Alie de Haan

Mijn naam is Alie de Haan (64). Ik ben getrouwd, heb twee dochters en vier kleinkinderen.
Ik heb HEAO- bedrijfskunde gestudeerd en heb verschillende financieel administratieve functies vervuld van boekhouder tot hoofd financiële administratie en controller.
Ik heb van 2002 tot eind 2016 gewerkt bij Stichting Primair Huisartsenposten en heb daar veel ervaring opgedaan in huisartsenpostenland.
In de ALV vergadering van april is besloten dat de HAP zelfstandig verder gaat. Ik ga de komende maanden een bijdrage leveren om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen op vooral financieel gebied.
Mochten je vragen hebben dan kun je mij bereiken via a.dehaan@huisartseneemland.nl of 0900-5552288.

Overzicht initiatiefnemers voor deze bijeenkomsten:

VVT organisaties: Lyvore, Koperhorst, Beweging 3.0, St Pieters en Bloklands Gasthuis, Zorg- en Wooncentrum De Haven, Accolade Zorg, Amaris Zorggroep.
Huisartsen: Huisartsen Eemland BV
Gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.
Zorgkantoor en Zorgverzekeraar: Zilveren Kruis

Twee bijeenkomsten over knelpunten in de ouderenzorg in de regio Eemland

Afgelopen tijd zijn er twee bijeenkomsten geweest over de knelpunten in de ouderenzorg in de regio Eemland. Tijdens de eerste bijeenkomst op 30 maart zijn er door ruim 100 deelnemers uit de dagelijkse praktijk (huisartsen, POH’s, (wijk)verpleegkundige, zorgbemiddelaars, zorginkopers, SO’s, wijkteam medewerkers en woningcorporatie medewerkers) een heel aantal knelpunten en oplossingen verzameld.

Alle gevonden knelpunten/oplossingen waren na de 30e gebundeld tot 5 thema’s: Informatie, Samenwerking in de keten en capaciteit in de zorg, Preventie, Wonen en Anticiperen, coördineren en indiceren. Zie hier het verslag. Hiermee zijn de wethouders, beleidsmedewerkers, zorginkopers, bestuurders van de zorgorganisaties, het ziekenhuis, de woningcorporaties en uiteraard een delegatie vanuit Huisartsen Eemland op 11 mei in groepjes mee aan de slag gegaan. De 5 thema’s zijn elk aan een tafel besproken en daar zijn een aantal mogelijke korte- en lange termijn acties uitgekomen. Beide dagen waren inspirerend en mensen kwamen er enthousiast en gemotiveerd vandaan.

Hopelijk is dit de start van het realiseren van het gezamenlijke doel; het kunnen anticiperen op behoefte van kwetsbare ouderen en hun naasten door de juiste woon-en zorgvoorzieningen en het vloeiend in elkaar overgaan van de verschillende soorten zorg. De uitkomsten van deze dag worden momenteel uitgewerkt en daar zal binnenkort over teruggekoppeld worden.

Rapportages Q1

Zoals jullie misschien gemerkt hebben zijn er nog geen eerste kwartaal rapportages gestuurd. Dit komt omdat we nog niet helemaal tevreden zijn over de cijfers die zijn aangeleverd door VitalHealth en Minddistrict. We zijn met hen in gesprek om de rapportages te verbeteren. Zodra we meer weten komen we natuurlijk bij jullie terug met een update.

Bewerkingsovereenkomst

Er zijn momenteel veel landelijke ontwikkelingen gaande op het gebied van privacy. ICT veiligheid is ook een van de speerpunten van het jaarplan van Huisartsen Eemland, Er komt nieuwe regelgeving aan en de inspectie ervan wordt strenger. Dit heeft er toe geleid dat wij een medewerker gedeeltelijk vrij hebben gemaakt als Functionaris Gegevensbescherming: Jan Joost Liefhebber. Wij zijn kritisch gaan kijken naar onze privacy overeenkomsten, gevat in bewerkingsovereenkomsten, met onder andere onze ICT leveranciers.

Aangezien VitalHealth de nieuwste leverancier is en er privacy vraagstukken ontstonden bij de koppeling met Omnihis, zijn we hiermee begonnen. Ook voor de ICT leveranciers is het een uitdaging het privacy beleid goed te vervatten in overeenkomsten. We hebben ons laten adviseren door deskundigen en ICT veiligheidsspecialisten. We zijn in een afrondende fase en het is inmiddels duidelijk wat wij verlangen van VitalHealth (en daarmee ook andere ICT leveranciers) en hoe wij de positie van de huisartsen veilig kunnen stellen. We houden jullie op de hoogte en uiteraard zullen we jullie berichten zodra er een overeenkomst is bereikt.

