Afscheid Alja Post

Beste huisartsen en praktijkondersteuners,

Terwijl Huisartsen Eemland groeit gaan er ook mensen weg, en dat geldt ook voor mij. Ik ben afgelopen twee jaar betrokken geweest bij de herstructurering van Huisartsen Eemland en heb de ontwikkeling van de organisatie zoals deze nu is van dichtbij meegemaakt. Mijn taak is ten einde en mijn contract loopt af, waardoor ik heb besloten dat dit een goed moment is om op zoek te gaan naar een nieuwe baan met nieuwe uitdagingen.

Ik kijk terug op een boeiende en leerzame tijd. Ik vond het fascinerend om inzicht te krijgen in de wijze waarop de huisartsenzorg in de regio georganiseerd is: waar liggen de verbanden, wie werkt met wie samen, hoe weten mensen elkaar te vinden? Mijn taak was het helpen bij het toekomstbestendig maken van de huisartsenorganisatie. Ik denk dat dat gelukt is. Natuurlijk moeten de plannen nog handen en voeten krijgen, maar de basis ligt er en daar ben ik best trots op. 

21 juli is mijn laatste werkdag bij Huisartsen Eemland. Ik ben me volop aan het oriënteren op een nieuwe baan. Ik heb veel geleerd en dat neem ik graag mee naar een nieuwe organisatie. Maar bovenal heb ik vooral een inkijkje mogen krijgen in de wereld van huisartsenzorg. Dat is mede dankzij jullie allemaal. Heel erg bedankt daarvoor en wie weet nog eens tot ziens!

Hartelijke groet,
Alja Post

Verslag netwerkbijeenkomst Polyfarmacie bij ouderen

Door Marieke de Korte
Op 13 juni 2017 was de netwerkbijeenkomst Polyfarmacie bij ouderen voor POH’s en wijkverpleegkundigen die samenwerken in het zorgprogramma kwetsbare ouderen van HE zorg.
Apotheker Mark Slager en Rawa Ismail van apotheek Orion vertelden waarom medicatie bij ouderen anders kan werken zoals door o.a. verminderde metabolisme en verandering in verhouding water/vet/spiermassa.
Daarbij speelt het op gebied van medicatie ook een rol dat bijvoorbeeld het dorstgevoel vermindert, de cognitie afneemt en er vaak meerdere aandoeningen tegelijk zijn.

Uit het HARM onderzoek (2006) is gebleken dat er per jaar 19.000 medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames te voorkomen zouden zijn. Dit betekent hoge kosten maar vooral veel ongemak en verlies van kwaliteit van leven voor patiënten.
Via het polyfarmacie overleg in de huisartsenpraktijk kunnen een aantal medicatieproblemen gesignaleerd worden, het medicatiegebruik geoptimaliseerd en het reduceren van geneesmiddelen gerelateerde opnames.
Naast het belang van het jaarlijkse polyfarmacieoverleg is het van belang dat POH’s bij andere voorkomende problemen zoals vallen, bloeddrukmeting (hypotensie), ondervoeding of twijfels over therapietrouw telkens nagegaan wordt of er problemen zijn met medicatie in overleg met huisarts en/of apotheker.
Tijdens de netwerkbijeenkomst werd geoefend met het herkennen van medicatieproblemen met casuïstiek.
De volledige presentatie vind je hier.

Twee declaraties op één dag

Door Jan Joost Liefhebber
Afgelopen jaren was het vaak onduidelijk of een POH-GGZ meerdere declaraties voor één patiënt op dezelfde dag mocht declareren. Dit resulteerde in een inefficiënte werkwijze en het niet declareren van e-consulten. Huisartsen Eemland heeft van het Zilverenkruis een bevestiging ontvangen dat een POH-GGZ nu op dezelfde dag zowel een consult bij de POH-GGZ van 20 minuten en langer als een e-consult mag declareren. Voor een patiënt met één hulpvraag die bij de POH-GGZ op spreekuur is geweest en een vragenlijst heeft ontvangen mag mogen dus beide gedeclareerd worden

