Folder ‘Spreek op tijd over het levenseinde’ op voorraad

Door Marieke de Korte
Sinds 1,5 jaar stellen we deze folders ter beschikking aan de huisartsenpraktijken.
De folder geeft de patiënt inzicht in de keuzes die gemaakt kunnen worden in de laatste levensfase ten aanzien van behandeling, wat hij daarbij van de zorgverleners verwacht en hoe dit vast te leggen. Met name in de ouderenzorg is het van belang dat we dit in kaart hebben gebracht.
De folder kan de patiënt ondersteunen in de voorbereiding van het gesprek met huisarts/POH. De uitkomst van het levenseindegesprek, wat meer is dan wel/niet reanimeren, wordt in het HIS genoteerd bij episode A20.

De papieren versie van de folder kan aangevraagd worden via: info@huisartseneemland.nl

Per keer max 25 exemplaren.

Aanmaken account digitaal logboek

Door Marian de Cloet
Het is voor de POH (en huisarts) ook mogelijk om zelf een account voor een patiënt aan te maken voor het digitaal logboek. De huidige manier met het opsturen van een formulier voor het aanvragen van een account blijft bestaan.

Klik hier voor de handleiding om zelf een account aan te maken
Klik hier voor het aanvraagformulier dat naar HE gestuurd kan worden

Inhaleren of vernevelen?

Door Dianne Jaspers
We vernevelen regelmatig op de huisartsenpost of thuis bij de patiënt maar de vraag is of dit wel zo effectief is?
Even een aantal acute dyspnoe oorzaken op een rij gezet:

  1. Acute astma aanval:

NHG standaard geeft aan salbutamol dosisaerosol met voorzetkamer, deze is net zo effectief als vernevelen.

Middel en toedieningsvorm Dosis Opmerkingen
Salbutamol dosisaerosol 100 microg/dosis met voorzetkamer 4 tot 8 inhalaties (1 inhalatie per keer in voorzetkamer, 5 maal inademen) herhaal inhalaties na een kwartier; verwijs bij geen verbetering binnen half uur
Prednis(ol)on (off-label) tablet van 5 mg, bij zuigelingen en peuters drank (5 mg/ml) 1 tot 2 mg/kg lichaamsgewicht (max. 40 mg/dag) in 2 doses gedurende 3 tot 5 dagen ineens stoppen, geleidelijk minderen niet nodig
  1. Pseudokroep

NHG: Matig-ernstige pseudokroep: eenmalig dexamethason (0,15 mg/kg) oraal/intramusculair

  1. Exacerbaties COPD:

NHG:

  • Bij aanwezigheid van = of > 1 alarmsymptoom : cyanose, uitputting en bewustzijnsdaling; O2 en vernevelen met atrovent en ventolin en verwijzen!
  • Bij aanwezigheid van dyspnoe, ademhaling >30 /min, hartslag > 120min, gebruik ademhalingspieren of saturatie < of gelijk aan 92%: salbutamol dosisaerosol per inhalatie en voorzetkamer (zie astma protocol) bij onvoldoende verbetering dan atrovent dosisaerosol toevoegen per voorzetkamer.

Dus eigenlijk zijn er maar weinig indicaties voor vernevelen alleen die bij zeer ernstige COPD waarbij de patiënt verwezen dient te worden, in veel andere gevallen volstaat de dosis aerosol per voorzetkamer. De methode voor de inhalaties wordt ook aan de doktersassistente, chauffeurs en triagisten doorgegeven dus zij kunnen deze behandeling dus voor de huisartsen uitvoeren!

Onderhandelaarsakkoord Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 2019 t/m 2022

Door Helma Groeneweg
Het onderhandelaarsakkoord GGZ voor 2019 t/m 2022 is bekend!

Folder POH JGGZ

Door Monique de Goeij
In het kader van de pilot JGGZ is er een folder ontwikkeld. De folder is vrij algemeen geformuleerd zodat deze ook gebruikt kan worden door andere POH GGZ die ook met jeugd werken en aangesloten zijn bij het zorgprogramma GGZ. Dus mocht je deze folder willen hebben dan kun je dit via info@huisartseneemland.nl kosteloos bestellen.

Bloeddruk meten

Door Erik Oudshoorn – Kaderhuisarts hart- en vaatziekten
In het contract CVRM met de zorgverzekeraar hebben we afgesproken dat we minimaal 80% van de bloeddrukken onder de 140/80 willen krijgen aan het einde van dit jaar. Dit halen we nog lang niet; momenteel zitten we rond de 73%.

Tijdens de feedback bijeenkomsten heb ik al benadrukt dat je eigenlijk alleen een bloeddruk in Portavita moet registreren als het een betrouwbare meting is. Vaak wordt een bloeddruk nog gewoon op het spreekuur bij de huisarts gemeten, soms als rituele handeling, ook als een patiënt ergens anders voor komt, en deze wordt in het HIS bij meetwaarden geregistreerd. Deze waarde wordt echter wel automatisch in Portavita overgenomen. Wij kunnen het automatisch overnemen van de bloeddruk uit het HIS ook uit zetten. Dat betekent dat alleen de (zorgvuldig gemeten) bloeddrukken die in Portavita worden ingevoerd, worden meegenomen in de indicatoren. Het nadeel is dat er dan mogelijk minder bloeddrukken worden geregistreerd (bij praktijken die dit door de assistent laten doen en alleen in het HIS noteren). Overleg dus even wat voor jullie praktijk het beste is.