Percentage patiënten HbA1c op streefwaarde daalt

Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal patiënten, jonger dan 70 jaar, die de streefwaarde voor het HbA1c niet haalt. Opvallend daarbij is dat we deze trend niet zien bij de bloeddruk of het LDL-cholesterol. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak is.
Er is veel bewijs dat het bereiken van de streefwaarde voor het HbA1c voor de jongere patiënt en mensen die nog relatief kort diabetes hebben van nut is om het aantal complicaties te voorkomen. Er is een direct verband tussen de hoogte van het HbA1c en het risico op microvasculaire complicaties. Dit zijn retinopathie, neuropathie en nefropathie. Ook voor het verminderen van het risico op macrovasculaire complicaties is een goede instelling van deze groep van belang, al is dat minder duidelijk. Er is dan ook alle reden om er naar te streven dat de glucoseregulatie goed wordt geregeld en daardoor het HbA1c onder de 53 mmol/mol komt en blijft.
Ten opzichte van 20 jaar geleden is het percentage patiënten met complicaties gedaald. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de verbeterde diabeteszorg waarvan de NHG-standaard uit 1989 het begin is geweest. Deze standaard was een enorme impuls voor een betere organisatie van de diabeteszorg in de eerste lijn waar de POH een belangrijke rol in speelt.

De NHG-standaard diabetes mellitus uit 2013 heeft het principe dat alle diabetespatiënten een streefwaarde 53 mmol/mol zou moeten halen losgelaten. Bij de oudere patiënt is differentiatie mogelijk en nuttig al naar gelang iemand meer medicatie heeft en/of langer diabetes. Dit principe van differentiatie zou als ongewild neveneffect kunnen hebben dat ook bij de jongere patiënt de teugels gevierd worden. Dat zou jammer zijn omdat op basis van de huidige kennis wij dan in de toekomst weer meer complicaties zullen gaan zien. Wij hebben eind 2017 het project zorg op maat gelanceerd. In dit project is aandacht voor onder- en overbehandeling. Beide zaken zijn niet gewenst. Onderbehandeling geeft een toename van het risico op complicaties, van overbehandeling hebben patiënten last terwijl het hen geen voordeel oplevert. Het niet halen van de HbA1c streefwaarde voor de groep jonger dan 70 jaar is voor de meeste patiënten een vorm van onderbehandeling. Als diabetes commissie kwaliteit van Huisartsen Eemland Zorg willen wij de praktijken oproepen  voor zichzelf te achterhalen of de genoemde daling van patiënten welke de streefwaarde voor het HbA1c niet halen van toepassing is. Met Portavita analytics is eenvoudig te achterhalen welke patiënten het betreft. Vervolgens kan dan in samenspraak met de patiënt gekeken worden waar verbetering mogelijk is.

Vacature kaderarts COPD

In september 2017 start de landelijke kaderopleiding Astma COPD van de NHG. Huisartsen Eemland Zorg is per direct op zoek naar een kaderarts ASTMA COPD (in opleiding).

HE Zorg is de regionale huisartsenorganisatie voor Eemland en omstreken. Het Eemland strekt zich uit over de gemeenten Amersfoort, Barneveld, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Scherpenzeel, Soest en Woudenberg. Wij ondersteunen met Huisartsen Eemland Zorg onze huisartsen in de regio o.a. bij de uitvoering van de zorgprogramma’s voor chronische zorg.

Voor ons zorgprogramma COPD zoeken wij per direct een:
Kaderhuisarts COPD voor gemiddeld 2-4 uur per week.

Korte update over de omzetting HAP

Graag geven we jullie een update over de ontwikkelingen rondom de omzetting van de huisartsenpost. Achter de schermen werken diverse medewerkers en huisartsen hard aan de omzetting van de huisartsenpost Amersfoort en satellietpost Barneveld. Ons stafbureau is voor de omzetting van de HAP uitgebreid met Alie de Haan voor financiën en Ilva Schoorlemmer voor ondersteuning op het gebied van P&O.