E-consultatie obese patiënten

Door Lioe-Ting Dijkhorst-Oei / Marian de Cloet
Sinds 2010 kunnen ernstige obese patiënten met DM2 behandeld worden met een GLP-1-agonist (bijv. liraglutide).
De internist start dit op en geeft een artsenverklaring af, opdat het voor patiënt vergoed wordt. Sinds juli 2015 zijn die artsenverklaringen slechts 24 maanden geldig. Ook als patiënt inmiddels de huisarts als hoofdbehandelaar heeft, moet de artsenverklaring weer door een internist gegeven worden. Als de apotheek erom vraagt, hoeft patiënt niet opnieuw verwezen te worden naar de internist. Een e-consultatie volstaat. Hierin geeft de huisarts/POH aan:
•    Eigen visie (actuele behandelregime wel of niet continueren? Denk bij gestegen HbA1c ook aan de nieuwe mogelijkheid “combinatie basaal insuline + GLP-1”; patiënt moet hiervoor wel verwezen worden)
•    Naam en dosis huidige GLP-1 agonist
•    Naam en faxnummer apotheek van patiënt
•    Individuele streefwaarden en evt reden hierin af te wijken van de NHG-standaard
•    Actuele effectiviteit van de GLP1-agonist:
–  HbA1c nu en destijds bij start GLP-1-agonist
– Idem voor gewichtsbeloop
– Idem voor soort en dosis co-medicatie, regime vóór start GLP-1 agonist

Medicatieprofiel 2013/2014

Door Lioe-Ting Dijkhorst-Oei / Marian de Cloet
Het onderzoek “de juiste patiënt op de juiste plaats” toonde aan, dat een signaal in het EPD niet zorgt dat we conform de LTA gaan verwijzen of consulteren. Nu worden de analyses op uitkomstindicatoren gedaan. Echter het blijkt dat veel patiënten in het dossier geen vinkje “ja” versus “nee” hadden bij “antihypertensiva: middelen die aangrijpen op renine-angiotensine systeem”. Terwijl dit essentieel is voor het kunnen publiceren van de studie! Met veel inspanning kon voor een kwart van deze patiënten de medicatie uit 2013 en 2014 via OZIS-koppeling achterhaald worden. Voor het resterende deel verzoekt HE-zorg de huisartsenpraktijken om hulp: binnenkort ontvangen praktijken per email een formulier met hun patiënten met een nog onbekend medicatieprofiel in 2013 / 2014. Wilt u dit invullen en terugsturen? Alvast hartelijk dank.

Controlebeleid primaire preventie

Door Rianne Dijkema
Met regelmaat zetten wij het controlebeleid van geïncludeerde cvrm-patiënten met primaire preventie die 80 jaar geworden zijn op ‘overig’. Wij zien helaas dat er praktijken zijn die dit controlebeleid weer wijzigen in iets anders.
Het aantal te includeren patiënten wordt op 8 % van de praktijkpopulatie gelimiteerd door bij de primaire preventie alleen patiënten tot 80 jaar met een behandelindicatie in de keten op te nemen. 80-plussers met primaire preventie mogen wel in Portavita, mits het controlebeleid wordt ingesteld op ‘overig’. Voor de groep ‘overig’ krijgt de praktijk geen financiering en de uitkomsten tellen niet mee voor de cijfers van de zorggroep, zoals de variabele beloning. Let op; de cijfers gaan wél mee in de benchmark van InEen en het NHG.
Hierbij dus het verzoek om op te letten bij welke patiënten het controlebeleid al is ingesteld voordat je het (opnieuw) wijzigt.

Herhaling kwaliteitsonderzoek spirometrie

Door Rianne Dijkema
Deze zomer gaan we het kwaliteitsonderzoek spirometrie herhalen. Dit betekent dat er steekproefsgewijs vijf longfuncties per praktijk worden aangeboden aan de afdeling longgeneeskunde via Portavita. Dit wordt gedaan door het bureau van HE zorg middels het aanvragen van een consultatie specialist. De feedback hierop ontvang je op gebruikelijke wijze via Portavita.

Algemeen

1.000.000 onderzoek in Portavita
Door Jan Joost Liefhebber
Met trots melden wij dat het miljoenste onderzoek in Portavita staat. Samen hebben wij de afgelopen jaren Portavita gevuld met controles, fundusfoto’s, labgegevens etc. etc. Het gebruik van Portavita blijft stijgen, nieuwe ketens starten en samenwerkingen met andere organisaties worden mogelijk. Op naar de 2.000.000!

Informatie Tolkendienst voor huisartsen

Huisartsen kunnen sinds 1 mei 2017 een telefonische ad hoc tolkdienst aanvragen voor gesprekken met statushouders. Statushouders hebben zes maanden vanaf het moment van inschrijving bij de huisarts recht op een telefonische tolk wanneer zij voor een consult of behandeling bij de huisarts komen. Deze voorziening is beschikbaar tot 1 mei 2019. De kosten hiervan worden gedragen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tijdens het verblijf in een asielzoekerscentrum zijn al tolken beschikbaar voor het contact met zorgverleners.
Deze tolkendienst zal lopen via Anderstaligenloket van Tolk en Vertaalcentrum Nederland (zie hieronder)
Zie hier voor verdere informatie en hoe het in de praktijk werkt.