Wat is dan wel een betrouwbare meting? Ik zou er voor willen pleiten de 30 minuten meting vaker in de praktijk toe te passen. Er zijn automatische meters in de handel die elke 5 minuten meten gedurende 30 minuten en dit kan ook met de meeste 24 uurs-meters. Mijn ervaring tot nu toe is dat er veel lagere waardes dan de spreekkamermeting worden gemeten. In de literatuur wordt dit ook beschreven en deze meting wordt als representatief gezien, waarbij de eerste niet meetelt voor het gemiddelde.

Andere mogelijkheden zijn de 24 uurs meting en de protocollaire thuismeting. Wel moet hierbij respectievelijk 10 mm Hg en 5 mm Hg bij de gemiddelde waarde worden opgeteld.

Registreer dus alleen gevalideerde metingen en laat de bloeddrukmeting op het spreekuur een rituele handeling blijven.

Diagnose dementie gesteld door huisarts

Door Marieke de Korte
Bij aanvraag van een Wlz indicatie bij mensen met dementie wil het CIZ een document hebben waaruit o.a. blijkt door wie de diagnose gesteld is en wanneer. Als er een brief van de geriater of specialist ouderengeneeskunde is met deze diagnose dan kan een deel van deze brief daarvoor gebruikt worden. Maar als de huisarts zelf de diagnose dementie gesteld heeft dan is daarvoor een ander document nodig. Wat ze precies nodig hebben leest u hier.
Huisarts Francoise Langens heeft na overleg met het CIZ deze voorbeeldbrief opgesteld. Deze brief kan gebruikt worden als document om mee te sturen naar het CIZ.

Het ELV-aanmeldpunt is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer: 033-850 27 37 voor HCE-leden

Door Marieke de Korte en Debora Smits – de Vries
Het aanmeldcentrum is een samenwerking van ‘Huisartsen Eemland Zorg’ met het ‘Meander Medisch Centrum’ en heeft als doel om de doorstroming van onze kwetsbare ouderen door de keten te verbeteren. De juiste zorg op het juiste bed voor de patiënt. Daar gaat het om. Op deze manier hopen we tevens dat de full houseproblematiek van ons regionale ziekenhuis zal afnemen, zodat onze andere patiënten opgenomen kunnen worden indien zij medische zorg in het ziekenhuis behoeven.

Wat is de procedure?
Als huisarts beoordeelt u zelf of de patiënt in aanmerking komt voor een ELV-bed. Het landelijk afwegingsinstrument is een hulpmiddel hierbij. Van dit afwegingsinstrument is een nieuw vereenvoudigd stroomschema gemaakt die door HCE-leden te gebruiken is. Hierin is namelijk goed te zien vanaf welk moment de transferverpleegkundige van het aanmeldcentrum tijdens kantooruren kan faciliteren: 033-850 27 37.

De transferverpleegkundigen hebben hetzelfde probleem dat er te weinig ELV-bedden in onze regio zijn. Zij kunnen dus niet garanderen dat uw patiënt snel opgenomen wordt op een ELV-bed. Wel zullen zij hun uiterste best doen om overbruggingszorg te organiseren en indien nodig stellen zij de zorgverzekeraar van de patiënt op de hoogte. In alle gevallen koppelen zij de gemaakte afspraken weer terug aan u.

Ons ideaal blijft om de huisartsen 24/7 te kunnen ondersteunen met een Centraal aanmeldpunt. Dit is de volgende stap die wij gaan oppakken. Dat kan pas zodra zorgdomein is ingericht en een aanvraag om deze wijze gedaan kan worden.

Vragen en zorgen omtrent ELV kunnen gemaild worden naar info@huisartseneemland.nl.
Zo houden we zicht op de effectiviteit van gemaakte en toekomstige afspraken over het ELV- aanmeldpunt. Het biedt ons Zorgprogrammacommissie ‘Kwetsbare ouderen’ de mogelijkheid om praktijken op praktijkniveau te adviseren en proberen we de kans op onnodige overbelasting van de transferverpleegkundigen zo klein mogelijk te houden.

WLZ-indicatie
Indien de patiënt reeds een WLZ-indicatie heeft dan belt u direct met het verpleeghuis van voorkeur voor een crisisbed/opname. Het huis van voorkeur heeft de plicht om een bed te zoeken voor uw patiënt. Dit kan ook een bed elders zijn. De patiënt is verplicht dit bed te accepteren (samenvatting uit bestaande wet- en regelgeving, WLZ).

HCE voor dummies

Door Nienke van Delden
Wat is de HCE, waarom is er een HE BV en waar is Diamuraal gebleven? Deze vragen komen regelmatig terug op en rond ALV’s van de HCE. Wie zich bij deze vragen ook even achter de oren krabt, wordt hopelijk wijzer van onderstaande beschrijving. De HCE bepaalt deels welk werk er op je huisartsenbord komt, dus is het nuttig te weten hoe je daarop invloed kunt uitoefenen.