Inmiddels hebben we een eerste officiële afspraak met het bestuur van Primair gehad sinds de ALV van HCE van 12 april. Daarin hebben we de positieve uitslag van die ALV voor de omzetting van de huisartsenpost met ze besproken. Ook is de projectgroep ingericht vanuit beide organisaties. Deze groep mensen gaat de komende tijd aan de slag met onder andere de interne organisatie van de huisartsenpost en de overname van het personeel.

Ook heeft een eerste bijeenkomst samen met Primair en de zorgverzekeraars (Zilveren Kruis en VGZ) plaatsgevonden. De zorgverzekeraars hebben hun uitgangspunten en randvoorwaarden bij de omzetting van de HAP met ons besproken. Hier zitten geen grote verrassingen tussen. De zorgverzekeraars hebben gevraagd of wij in gezamenlijkheid met Primair de begroting voor 2018 voor 1 juli willen opstellen en inzichtelijk maken voor de zorgverzekeraars.

We kunnen verder melden dat 95% van de huisartsen heeft getekend voor opzegging van de aansluitovereenkomst met Primair. Voor de nieuwe aansluitovereenkomst zijn we nog in afwachting van een landelijke versie van de aansluitovereenkomst vanuit de brancheorganisatie InEen, die een dezer dagen met een update van de overeenkomst komt. Daar zullen wij de aansluitovereenkomst voor HE HAP BV met de huisartsen grotendeels bij laten aansluiten.

Tenslotte hebben we de Nijkerkse huisartsen weer gesproken. Dit was van beide kanten een positief gesprek. Zij hebben al voor 100% de opzeggingen met de aansluitovereenkomst met Primair ondertekend. Zij zullen als vanzelfsprekend ook een aansluitovereenkomst met HE HAP BV krijgen.

Vanaf mei: voorziening voor gebruik tolk van VWS voor huisartsen

Huisartsen kunnen vanaf 1 mei jl. een telefonische ad hoc tolkdienst aanvragen voor gesprekken met statushouders. Statushouders hebben zes maanden vanaf het moment van inschrijving bij de huisarts recht op een telefonische tolk wanneer zij voor een consult of behandeling bij de huisarts komen.
Deze voorziening is beschikbaar tot 1 mei 2019. De kosten hiervan worden gedragen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tijdens het verblijf in een asielzoekerscentrum zijn al tolken beschikbaar voor het contact met zorgverleners. De tolkenvoorziening wordt uitgevoerd door Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN). TVcN heeft 40 jaar ervaring met het leveren van tolkdiensten. Huisartsen kunnen naast de telefonische tolkdienst ook gebruik maken van de bestaande TolkentelefoonApp om contact te leggen met een tolk. Zie verder Anderstaligenloket.

Nieuw competentie profiel POH/PVH

Op 20 april 2017 is het nieuwe competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) vastgesteld. Het complete rapport leest u hier.

In het rapport bevat o.a. de volgende inhoud:
De POH houdt zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij specifieke groepen patiënten, in het bijzonder die met chronische aandoeningen. De POH leert de patiënt omgaan met zijn beperkingen, stimuleert de zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl. Ook speelt de POH vaak een coördinerende rol in de samenwerking tussen wijkteams en andere zorgverleners.

Vanwege de groeiende groep oudere patiënten en patiënten met een hoog complexe zorgvraag heeft de huisartsenzorg eveneens behoefte aan een PVH.  Deze patiënten hebben een combinatie van problemen, zoals cognitieve beperkingen, functionele beperkingen, twee of meerdere chronische ziekten tegelijk, psychosociale problematiek of maatschappelijk isolement. Voor deze zorgtaken is een andere deskundigheid nodig en iemand moet protocoloverstijgend kunnen handelen. Andere aandachtsgebieden van de PVH zijn de oncologische nazorg en de palliatieve zorg.

Deze PVH wordt opgeleid met een kopopleiding/extra modulen na de hbo-v opleiding. De eerste PVH’s stromen vanaf 2020-2021 uit naar de huisartsenpraktijk.

De werkgever kiest
De inzet van een POH en/of PVH hangt af van de keuzes die de huisarts maakt. Hoe ziet de patiëntenpopulatie er uit? Welke zorg wil ik bieden als praktijk en welke zorg draag ik graag over als huisarts? Antwoorden op dit soort vragen bepalen in welke mate een POH en/of PVH deel uitmaakt van het ondersteunend team.