de kans op hersenaandoeningen. Huisartsen Eemland voert het project uit op het gebied van de implementatie. De Slaapstraat is een set van diagnostische tools en een overzicht van therapeutische opties die de huisarts en/of de POH GGZ kan toepassen.

In onze regio zijn twee praktijken gestart met het zorgprogramma Slaapstraat. Inmiddels hebben de huisartsen, POH GGZ en assistentes een nascholing gevolgd.

Komende weken worden beide praktijken voorzien van ICT ondersteuning, voorlichtingsmateriaal en diagnostische tools zodat ze van start kunnen gaan. Tevens is op Eemvitaal een sociale kaart voor Slaapproblemen te zien waarnaar kan worden doorverwezen voor nadere diagnostiek of behandeling of als aanvulling op de begeleiding door de POH GGZ. In Minddistrict is een extra E-health programma (I-Sleep) beschikbaar met interventies als slaaprestrictie en stimuluscontrole.

Tot zover de stand van zaken. Je kunt de voortgang van deze pilot volgen in de komende nieuwsbrieven. In de komende maanden zal ik een train de trainer cursus volgen zodat ook andere huisartsenpraktijken deze nascholing (waarschijnlijk eind 2018/begin 2019) kunnen gaan volgen.

Patiënten met een licht verstandelijke beperking Woensdag 19 september 2018 / 17.30u-20.00u / Atelier 300C

Door Astrid Hertogh
Kent u een patiënt die altijd wazig knikkend beaamt dat hij u begrepen heeft? De patiënt die altijd te laat op het spreekuur komt of veel te vroeg in de wachtkamer zit? De patiënt die altijd aan de balie een afspraak komt maken? De patiënt die moeite heeft zijn klacht te vertellen?

Mogelijk heeft deze patiënt een licht verstandelijke beperking (LVB). Het herkennen van deze groep is niet makkelijk, soms weten patiënten zelf niet eens dat ze een LVB hebben. In deze nascholing krijgt u handvatten om deze patiënten te herkennen en tips hoe u hen het beste kan begeleiden. Patiënten met een LVB hebben vaak een slechtere gezondheidstoestand, lopen meer risico op seksuele problematiek (SOA´s, ongewenste zwangerschap), begrijpen gegeven uitleg niet en hebben moeite veranderingen in hun dagelijks leven te effectueren.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

De Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaat veranderen!

Door Marjolein van den Brink
Per januari 2019 zijn we wettelijk verplicht om in de meldcode een afwegingskader te gaan gebruiken, voor een evt. doorverwijzing naar Veilig Thuis of andere hulp. Via HE gaan we kijken in hoeverre we jullie op de HAP en in de praktijk kunnen ondersteunen om met deze aangepaste meldcode bekend te raken en deze zo nodig toe te passen.

Nieuwe aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.

Door Marjolein van den Brink
Mijn naam is Marjolein van den Brink en ik ben werkzaam als vaste waarnemer in de wijk Schuilenburg, Amersfoort. Voordat ik huisarts werd heb ik als Jeugdarts KNMG op het consultatiebureau in Utrecht gewerkt. Een van mijn interesses ligt nog steeds bij de jeugd, vandaar dat ik nu de functie aandacht functionaris kindermishandeling heb mogen overnemen van E. Peters.

Diabeteszorg voor zorgafhankelijke patiënten.

Door commissie kwaliteit diabetes
Patiënten die voor hun zorg afhankelijk zijn van anderen hebben baat bij goed afspraken en samenwerking.

Huisartsen Eemland Zorg heeft de druk van een belangrijk boekje over diabetes zorg voor zorgafhankelijke patiënten gesteund. Dit boekje is verspreid onder alle praktijken.

De diabeteszorg in de huisartsenpraktijk waarbij derden betrokken zijn bij de uitvoering is vaak ingewikkeld en complex doordat de verantwoordelijkheid gedeeld wordt. Dit vergroot het risico op miscommunicatie en fouten met als gevolg ontregeling.

Goede diabeteszorg voor mensen met diabetes in verzorgingshuizen of voor mensen die onder verantwoordelijkheid van de thuiszorg vallen, vraagt aandacht van alle betrokkenen. De uitvoering wordt in deze situaties vooral gedaan door verzorgenden die in hun opleiding niet altijd voldoende diabeteskennis en -vaardigheden hebben meegekregen.

Het boekje van Stichting Langerhans genaamd “Diabeteszorg voor zorgafhankelijke patiënten in verzorgingshuis of thuis” wil handvatten geven voor een aantal handelingen door verpleegkundigen en verzorgenden, zowel in het verzorgingshuis als in de thuissituatie. Uniforme geprotocolleerde afspraken geven duidelijkheid en voorkomen dat huisartsen(organisaties) zich per thuiszorg- of verzorgingshuisorganisatie moeten afvragen welke afspraken van toepassing zijn. Omgekeerd is het voor thuiszorg- of verzorgingshuisorganisatie helder dat alle huisartsen en hun praktijkondersteuners hetzelfde beleid hebben. Deze afspraken dragen op deze wijze bij aan een betere kwaliteit van de patiëntenzorg.

Onze suggestie is om met dit boekje in gesprek te gaan met thuiszorg of verzorgingshuis en zo te komen tot heldere werkafspraken. Het inlegvel met schema’s is daarbij heel handig. Door samen per patiënt afspraken te maken, uit te spreken wat precies wordt verwacht in verschillende situaties, voorkomen we miscommunicatie en kunnen we een goede diabeteszorg waarborgen.

Aanmaken account digitaal logboek

Door Marian de Cloet
Het is voor de POH (en huisarts) ook mogelijk om zelf een account voor een patiënt aan te maken voor het digitaal logboek. De huidige manier met het opsturen van een formulier voor het aanvragen van een account blijft bestaan.

Klik hier voor de handleiding om zelf een account aan te maken
Klik hier voor het aanvraagformulier dat naar HE gestuurd kan worden

Werkafspraak consultatie en verwijzing Meander

Door Rianne Dijkema
Het gebeurt de laatste tijd regelmatig dat er aan het Meander onvolledig gevulde EPD’s worden aangeboden voor consultatie of overdracht van de behandeling. Graag herinneren we jullie aan de volgende werkafspraak;

Het is niet verplicht om de medicatiemodule in Portavita te gebruiken, echter voorafgaand aan een consultatie of verwijzing naar de internist moet de actuele medicatie zijn geregistreerd. De OZIS medicatie overzichten zijn hiervoor niet voldoende. Een goed ingevulde medicatiemodule is van groot belang om een adequaat behandeladvies te kunnen geven.

De samenwerking voor de behandeling en begeleiding van een individuele diabetespatiënt kan alleen plaatsvinden op voorwaarde van een zo volledig mogelijk ingevuld EPD (denk aan relevante voorgeschiedenis of informatie over medicatie-intoleranties). Denk hier dus aan alvorens een aanvraag voor consultatie of verwijzing te doen.