De Huisartsenvereniging Eemland ontstond na de Tweede Wereldoorlog en was bedoeld om diensten onderling te regelen. Ook kon de HvE een rol spelen in overleg met de verzekeraars, gemeenten, de ziekenhuizen, LHV en andere partijen. Nadeel van de organisatievorm als vereniging was echter dat er zonder consensus geen macht lag bij de HvE. Tientallen jaren redden de regionale huisartsen zich zo, tot de opkomst van ketenzorg maakte dat het gebrek aan slagkracht een nijpender probleem werd.

In 2006 werd Diamuraal opgericht; een stichting die ketenzorg organiseerde voor patiënten met Diabetes Mellitus type 2. Van huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, oogarts tot internist werd de zorg geprotocolleerd en gestroomlijnd. Reden voor het oprichten van deze ketenzorg was de toename van het aantal patiënten in de tweede lijn. Doelen van Diamuraal waren; meer patiënten met DM type 2 in de eerste lijn behandelen, middels geprotocolleerde zorg van hoog niveau. De opzet om de zorg voor 80% van de patiënten in de eerste lijn te houden, slaagde met vlag en wimpel. Bovendien steeg de kwaliteit van de zorg en sleepten de voortrekkers een ruime vergoeding binnen voor deze transitie van zorg.

Na het succes van de diabetes was er behoefte aan ketenzorg voor patiënten met COPD, voor GGZ en nog meer groepen. Stichting Diamuraal was met de opgedane ervaring bereid een nieuwe keten op te starten, maar had daarvoor wel draagvlak nodig in de hele regio. Niet alle huisartsen wilden echter ketenzorgprogramma’s contracteren. Bovendien bood de organisatiestructuur als stichting huisartsen uit de regio weinig mogelijkheden voor invloed op het beleid.

Er was dus een impasse ontstaan na het opzetten van een succesvol ketenzorgprogramma. Tegelijkertijd werd de noodzaak van een sterke regionale huisartsenorganisatie alleen maar groter. Want ook richting zorgverzekeraar, de GGZ, het Meander en met betrekking tot de huisartsenpost was het effectiever een centraal aanspreekpunt op te richten.

Door van Diamuraal een BV te maken konden er meer bedrijfsmatige risico’s genomen worden, én was het gemakkelijker meerdere activiteiten toe te voegen. Tegelijkertijd moest er iets gebeuren aan de invloed en betrokkenheid van de regionale huisartsen. Daarom werd de Huisartsenvereniging Eemland een coöperatie. Als de meerderheid van een coöperatie een besluit neemt, kan dat uitgevoerd worden. Ondertussen blijft de individuele praktijkhouder natuurlijk vrij om een product wel of niet af te nemen.

In 2017 werd de wet Corporate Governance aangepast. Bij BV’s in de gezondheidszorg moet een Raad van Commissarissen actief toezicht houden en sturen op maatschappelijk gezien goed en eerlijk bestuur. Een denkbeeldig voorbeeld hiervan is voorkomen dat huisartsen forse winsten maken met als gevolg stijgende kosten voor de maatschappij of nadeel voor de patiënt.

Eemlandse huisartsen kunnen dus invloed uitoefenen via de Coöperatie op de Huisartsen Eemland BV, die gecontroleerd wordt door de RvC. De Huisartsen Eemland BV is een holdingsmaatschappij met een Ondersteunende Dienst. De Raad van Bestuur van deze holding is de tweekoppige directie: Manon van Leeuwen en Dianne Jaspers. De Ondersteunende Dienst herbergt onder andere ICT, financien, P&O en communicatie.

Onder de holding vallen nu twee BV’s en in de toekomst mogelijk meer. De bestaande BV’s zijn: Huisartsen Eemland Zorg BV, waaronder alle ketenzorg modules vallen, en Huisartsen Eemland HAP BV, waaronder sinds 1 januari 2018 de Huisartsenpost Amersfoort valt.

Toekomstige BV’s waarover wordt nagedacht, zijn HE Academie en HE Service. De activiteiten die HE onderneemt in het kader van O&I en AVG zijn goede voorbeelden van programma’s die onder HE Service zouden kunnen vallen.

Hopelijk heeft dit stuk helder gemaakt dat het stuur van deze organisatie in handen is van de werkvloer; de huisartsen in de regio Eemland. Achterover leunen en anderen laten sturen mag, maar wees dan niet ontevreden over waar je uitkomt – of wat er uitkomt. Wie wel wil sturen, kan dat doen op de algemene ledenvergaderingen, door bestuurslid te worden van de HCE of door plaats te nemen in een van de commissies. Richtingsgevoel is nodig en welkom!

Portavita

Door Marian de Cloet
Graag willen we u onder de aandacht brengen, welke voordelen een recente browser(internetprogramma) biedt bij het werken met het Portavita Health Management Platform.
In dit schrijven is aangegeven met welke browsers vanaf 1 november 2018 het Portavita programma nog goed functioneert.