Vluchtelingen en huisartsenzorg in Eemland

De toestroom van vluchtelingen naar Nederland is nog steeds groot. Als vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen hebben zij recht op een dak boven hun hoofd en dit wordt door de gemeente georganiseerd. Ook dan worden de zg. statushouders ingeschreven bij een huisartsenpraktijk. De NVA in Amersfoort begeleidt de mensen van niet-Nederlandse afkomst hierbij. Hun doel is om hen te helpen zich thuis te voelen in een wereld van verschil. Sommige problemen, bijvoorbeeld relatieproblemen of problemen met de verwerking van psychotrauma’s, gaan pas opspelen als zij een verblijfsvergunning hebben en dat komt dan vaak terecht in de huisartsenpraktijk.

Door de taalproblemen en de onwetendheid van de statushouders met de manier waarop wij de zorg hebben georganiseerd ontstaan er soms wat problemen. De NVA heeft ons gevraagd aandacht te vragen voor het volgende:

–    De NVA schrijft de patiënt in bij de huisartsenpraktijk. Het dossier komt dan via COWA naar de praktijk. Wanneer dit om onverklaarbare redenen niet gebeurt, graag     contact opnemen met het NVA.
–    De communicatie is vaak een probleem is vanwege de Nederlandse taal(achterstand). Dit wordt sinds kort weer (tijdelijk) vergoed. Zie hiervoor de website van de LHV. Er is zelfs een app beschikbaar.
–    De kennismaking van statushouders met huisartsen verloopt in het algemeen goed. Een dubbele consult heeft de voorkeur opdat er dan voldoende tijd is voor kennismaking en uitleg over ons zorgstelsel. Zij verwachten bijvoorbeeld vaak meer medicatie en antibioticum bij lichte kwalen. Kennisoverdracht van de Nederlandse gezondheidszorg en gezondheidskeuzes bij het voorschrijven van antibioticum kan wellicht voor meer begrip zorgen bij statushouders/migranten.
–    Het meegeven van meer schriftelijke praktische informatie bij bijvoorbeeld doorverwijzingen zou wenselijk zijn in voorkomende gevallen. Sommige statushouders weten na huisartsenbezoek niet waar ze naar toe moeten en hoe een ander werkt. Dit is overigens ook een probleem voor autochtone laaggeletterden.

Huisartsen Eemland onderzoekt momenteel of we een filmpje kunnen maken in meerdere talen die we op de website kunnen plaatsen zodat de mensen van niet Nederlandse afkomst goed zijn geïnformeerd over de huisartsenpraktijk in Nederland.

Variabele beloning CVRM

Wij realiseren ons dat de normen voor de variabele beloning CVRM ambitieus zijn, maar niet onmogelijk. Er zijn al een aantal praktijken (die al in eerdere jaren gestart waren) die hier nu al aan voldoen. Het eerste jaar is het veel werk om alle patiënten goed te includeren en op te roepen en het tweede jaar zal meer ruimte geven om de uitkomsten te verbeteren. Om jullie te kunnen ondersteunen bij dit proces zijn er in Portavita Analytics 5 nieuwe presets gemaakt.

De variabele beloning van CVRM is anders opgebouwd dan de beloning bij DM en COPD. Bij de CVRM keten wordt er namelijk gekeken naar de gehele looptijd van de keten (jan 2017 tot jan 2019) en vindt er pas uitbetaling plaats als de gehele zorggroep de normen heeft behaald. De variabele beloning bestaat uit drie indicatoren gemeten over de groep onder de 80 jaar (en zonder patiënten met controlebeleid “overig” en GPZ). Klik in Portavita analytics op “patient Explorer” en rechts boven op “presets”. Er verschijnt direct een lijst met overzichten. De titels zijn:

CVRM % Rokers. Doel is afname 15%. Kijk dus naar het percentage op 1 januari 2017 en trek hier 15% van af. Dat is dus per praktijk anders. Het percentage is afhankelijk van de rookstatus. Alleen patiënten onder de 80 jaar en met een geldige rookstatus (roken; ja of voorheen = jaarlijks bepalen) tellen mee.

CVRM % Bloeddruk <= 140. Doel is 80%. Deze lijst is gemeten over de groep patiënten onder de 80 jaar. Uiteraard is de grens van 80 jaar een kunstmatige en zal het zo zijn dat veel 75 plussers ook moeilijk onder de 140 te krijgen zijn. Mogelijk zal hier in de nieuwe standaard soepeler mee om worden gegaan. Bij dit percentage tellen de 70 tot 80 jarigen, als zij in de ketenzorg zijn geincludeerd, echter wel mee. Het percentage is daarnaast afhankelijk van de hoeveelheid patiënten die de afgelopen 12 maanden een bloeddrukmeting hebben gehad.

CVRM % LDL <=2.5. Doel is 40%. Deze lijst is ook gemeten over de groep patiënten onder de 80 jaar. Hier is geen sprake van een mogelijk verlaging van de leeftijdsgrens. Het percentage wordt genomen van de groep patiënten die de afgelopen 5 jaar een LDL hebben laten meten.

CVRM % Tweedelijn. Doel is afname. Deze preset is niet relevant voor de het behalen van de variabele beloning, maar wel voor het eventueel continueren van de CVRM keten in 2019. Dit doel is lastig te realiseren doordat er tevens een maximale inclusie is van 8% per huisartsenpraktijk. Wij zien het percentage tweedelijn licht stijgen doordat een aantal praktijken patiënten hebben gestaakt om aan de 8% inclusie te kunnen voldoen. Dit is niet wenselijk omdat hierdoor de cijfers voor dit doel worden vertroebeld. Daarnaast daalt bij het staken van CVRM patiënten ook de prevalentie in de eerstelijn hetgeen een negatief effect kan creëren bij een contractverlenging. Staak alleen patiënten die geen CVRM hebben volgens de standaard (bv. geen indicatie voor medicatie). Verander bij de CVRM patiënten die jullie buiten deze ketenzorg om (of niet) willen begeleiden het controlebeleid in “GPZ” of “Overig”. Patiënten met deze status worden niet meegenomen in de declaratie en de meting voor de variabele beloning maar wel bij het bepalen van het percentage CVRM patiënten in de eerste en tweedelijn.

CVRM 8% norm Op zorggroepniveau zijn 9,1% CVRM patiënten van de totale populatie van alle deelnemende huisartsen geïncludeerd. Er is onderling veel variatie, maar helaas mogen wij niet dit met elkaar middelen en blijft het maximum te declareren 8% per huisartsenpraktijk. Praktijken die boven de 8% zitten met de inclusie dienen nog eens goed te kijken of er geen primaire preventie patiënten zonder medicatie in zitten en kunnen ook overwegen alle primaire preventie boven de 75 op controlebeleid “Overig” te zetten. Er zitten ook een aantal praktijken onder de 8% inclusie. Zij worden geadviseerd nog eens goed door hun HIS te gaan en te zoeken op de ICPC codes van de secundaire preventie en/of de ATC code voor de primaire preventie. Neem contact met ons op als je hier hulp bij wilt krijgen.